f

Äventyrarscouten går oftast i årskurs 6, 7 eller 8 i skolan. De flesta ungdomar går under den här tiden igenom puberteten, en stor kroppslig förändring från barn till vuxen. Självkänslan kan påverkas starkt av den kroppsliga utvecklingen och oron över att inte ”vara normal” är ofta stor.

I den här åldern är gruppen oerhört viktig och i patrullgemenskapen testar scouterna olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ungdomarna kan nu i mycket större utsträckning föreställa sig abstrakta problem och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra.

I Scouterna utmanas äventyrarna i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar de över sin och andras insats. Det symboliska ramverket skapar en känsla och en gemenskap.

Äventyrarna bestämmer mycket själva och delar egna upplevelser med sina patrullkompisar samtidigt som ledaren ofta är närvarande och delar många upplevelser. Äventyrarna funderar på framtiden och i Scouterna får de stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktiviteter i nationell och internationell miljö.

Fokus Äventyrare

Fokus Äventyrare

”Att vara äventyrarscoutledare är bland det mest utvecklande man kan göra som vuxen i Scouterna.”

Under 2016 och 2017 genomförde Scouterna projektet Fokus Äventyrare, med målet att utreda och utveckla program, arrangemang och utbildning för äventyrarscouter. Citatet ovan kommer från undersökningen som genomfördes 2016 bland äventyrarledare. Nu lanserar vi material som tagits fram för att möta de behov som kom fram i undersökningens resultat. Materialet vänder sig till dig som är ledare för målgruppen äventyrare och som känner ett behov av mer stöd eller idéer till hur äventyren kan användas för att skapa program för scouterna.

Åtta äventyr

Programmet är upplagt efter de åtta äventyren, som enklast beskrivs utifrån de olika märkena som symboliserar åtta enskilda projekt för äventyrare. Du och din avdelning bestämmer hur långt varje projekt ska vara och vad som är lämpligt för just dina scouter.

Materialet är framtaget av Scouternas Programgrupp, en ideell grupp på nationell nivå och den ideella projektgruppen för projektet Fokus Äventyrare.

Patrullsystemet

Patrullsystemet är en av våra sju pusselbitar som utgör scoutmetoden. Under äventyrartiden är patrullen och den lilla gruppen viktigare än någonsin! Något som efterfrågats i undersökningen är material om hur vi arbetar med att bygga trygga och stabila patruller inom Scouterna. Inom kort kommer vi därför lansera ett material om hur du arbetar med patrullerna på din avdelning – oavsett hur gamla scouterna är. Materialet kommer finnas tillgängligt för nedladdning här på Leda Scouting-sidorna.

Äventyrarnas handbok

Äventyrarnas handbok

Äventyrarnas handbok är just vad namnet säger, en handbok för äventyrare. Boken skiljer sig en del från de två böckerna för spårare och upptäckare. Handboken handlar om att leda äventyrarna till att själva uppleva äventyr med lite stöd av ledarna. Boken är alltså riktad direkt till scouten och dennes patrull.

Under början av 2018 lanseras en reviderad upplaga av Äventyrarnas handbok. Boken har strukturerats om för att bli lättare att hitta i och enklare att följa. Äventyrarna själva kan nu läsa om äventyren på ett och samma ställe och vi har kompletterat materialet med lite nya upplägg och bilder. Du beställer boken på scoutshop.se (så snart den reviderade upplagan finns tillgänglig kommer den säljas genom shopen. Tills vidare går det bra att köpa den gamla upplagan – och självklart funkar den även i framtiden!)”

Blädderexemplar av Äventyrarnas handbok

Som äventyrare ska man söka sina äventyr och testa gränser. Boken är ett stöd för äventyrarna i processen att ta fram sitt egna program. Boken påminner mycket om boken för ledare, Ledaren, men är självfallet mer inriktad på praktisk scouting just för äventyrare. Förutom att boken fungerar som en handbok där du kan slå upp hur scoutmetoden fungerar eller hur du planerar en hajk innehållet även boken 8 stycken äventyr. Äventyren är projekt som är exempel på hur man jobbar i projektform och hur man använder sig av äventyrsmärkerna i märkesystemet.

I boken hittar man även flera noveller. De är utspridda lite var stans i boken men de hör alla samman. I novellerna får man följa äventyrspatrullen Kon-Tiki på deras äventyr och blir då inspirerad att ge sig ut på egna.

Målspår för Äventyrare

Målspår för Äventyrare

Här presenteras Äventyrarnas målspår. Genom att läsa alla målspåren får du en bra bild över vad ni tillsammans kan göra och sträva efter. Målspåren har lite olika karaktär. Vissa kan ni arbeta med hela tiden medan ni med andra behöver göra specifika aktiviteter kring för att uppnå.

Under en termin är det lagom att välja ut 3-5 målspår som ni arbetar fokuserat kring. Välj målspår från de olika ballongknippena. I Aktivitetsbanken är det enkelt att söka fram aktiviteter som går att koppla till de målspår ni valt.

Aktiv i samhället

Äventyrarscouten utvecklar aktivt sin kunskap om, tränar på och bygger upp demokratiska arbetsformer, till exempel i patrullen. Äventyrarscouten får möjlighet till en djupare förståelse för samhället och bidrar själv till ett hållbart samhälle. Scouten agerar utifrån ett bredare samhällsengagemang, lokalt eller globalt, och får tillfälle att verka för en bättre värld.

Känsla för naturen

Äventyraren skapar sina egna möten med naturen och vidgar sina naturupplevelser till olika naturtyper. Äventyraren utvecklar en känsla av samhörighet och ansvar för naturen. Scouten engagerar sig aktivt för att skydda naturen, bland annat genom att ta ansvar för sina egna handlingar.

Förståelse för omvärlden

Äventyrarscouten får lära känna andra kulturer än sin egen. Scouten reflekterar över människors olika villkor och förutsättningar. Scouten får insikt om hur hans eller hennes handlingar kan få både positiva och negativa konsekvenser på en global nivå.

Relationer

Äventyrarscouten utvecklar förmågan att inse hur hans eller hennes handlingar påverkar andra människor. Scouten får öva på att visa sina egna och hantera andras känslor. Scouten får lära sig bygga goda relationer till sina medmänniskor. Scouten får möjlighet att bearbeta tankar kring respektfulla och lustfyllda kärleksrelationer och sex. Scouten inser att alla är olika, att styrkor, svagheter och känslouttryck kan variera och lär sig att vara ödmjuk inför och respektera detta.

Ledarskap

För äventyrarscouterna läggs vikt även på hur man leder. Att lära sig vara en lyssnande och stödjande ledare är lika centralt som att utföra uppdraget. Dessutom kan uppgifterna bli mer komplexa och kräva längre planering. Scouten får möjlighet att under en längre tid vara ledare för sin patrull.

Aktiv i gruppen

Äventyraren vidareutvecklar sin förmåga att samarbeta och göra vad som blir bäst för gruppen. Samtidigt hittar hon eller han egna uppgifter och sätt att bidra. Scouten lär sig att ge och ta konstruktiv kritik.

Självinsikt och självkänsla

Äventyrarscouten får möjlighet att uppleva att vårt värde inte ligger i prestationen eller hur kroppen ser ut, och lär sig respektera allas värde. Scouten lär sig att känna igen sina egna stressymptom och övar på att agera därefter.

Existens

Äventyraren får ökad förståelse och respekt för olika trosinriktningar och sätt att leva. Han eller hon utvecklar en trygghet i att ställa frågor om livet. Äventyrarscouten uppmuntras att utveckla sitt sätt att uttrycka och dela sina existentiella tankar i gemenskap med andra. Scouten vågar både hitta och ompröva sina existentiella ställningstaganden.

Egna värderingar

Äventyraren utmanas i att reflektera och ta ställning i etiska frågor, även när de är komplicerade. Scouten får tillfälle att reflektera över de egna värderingarna i förhållande till scoutings värdegrund samt till scoutlagen och scoutlöftet. Äventyrarscouten ser konsekvenserna av etiska val och kan motivera sina åsikter.

Fantasi och kreativa uttryck

Äventyrarscouten utvecklar sin kreativitet och fantasi genom att pröva nya och annorlunda uttryckssätt. Scouten övar på förmågan att leva sig in i sagor och berättelser och får delta i skapandet av dem. Äventyraren inspireras av andra, vågar uttrycka sig själv och visa upp sina uttryck för andra.

Kritiskt tänkande

Äventyrarscouten utvecklar ett konstruktivt och relevant ifrågasättande och analyserande av allt mer komplexa frågor. Scouten tränar på att se saker från olika perspektiv.

Problemlösning

Äventyrarscouten lär sig lösa mer avancerade och omfattande uppgifter i patrullen genom att jobba metodiskt och långsiktigt. Dessutom tränar man på att finna nya lösningar till både praktiska och teoretiska problem och på att inte alltid ta den invanda vägen. Scouten är tålmodig och konstruktiv i sitt sätt att se på svårigheter.

Fysiska utmaningar

Äventyraren får vidareutveckla sina färdigheter och tänja sina gränser genom fysiskt krävande och finmotoriska utmaningar i allt större äventyr. Scouten hittar ett sätt att använda sin kropp och vara aktiv utifrån sina förutsättningar.

Ta hand om sin kropp

Äventyraren lär sig vad man mår bra av och får möjlighet att ifrågasätta ideal och normer. Scouten gör hälsosamma livsval och lever efter dem oavsett sammanhang.

Scoutmetoden för Äventyrare

Scoutmetoden för Äventyrare

Scoutmetoden är en pedagogisk helhet där allting hänger ihop. Det är denna metod som all verksamhet i Scouterna bygger på och den består av sju delar, learning by doing, stödjande och lyssnande ledarskap, symboliskt ramverk, patrullsystemet, friluftsliv, lokalt och globalt samhällsengagemang och scoutlag och scoutlöfte.

För att till fullo kunna utnyttja scoutmetodens styrka krävs att scouterna börjar öva tidigt och att komplexiteten ökar stegvis. För varje del i scoutmetoden finns en åldersanpassning. Här kan du läsa om hur scoutmetodens delar anpassas för äventyrarscouter.

Learning by doing

Äventyrarscouterna lär sig genom att testa sina egna idéer i verkligheten. Närvarande vuxna underlättar för scouterna, så att de kan klara av mer än de själva trodde. Scouterna reflekterar över vad de lärt sig och drar slutsatser som handlar om annat än just det de utfört. Upplevelser och lärdomar dokumenteras i de former scouterna själva väljer (till exempel blogg, film, dikter).

Stödjande och lyssnande ledarskap

En vuxen ledare för äventyrarna växlar mellan att våga vara frånvarande och att vara en del av gruppen. Ledaren är en förebild som utmanar scouterna till att göra sådant de inte trodde att de kunde. Ledaren bekräftar scouterna och stöttar dem till att stå på egna ben. Patrulledaren har en stor del av ledaransvaret i till exempel planering och gruppdynamik.

Symboliskt ramverk

Det symboliska ramverket fokuserar på gruppen och på verkliga förebilder. Ramverket har flera dimensioner och kan användas för filosofiska och existentiella tankar. Scouterna bestämmer vilka ramverk som används, med ledarna som stöd. Patrullen skapar egna symboler för att definiera sig själva, till exempel patrull-t-shirtar, pins eller maskotar. Ceremonier används ofta för att inleda existentiella samtal och reflektion.

Patrullsystemet

Patrullen planerar en stor del av terminens möten, men med stöd från den vuxne ledaren. Alla patrullmedlemmar har en tydlig roll som patrullen själva utser. Scouterna har rollen under längre tid (minst ett år i taget). Patrullen kan ha två patrulledare i ett delat ledarskap. Ibland samlas scouter som har samma roll till rollmöten för att utvecklas ytterligare och kanske planera något för övriga scouter.

 

Friluftsliv

Äventyrarna testar olika varianter av friluftsliv eller sätt att vistas utomhus (till exempel vandra, rida, segla, paddla, dressin, cykla, klättra, åka skidor eller skridskor). Friluftslivet blir en arena för äventyr, egna ställningstaganden, och frågeställningar om livet. Äventyrarna använder friluftslivet för att skapa utmaningar för patrullen, och är ofta ute utan vuxna ledare. Scouterna planerar hajker och annat friluftsliv självständigt.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Att agera står i fokus för äventyrarnas engagemang. Handlingarna har ofta abstrakt resultat, till exempel opinionsbildning. Äventyrarna engagerar sig genom personligt ställningstagande (till exempel vad gäller livsstil). Ledarna inspirerar scouterna till ställningstaganden och hjälper dem att hitta intresseområden. Äventyrarscouterna bygger relationer med personer i och utanför Sverige, och reser kanske iväg.

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen utgör grunden för gruppkontrakt i patrullen. Scoutlagen kopplas till egna, större ställningstaganden med grund i scoutlagen. Äventyrarscouterna får möjlighet att avlägga scoutlöftet efter att ha diskuterat vad det betyder. Både samtalet och löftesavläggningen sker i en trygg miljö.

Arrangemang för Äventyrare

Arrangemang för Äventyrare

Äventyrarscouter är redo att anta utmaningen att följa med på ett arrangemang som ordnas av någon annan än kåren. Ge sig iväg på egen hand, kanske med bara en eller två kompisar från kåren ger stora möjligheter till nya upplevelser och kunskaper. Nya kompisar, insikter om att de klarar mer än de tror och strapatser som den egna kåren kanske inte kan bjuda på kan äventyrarscouterna få genom att delta i något av de arrangemang som ordnas av Scouterna.

Expedition

Expedition är ett utpräglat friluftsarrangemang som riktar sig till Äventyrarscouter med stor äventyrslusta. Olika år är det ett nytt sätt att utmana sig i lite vassare friluftsliv som erbjuds. Arrangemanget ska i första hand använda den Svenska naturens utmaningar, men annars hitta rätt förutsättningar i våra nordiska grannländer.  Toppbestigning, glaciärvandring, havskajak, friluftsklättring, mountainbike, vinterfjäll är tänkbara teman för expeditionerna.

Upplev

Upplev är också ett arrangemang för äventyrare. Upplev fokuserar på kultur, människor, möten och upplevelser. Arrangemanget är en resa till annan ort eller ett annat land där scouten får möta en ny del av sitt samhälle eller ta del av någon annans vardag, utmana sina åsikter, vidga sina vyer och få ny förståelse för sin omvärld. Rörelseområdet är Sverige samt norra Europa.

Mer information om Expedition och Upplev finns snart på www.scoutservice.se

Biscaya

Äventyrarscouter kan mönstra på Scouternas skuta Biscaya och får då uppleva en veckas lägerliv på sjön tillsammans med erfarna skeppare som stöttar dem med lång erfarenhet av segling och leder dem som sätter sin fot på en segelbåt för första gången. Läs mer om Biscaya 

Världsscoutjamboree

Äventyrarscouter kan delta i världsscoutrörelsens största läger, en världsscoutjamboree. Lägret arrangeras var fjärde år någonstans i världen och samlar tusentals scouter från över 150 länder. Sommaren 2015 är det dags för nästa världsscoutjamboree. Det är den 23:e i ordningen och den arrangeras i Japan.

Läs mer om Världscoutjamboree

Märken för Äventyrare

Märken för Äventyrare

Märkena är indelade i fyra kategorier: tillhörighetsmärken, deltagandemärken, intressemärken och bevismärken. Alla scoutkårer ser olika ut och skiljer sig åt när det gäller hur mycket man vill jobba med märken. En del kårer använder inte märken alls. Det går lika bra att arbeta med en, flera eller ingen av märkeskategorierna.

Deltagandemärken för Äventyrare

Scouterna får deltagandemärkena som ett minne för vad hon eller han har upplevt tillsammans med patrullen. Precis som med märken som delas ut efter hajker och läger delas deltagandemärkena också ut till alla som har deltagit, oavsett om de varit med hela tiden eller bara delar av tiden.

För äventyrarscouter finns det åtta deltagandemärken som kallas för äventyr. Äventyren är projekt som genomförs i patrullen som själva bestämmer vilket äventyr de vill genomföra. Tanken är att ni arbetar med ett äventyr under en termin.

Patrullerna bestämmer sina äventyr

Varje patrull bestämmer vad de tycker är roligast att arbeta med. Finns det flera patruller i samma avdelning kan patrullerna jobba med olika äventyr. Även om flera patruller väljer samma äventyr genomför varje patrull sitt eget projekt för sig.

Äventyren finns beskrivna i boken Äventyrarnas handbok. Även om det finns vissa ramar är det upp till patrullen att bestämma hur äventyren blir, precis som med alla projekt handlar det om att sätta upp mål och genomföra det man bestämmer tillsammans.

Hajken

Miljön

Förebilden

Scenen

Rösten

Bygget

Världen

Mötet

Bevismärken för Äventyrare

Bevismärkena ger scouten tillträde till något (till exempel att använda kniv) efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt. Det är ledarens
uppgift att bedöma om, och när, det är lämpligt att jobba med och dela ut
märket. Det finns rekommendationer för i vilken ålder de är lämpliga att arbeta
med men i slutändan är det du som ledare som bestämmer när scouten är mogen för
att börja använda till exempel kniven.

Simning

Kniv

Yxa och såg

Tillhörighetsmärken för Äventyrare

Som scout tillhör man inte bara en patrull och en åldersgrupp utan ibland också en avdelning. Dessutom är man medlem i en scoutkår, kanske en samverkansorganisation och en världsorganisation.

Genom tillhörighetsmärken och symboler skapas en känsla av gemenskap i en grupp och visar andra varifrån man kommer. För att bygga upp tillhörighet till en åldersgrupp finns det spårar-, upptäckar-, äventyrar-, utmanar-, och rovermärken. Tillhörighetsmärken för patrullen kan vara kul att göra själv och då arbetar ni dessutom med målspåren, Fantasi och kreativa uttryck och Fysiska utmaningar när ni tillverkar dem! I Scoutshopen finns också färdiga patrullmärken att köpa ifall ni hellre vill det.

Äventyrare

Sverigemärket

EU-märket

Världsscoutmärke WAGGGS

Världsscoutmärke WOSM

Sjöscout

Griffonen

Kentauren

Enhörningen

Stora björn

Kräftan

Pegasus

Tjuren

Ugglan

Örnen

Tjädern

Tranan

Korpen

Talgoxen

Måsen

Sjömannen

Stegosaurus

Diplodoc

Triceratops

Allesauros

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf