g

För utmanarscouten, som oftast går i årskurs 9 och på gymnasiet, har fokus i livet skiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas, och där fyller scoutgemenskapen ofta en central roll.

Sökandet efter en egen identitet gör att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för vad som passar dem. Under ”prövotiden” definierar man sig själv utifrån attribut som klädstil och musiksmak, men även utifrån värderingar som ofta ser olika ut i olika grupper. Sökandet efter identitet handlar om en mängd olika ställningstaganden inom livets alla områden – sexuell identitet, religiös identitet och politisk identitet är bara några.

I Scouterna ställs utmanarna inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Scouterna provar på vuxenrollen och alla får utrymme att testa och hitta sina roller. Som utmanarscout får man ta ett stort ansvar samtidigt som det är okej att  vara barnslig eller bara vara. Utmanarna får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.

Våga Utmana!

Våga Utmana!

I Våga Utmana så förklaras utmanarprogrammet och alla möjligheter som finns för utmanare. Boken är skriven så att både ledaren och utmanaren kan dra nytta av den, exempelvis som tips för programplanering eller som diskussionsunderlag på mötena.

Blädderexemplar av Våga Utmana

Boken är uppdelad i två sammanflätade delar där första delen börjar med att beskriva grunderna i programmet. Vad kan man göra som utmanare? Varför finns målspåren? Hur kan man arbeta med scoutmetoden? Dessa frågor besvaras och det ges tips på hur man kan planera ett bra program utifrån målspåren med hjälp av ekvationen Varför+Hur=Vad.

När grunderna i programmet har gåtts igenom fortsätter boken med att gå igenom det stora i utmanarprogrammet: att genomföra projekt och att genomföra utmaningar. Boken förklarar vad ett projekt är och varför projekt finns. För utmanarscouter finns  utmaningar som är verktyg för att jobba i projekt och sätta fokus på sin personliga utveckling. I boken ges flera tips på vad en utmaning kan vara, vad den kan innehålla och hur man kan spåna fritt utifrån rubrikerna på utmaningsmärkena.

Den andra halvan av boken visar på alla möjligheter som finns för utmanarscouter. Här tipsas det om hur man kan träffa scoutkompisar från hela världen. Här ges förslag på hur scouterna kan arbeta med sitt samhällsengagemang. Det finns även råd för hur utmanarscouten kan sträva mot att bli en bättre ledare. Här finns det även kapitel på hur en utmanare utvecklas som person under tiden. Vilka frågor är jobbiga att ta i och hur funkar det här med kärlek, droger och rock n’ roll? Dessa kapitel är bra att använda som diskussionsunderlag tillsammans med dina utmanare.

I boken finns ett projektspel för att Utmanarna ska komma igång med sitt projekt. Här kan du ladda ner spelplanen och reglerna.

Våga utmana projektspelet A3
Våga utmana spelregler

Profilkorten från boken kan vara bra att ha möjlighet att skriva ut. Här kan du ladda ner dem.

Profilkort1 A4
Profilkort2 A4

Målspår för Utmanare

Målspår för Utmanare

Här presenteras utmanarnas målspår. Genom att läsa alla målspåren får du en bra bild över vad utmanarna kan göra och sträva efter. Målspåren har lite olika karaktär. Vissa kan ni arbeta med hela tiden medan ni med andra behöver göra specifika aktiviteter kring för att uppnå.

Under en termin är det lagom att välja ut 3-5 målspår som ni arbetar fokuserat kring. Välj målspår från de olika ballongknippena. Givetvis är det utmanarna som väljer vilka målspår de vill jobba med.

Aktiv i samhället

Utmanarscouten utvecklar förmågan att se orättvisor och samhällsproblem och skapar möjligheter för sig själv och andra att aktivt bidra till lösningar. Scouten är en aktiv del av demokratiska processer på olika nivåer, både i Scouterna och i övriga samhället.

Känsla för naturen

Utmanaren får möjlighet att reflektera över hur vi på olika sätt påverkar ekosystemen och hur de i sin tur påverkar oss. Scouten agerar på ett sätt som värnar naturen både lokalt och globalt. Målet är också att scouten söker naturupplevelser ensam och i grupp.

Förståelse för omvärlden

Utmanaren får möjlighet att reflektera över och lära sig om varför människor (i Sverige och i världen) har olika villkor och förutsättningar. Under sin tid i utmanarna kommer scouten till insikt om hur hans eller hennes handlande kan få globala konsekvenser samt hur omvärlden påverkar hans eller hennes dagliga liv.

Relationer

Utmanaren utvecklar förståelse för sina känslor, verktyg för att hantera dem och förmågan att sätta sig in i andras känslor. Scouten bygger goda relationer och tar hand om sina medmänniskor. Scouten får möjlighet att reflektera över kärlek, sex och lustfyllda relationer

Ledarskap

Utmanarscouten leder både i och utanför den egna patrullen, i större eller nya grupper och projekt. Ledarskapet utvecklas så att scouten lär sig ta fram det bästa bland sina kamrater eller yngre scouter, och lär sig se alla individers olika förmågor, roller och behov. Scouten känner sig trygg med sin kunskap och vågar leda andra.

Aktiv i gruppen

Samarbetet och det egna ansvaret för gruppens bästa vidareutvecklas som utmanare. Scouten lär sig ta olika roller, både för att bidra till gruppens bästa och för att utmana sig själv. Scouten känner sig trygg i sin kompetens men kan samtidigt be om stöd.

Självinsikt och självkänsla

Utmanaren lär känna sina starka och svaga sidor, både kroppsligt och mentalt, och lär sig uppskatta och känna sig bekväm med dem. Scouten känner sig trygg i sig själv och vågar stå för sina begränsningar. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress både hos sig själv och hos andra.

Existens

Utmanarscouten får diskutera och pröva sin livsåskådning i mötet med andra människor och söka kunskap om olika livsstilar. Utmanaren får tillfälle att låta sin livsåskådning få konsekvenser i vardagen och att göra tydliga ställningstaganden, samt att respektera andras val. Scouten känner sig trygg med sina ställningstaganden, både i och utanför Scouterna.

Egna värderingar

Scouten utmanas att ta ställning och provoceras i sina värderingar och uppmuntras att pröva egna och andras ställningstaganden genom diskussion och handling. Scouten prövar sina egna etiska ställningstaganden i relation till Scouternas värdegrund, scoutlag och scoutlöfte och ser dess konsekvenser.

Fantasi och kreativa uttryck

Utmanaren utvecklar sin inlevelseförmåga och sina olika uttryckssätt för kreativitet och fantasi. Scouten hittar både nya sätt att uttrycka sig och olika sätt att genomföra en aktivitet på. Scouten lär sig också att se och uppskatta andras kreativitet.

Kritiskt tänkande

Som utmanare utvecklas man till att tänka kritiskt, bilda sig en egen uppfattning och respektera andras. Scouten får utveckla förmågan att jämföra och kritiskt granska information från olika källor. Scouten är medveten om att det kan finnas många tolkningar och samlar egna fakta.

Problemlösning

Utmanarscouten blir en kreativ problemlösare. Han eller hon får kunskaper och vana för de verktyg som behövs för att lösa både praktiska och teoretiska frågor. Scouten känner sig trygg med att pröva sina egna lösningar, men är samtidigt öppen för att lyssna på andras erfarenheter.

Fysiska utmaningar

Utmanaren ökar sin förmåga att ta risker och välja äventyr på rätt nivå. Scouten utvecklar förmågan att vara medveten om risker och möjligheter och utmanas till nya finmotoriska utmaningar och fysiska äventyr.

Ta hand om sin kropp

Utmanarscouten fördjupar sin kunskap om vad man mår bra av och gör aktiva val kring sådant som påverkar hans eller hennes kropp. Scouten får insikt om konsekvenserna av dessa val. Scouterna väljer en sund livsstil och står för detta val både i och utanför Scouterna.

Scoutmetoden för Utmanare

Scoutmetoden för Utmanare

Scoutmetoden är en pedagogisk helhet där allting hänger ihop. Det är denna metod som all verksamhet i Scouterna bygger på och den består av sju delar, learning by doing, stödjande och lyssnande ledarskap, symboliskt ramverk, patrullsystemet, friluftsliv, lokalt och globalt samhällsengagemang och scoutlag och scoutlöfte.

För att till fullo kunna utnyttja scoutmetodens styrka krävs att scouterna börjar öva tidigt och att komplexiteten ökar stegvis. För varje del i scoutmetoden finns en åldersanpassning. Här kan du läsa om hur scoutmetodens delar anpassas för utmanarscouter.

 

Learning by doing

Utmanarscouterna lär sig genom att ta ansvar för sina projekt, men en vuxen ledare finns som stöd i bakgrunden. Utmanarscouten tar ansvar för att reflektera, både tillsammans och på egen hand. Reflektionerna fokuserar på vad scouterna har lärt sig och hur det påverkar individen. Dokumentationen består både av reflektion kring gjorda erfarenheter och av rapporter från genomförandet (till exempel till scoutkårens styrelse).

Stödjande och lyssnande ledarskap

Utmanarna har en vuxen ledare som närvarar men håller sig i bakgrunden. Ledaren stöttar patrullen i att sätta mål och fördela uppgifter så att alla kommer till sin rätt. Ledaren har en rådgivande och vägledande roll mot patrullen och enskilda scouter. Den vuxne ledaren stöttar genom kontinuerliga avstämningar i projekten, patrullen sköter projektledarskapet.

Symboliskt ramverk

Symboliska ramverk kan byggas till exempel kring internationella och existentiella tankar. Sagor, myter eller andra berättelser med stort djup kan användas, eller verkliga nutida förebilder (till exempel Moder Teresa eller Nelson Mandela). Scouterna bestämmer självständigt vilka ramverk som används. Patrullen skapar egna symboler eller produkter för sina projekt. Symboler som till exempel maskotar kan spela en viktig roll för gemenskap i patrullen. Ceremonier används till exempel som inledning och avslutning av alla projekt.

Patrullsystemet

Patrullen planerar sina projekt, med stöd från en vuxen ledare. Roller definieras utifrån vad som behövs i projektet man arbetar med för tillfället. Scouterna kan ta olika roller i olika projekt. Patrulledarens roll är främst att hålla ihop patrullen, och att tänka längre fram i tiden än det nuvarande projektet.

Friluftsliv

Friluftslivet kan utforskas i olika länder och miljöer. Utmanarna använder sig av olika varianter av friluftsliv. Friluftslivet är en grund för existentiella frågor, till exempel tankar som väcks när man är ensam i naturen. Utmanarna lever friluftsliv i patrullen, och ibland på egen hand (till exempel ensamhajker). Scouterna planerar sitt eget friluftsliv och får testa att planera friluftsutmaningar även för andra.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Utmanarna gör aktiva samhällsinsatser, i och utanför Scouterna. Scouterna gör personliga ställningstaganden (till exempel val för livsstilen) och agerar utifrån dem. Scouterna agerar själva med stöd av vuxna ledare. Utmanarscouterna bygger relationer med personer i olika länder, kulturer och livssituationer. Större samhällsinsatser genomförs i projektform, i eller utanför Sverige.

Märken för Utmanare

Märken för Utmanare

Märkena är indelade i fyra kategorier: tillhörighetsmärken, deltagandemärken, intressemärken och bevismärken. Alla scoutkårer ser olika ut och skiljer sig åt när det gäller hur mycket man vill jobba med märken. En del kårer använder inte märken alls. Det går lika bra att arbeta med en, flera eller ingen av märkeskategorierna.

Deltagandemärken för Utmanare

För utmanarscouter finns utmaningar som är ett verktyg för att jobba i projekt och sätta fokus på sin personliga utveckling. Dessa utmaningar kan delas upp i två kategorier: patrullutmaningar och personliga utmaningar. Utmaningarna sträcker sig över längre tid och jobbar ni terminsvis kan det vara lagom med en utmaning per termin.

Patrullutmaningar

Det finns åtta patrullutmaningar som är utmanarscouternas deltagandemärken och som görs tillsammans med några scoutkompisar. Utmaningarna består av ett tema och ett märke och patrullen bestämmer själva vad projektet för att få märket ska bestå av.

I boken Våga utmana! finns vissa ramar som hjälper scouterna att planera, genomföra och reflektera över utmaningarna. De viktigaste ramarna är att utmaningarna ska genomföras i patrullen, kopplas till målspår, följa kedjan ”planera – genomföra – utvärdera”. Sedan ska de dokumenteras och redovisa.

Personliga utmaningar

De två personliga utmaningarna, början och fortsättningen, gör utmanarscouten på egen hand. De är tänkta att inleda och avsluta tiden som utmanarscout. De personliga utmaningarna går ut på att fokusera på sin egen personliga utveckling: först genom att tänka igenom vilka områden man behöver arbeta med, och sedan att följa upp hur det gått ett par år senare.

 

 

Början

Fortsättningen

Hjälpa

Utforska

Engagera

Utveckla

Orka

Ta ställning

Påverka

Våga

Bevismärken för Utmanare

Bevismärkena ger scouten tillträde till något (till exempel att använda kniv) efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt. Det är ledarens
uppgift att bedöma om, och när, det är lämpligt att jobba med och dela ut
märket. Det finns rekommendationer för i vilken ålder de är lämpliga att arbeta
med men i slutändan är det du som ledare som bestämmer när scouten är mogen för
att börja använda till exempel kniven.

Simning

Kniv

Yxa och såg

Tillhörighetsmärken för Utmanare

Som scout tillhör man inte bara en patrull och en åldersgrupp utan ibland också en avdelning. Dessutom är man medlem i en scoutkår, kanske en samverkansorganisation och en världsorganisation.

Genom tillhörighetsmärken och symboler skapas en känsla av gemenskap i en grupp och visar andra varifrån man kommer. För att bygga upp tillhörighet till en åldersgrupp finns det spårar-, upptäckar-, äventyrar-, utmanar-, och rovermärken. Tillhörighetsmärken för patrullen kan vara kul att göra själv och då arbetar ni dessutom med målspåren, Fantasi och kreativa uttryck och Fysiska utmaningar när ni tillverkar dem! I Scoutshopen finns också färdiga patrullmärken att köpa ifall ni hellre vill det.

Utmanare

Sverigemärket

EU-märket

Världsscoutmärke WAGGGS

Världsscoutmärke WOSM

Sjöscout

Griffonen

Kentauren

Enhörningen

Stora björn

Kräftan

Pegasus

Tjuren

Ugglan

Örnen

Tjädern

Tranan

Korpen

Talgoxen

Måsen

Sjömannen

Stegosaurus

Diplodoc

Triceratops

Allesauros

Märkesplacering

I den bifogade pdf-filen ser du hur scoutmärkena ska placeras på scoutskjortan.
Ladda ner filen: Märkesplacering.pdf

Arrangemang för Utmanare

Arrangemang för Utmanare

Utmanarscouter har stora möjligheter att delta i arrangemang både i Sverige och i resten av världen. Att delta i ett arrangemang som inte ordnas av kåren ger nya upplevelser och kunskaper. Nya kompisar, insikter om att du klarar mer än du tror och strapatser som den egna kåren kanske inte kan bjuda på kan utmanarscouterna få genom att delta i något av de arrangemang som ordnas av Scouterna.

Blå hajken

Blå hajken är ett äventyr i den svenska vildmarken för utmanarscouter och roverscouter. Under dessa vandringshajker får scouterna uppleva gemenskap, friluftsliv och spänning.

Läs mer om Blå hajken

Biscaya

Utmanarscouter kan också mönstra på Scouternas segelbåt Biscaya och får då uppleva en veckas lägerliv på sjön tillsammans med erfarna skeppare som stöttar dem med lång erfarenhet av segling och leder dem som sätter sin fot på en segelbåt för första gången.

Läs mer om Biscaya

Explorer Belt

Det finns också ett antal arrangemang som utmanare kan delta i som genomförs utanför Sverige.  Explorer Belt är ett arrangemang som går av stapeln i nya länder varje år. Under tio dagar får scouter, som känt varandra sedan långt tillbaka eller just träffats, genomföra en vandring på omkring 16 mil. Vandringen är längre än vad de flesta genomfört tidigare och den går igenom ett okänt område. Scouterna ska planera sin vandring, med mat, uppgifter, logi och klara mötet med främmande människor i ett land på egen hand.

Läs mer om Explorer Belt 

Världsscoutjamboree

Utmanarscouter kan delta i världsscoutrörelsens största läger, en världsscoutjamboree. Lägret arrangeras vart fjärde år någonstans i världen och samlar tusentals scouter från över 150 länder. Sommaren 2015 är det dags för nästa världsscoutjamboree. Det är den 23:e i ordningen och den arrangeras i Japan.

Läs mer om Världscoutjamboreen