Det femte globala målet handlar om att Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Målet är att avskaffa all form av diskriminering och våld mot kvinnor, att säkerställa kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, lika rätt till resurser som land och egendom, och möjlighet till ledarroller och politisk delaktighet.

Ojämställdhet är en utmaning i alla världens länder, och tar sig uttryck på många olika sätt. I grunden bygger det på maktstrukturer i samhället som kanske inte alltid syns, men som gör att olika människor får olika möjligheter och inflytande, baserat på till exempel kön.

Scouting i världen kopplat till mål 5

Scouting i världen kopplat till mål 5

Som världens största ungdomsrörelse har scouting i över 100 år bidragit till att skapa förutsättningar för människor, oavsett kön, att nå sin fulla potential. Scoutrörelsen spelar därför en viktig roll i att skapa en mer jämställd värld.

Våra två världsorganisationer, WOSM och WAGGGS, deltar i FN-förhandlingar och möten om jämställdhet, och samarbetar särskilt med UN Women. WAGGGS är dessutom världens största organisation för flickor och unga kvinnor och driver ett starkt påverkansarbete kring kvinnors rättigheter.

Scouter arbetar för jämställdhet på en mängd olika sätt runtom i världen. I Stora Sjöområdet i Afrika driver scout- och guideorganisationerna ett kvinnligt ledarnätverk för att förbättra kvinnors möjligheter att påverka, och för att lyfta kvinnliga förebilder i en region där de flesta beslutsfattare är män. Guide-organisationer (flickscouter) i många delar av världen skapar trygga miljöer för flickor och unga kvinnor och stärker dem som individer, ledare och samhällsmedborgare. I andra delar av världen arbetar scouter med att få pojkar och unga män att reflektera över och axla sitt ansvar i att skapa ett jämställt samhälle inom ramen för kampanjen HeForShe (som scoutrörelsen samarbetar med).

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Jämställdhet är en fråga som har stor påverkan på andra globala mål. Scouterna bidrar både till att uppmärksamma och sprida kunskap om jämställdhet, men också till att på djupet lösa de problem som leder till ojämställdhet, genom att göra barn och unga redo för livet, drivna av våra värderingar om respekt och allas lika värde. I Scouterna samlas vi för äventyr, gemenskap och kompisar, och att vi har olika bakgrund, erfarenheter och egenskaper är vad som gör vår rörelse unik och vår verksamhet ännu roligare.

För att skapa en mer jämställd värld är det viktigt att börja med sig själv. Vad är ens egen roll, och hur kan man själv bidra? Därefter är det bra att titta på scoutverksamheten, vilka normer den styrs av, och hur den främjar allas möjligheter att delta aktivt, få lika mycket ut av verksamheten och känna sig välkomna. Scouterna har tagit fram Femstegsmodellen för den som vill lära sig hur verksamheten kan bli mer inkluderande.

Alla har ett ansvar för att skapa en mer jämställd värld. Det finns många sätt att börja arbeta för jämställdhet i Scouterna. I kåren kan ni till exempel prata om feminism, makt, normer och härskartekniker. Det kan kännas svårt att prata om sånt, och därför har Scouterna tagit fram stöd inom projektet Värsta fördomen.

Eftersom vi är många scouter i världen, har vi också en möjlighet att påverka andra människor och beslutsfattare. I scoutkåren kan ni delta i eller anordna en demonstration för jämställdhet, eller påverka inom Scouterna genom att delta i och motionera till Scouternas stämma under Demokratijamboree som arrangeras varannat år. Vi påverkar också varandra genom hur vi själva agerar när vi ser diskriminering eller beteenden som bidrar till ojämställdhet. För, som skådespelerskan Emma Watson uttryckte det när hon pratade om jämställdhet i FN: ”Om inte jag – vem? Och om inte nu – när?”