Ingen fred utan hållbar utveckling, och ingen hållbar utveckling utan fred. Fred bygger på att vårt samhälle är inkluderande och rättvist, och att makthavare tar sitt ansvar att säkra allas lika rättigheter. Fred är långsiktigt, och när en konflikt är slut tar det lång tid att gradvis bygga upp trygga, stabila samhällen där likhet inför lagen råder, korruption motverkas och de mänskliga rättigheterna respekteras, garanteras och uppfylls.

Fred är inte bara motsatsen till krig, det är också motsatsen till våld. Våld finns i alla samhällen, och tar sig uttryck som direkt våld, strukturellt våld och kulturellt våld. Direkt våld är det vi ser; exempelvis misshandel, stöld, våldtäkt och trakasserier. Indirekt våld hänger ihop med hur samhället är uppbyggt och maktstrukturer; exempelvis fattigdom och diskriminering. Kulturellt våld är den miljö som finns runtomkring och underbygger det strukturella våldet och det direkta våldet; exempelvis , rasism, homofobi, islamofobi, antisemitism, funkofobi och sexism. Att arbeta för långsiktig fred handlar om att ha en helhetssyn på begreppet fred och att på flera olika sätt arbeta för att motverka våld.

Scouting i världen och mål 16

Scouting i världen och mål 16

Scouters gemensamma värderingar bygger på dialog, omtanke och förståelse, och knyter oss samman över kulturella, religiösa och politiska gränser. På det sättet är scoutrörelsen unik och en förenande samhällskraft för fred, både globalt och lokalt. Våra världsorganisationer WOSM och WAGGGS har rådgivande status i FN, och deltar i förhandlingar och samtal på högsta politiska nivå om frågor som rör unga, fred och säkerhet. I 2015 tog FN:s säkerhetsråd ett beslut (resolution 2250) som binder alla världens länder, om att arbeta för att stärka ungas roll som fredsbyggare.

Scouter jobbar aktivt för fred på många olika sätt. Inte minst i sina lokalsamhällen, med allt från att sprida kunskap om icke-våld och dialog till andra barn och unga, till att medla i lokala dispyter. Vi gör det för att vi bryr oss, och har ofta särskilt god kännedom om våra byar, bostadsområden eller stadsdelar. Det gör att vi spelar en viktig roll i att hitta långsiktiga lösningar på de lokala problem som bidrar till otrygghet, orättvisa eller våld.

En av scoutings grunder, att genom att knyta vänskapsband mellan barn, unga och vuxna från olika delar av samhället och världen så skapas förutsättningar för stabil och långsiktig fred. I historien finns flera goda exempel på hur scouter på olika sidor av en konflikt gått samman för att motverka den, eller bygga upp relationer och skapa försoning för att konflikten inte ska komma tillbaka. Efter folkmordet i Rwanda 1994 möttes scouter från Rwanda och grannlandet Burundi för att tillsammans göra en plan för hur scouter kunde göra sitt för att det som hade hänt aldrig skulle hända igen. Samarbetet fick namnet Amahoro Amani (betyder fred på swahili och kirundi, två språk som talas i regionen), och Scouterna har varit en samarbetspartner sedan 2007. Idag ingår också de två östra regionerna i Demokratiska Republiken Kongo, Nord och Syd Kivu, och över 100.00 barn och unga nås genom fredsklubbarnas aktiviteter.

Unga människor går med i lokala fredsklubbar och får utbildning och stöd för att kunna identifiera problem i sina samhällen och driva projekt för att lösa dem. På gränsen mellan Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo bestämde sig en fredsklubb för att utbilda andra barn och unga i dialog och interkulturell förståelse i ett flyktingläger, och därefter inkludera dem i sin ordinarie scoutverksamhet. I Burundi hjälpte en fredsklubb lokala politiker att förstå varför flickor inte gick i skolan. Eleverna, som varje dag behövde passera genom ett mörkt grönområde, utsattes för övergrepp och slutade därför att gå till skolan, av rädsla för at bli överfallna. Scouterna hjälpte beslutsfattare att förstå hela bilden, vilket resulterade i att buskarna höggs ned och kvällsbelysning sattes upp. Fredsklubben fortsatte därefter att arbeta med jämställdhetsfrågor för att långsiktigt motverka övergrepp.

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Scouter gör, och när vi gör saker så brukar det hända grejer. I samband med Tsunamin 2004 blev Scouternas insamling genom ”Scouter stöttar” en av de största insamlingarna. Scouter står upp mot sexism och kvinnoförtryck, mot diskriminering och rasism. För barns rättigheter till en trygg och säker fritid, för allas lika värde och rätt att älska precis så som en själv vill och för att barn och unga ska ha möjlighet att påverka de beslut som påverkar de.

I Sverige kan vi som scouter och aktiva samhällsmedborgare engagera oss för långsiktig, stabil och hållbar fred. Med utgångspunkt i de tre typerna av våld kan vi hitta olika problem i samhällen som går att angripa på olika sätt. Fråga er: Vad engageras ni av? Vilket våld möter kårens medlemmar och andra barn och unga i lokalsamhället? Vad beror det på, och vilka konsekvenser får det för individen och för samhället? Genom att börja i den änden går det att se grundorsakerna till problemen, och aktiviteterna vi gör kan då också få bättre effekt. Det kan bli en demonstration mot att en medlem ska utvisas till sitt hemland hen flytt ifrån, nattvandrande scoutledare för att minska kriminalitet och gatuvåld, eller att upptäckaravdelningens scouter besöker kommunfullmäktige för att lyfta vad de vill att kommunen ska göra för att barn ska ha det bättre. Som så många av de andra hållbarhetsmålen står inte mål 16 separat, utan hänger ihop med andra mål.

En del av arbetet är att visa solidaritet och stötta andra rörelsers kamp för fred i andra delar av världen. Genom att bli medlem i en organisation som är experter på en specifik region och som arbetar långsiktigt med att stärka freden i regionen är du som individ med och bidrar, antingen med din tid och kompetens som ideell eller med pengar som månadsgivare. Några exempel på organisationer är Amnesty, Svenska Afghanistankommittén, Civil Rights Defenders, Palestinagrupperna och Kvinna till Kvinna. Det går också att hitta information på dessa och flera andra organisationers hemsidor att arbeta med i patrullen för att lära sig mer om en region eller en konflikt, och hur den påverkar exempelvis barns liv.