Den globala temperaturen har höjts och bidragit till fler och allvarligare stormar, och varje år drabbas miljontals människor och djur av att isarna smälter och havsnivån höjs. Klimatförändringarna kommer oss allt närmare. Därför handlar hållbarhetsmål 13 om att bekämpa denna utveckling och vända den. Det ska vi göra genom att stärka vår förmåga att hantera och anpassa oss till de klimatrelaterade faror som vi inte längre kan undvika, från individen och lokalföreningen, till kommuner och länder, riksorganisationer och globala organisationer.

Scouting i världen och mål 13

Scouting i världen och mål 13

Alla länder måste till exempel vidta åtgärder för klimatet nationellt, inte minst för att begränsa koldioxidutsläpp och därmed stoppa den globala uppvärmningen. Hur det ska gå till är bestämt genom Parisavtalet som antogs av världens länder i december 2015 och som vi kan se som ett komplement till de globala målen. I Parisavtalet står exempelvis att utvecklingsländer behöver särskilt stöd för att kunna reducera sina utsläpp av CO2 och för att hantera klimatförändringarnas effekter. Det ska ske samtidigt som den ekonomiska tillväxten för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Att begränsa utsläppen är såklart allas ansvar och alla länder måste se över sina utsläpp och hur de kan minska de. Därför är en viktig del av målet också att genom utbildning och liknande insatser öka medvetenheten hos alla människor och institutioner och på det viset allas förmåga att bekämpa klimatförändringarna.

Samtliga mål hänger på olika sätt ihop. När det kommer till klimatförändringar är det nog extra tydligt att orsak och konsekvens ligger mycket nära varandra. Tänk till exempel på Sveriges ohållbara konsumtionsmönster (hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion) som en jättestor klimatbov. Eller till exempel i Västafrika, där bidrar klimatförändringarna till allvarlig torka, vilket gör vatten till bristvara (hållbarhetsmål 6  rent vatten) och bidrar till konflikt (hållbarhetsmål 16 – fredliga samhällen). Om vi inte agerar nu, kommer vi att tappa många av de stora framgångar världen gjort inom fred och utveckling, och många miljarder människor kommer att drabbas. Därför menar forskare att det är viktigt att all ekonomisk och social utveckling sker inom de planetära gränserna, alltså utan att tära på miljön och klimatet, och utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi ska alltså tänka på miljön när vi strävar efter att uppnå de andra målen och vice versa.

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Även om klimatet kräver stora och modiga politiska beslut på nationell och internationell nivå, kräver det lika mycket vanliga människors mod genom stora och små vardagsbeslut. Miljontals små handlingar har större påverkan än man kanske tror. Därför är det viktigt att börja med sig själv. Om du kan ändra dina vanor genom att t.ex. minska din energiförbrukning, använda mindre vatten, cykla, åka kollektivt eller äta mindre kött, så kommer människor i din omgivning att inspireras till att göra samma sak.

Det är också viktigt för scoutkåren att föregå med gott exempel och göra det den kan för att minska sin påverkan på klimatet, och underlätta för scouter och föräldrar att göra detsamma. Det kan handla om att minska scoutlokalens energiförbrukning, resa mer hållbart eller köpa ekologisk och närproducerad mat, eller att organisera bilpooler till scoutmöten och hajker.

Som patrull kan ni starta ett projekt för att bidra till att lösa någon av grundorsakerna till klimatförändringarna. Ta kontakt med en annan organisation som jobbar med klimat- eller miljöfrågor. Sprid kunskap och engagera andra, t.ex. genom att starta en kampanj.

Att arbeta med långsiktiga frågor som klimatet kan kräva mod hos politiker, att våga prioritera en fråga vars resultat kanske inte syns direkt. Vi unga människor kan påverka politiker att våga prioritera klimatet. Klimatförändringarnas effekter syns redan nu, men kommer allra mest att drabba oss unga människor som kommer behöva leva i en ohållbar värld som äldre generationer lämnat efter sig.

Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sa: ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdom, och den sista generationen som kan stoppa klimatförändringarna”