Viktor Lundqvist

Viktor L

Viktor har nu varit ledamot i styrelsen under två år och har tidigare varit ideellt engagerad i ett flertal av Jamboreerna, senast som Jamboreechef på Jamboree17. I dessa uppdrag har fick Viktor också en god kunskap om och insikt i Scouternas organisation och hur visionen och strategin kan omsättas i praktiskt arbete.
De senaste årens engagemang både i verksamheten och i styrelsen, har gett Viktor en bra bild av de utmaningar och möjligheter som finns hos Scouterna. Det handlar både om den interna organisationen och kulturen men även hur de yttre faktorerna och samhället i stort påverkar Scouterna.

För Viktor är en modern, samhällsengagerad och breddad scouting viktigt. Den skall byggas på de demokratiska principer som Scouterna har. Barnens och de ungas perspektiv måste vara det som är vägledande i den verksamhet Scouterna har och de beslut som fattas, både på nationell nivå och hemma i scoutkåren.

Viktor är civilingenjör inom energisystem och arbetar som projektledare med anläggningsprojekt. Viktor bidrar med fortsatt utveckling av Scouternas beslutsprocesser och med kontinuiteten som är viktigt för ett effektivt styrelsearbete.