Anmälningsvillkor

På denna sida finner du anmälningsvillkoren för grupper, funktionärer och ledarbarn.  Genom knappen nedan finner du även vanliga frågor och svar om Covid-19.

Information in English below.

Vanliga frågor och svar om Covid-19

Anmälningsvillkor - Grupp Jamboree22

 • Anmälningar till Jamboree22 är bindande efter sista anmälningsdag.
 • Den person (anmälaren) som anmäler en kår/förening/grupp (hädanefter grupp) till Jamboree22 försäkrar att hen har rätt att anmäla gruppen och att gruppen kommer att betala deltagaravgift för samtliga anmälda deltagare. Betalningsansvaret gentemot Scouterna ligger hos gruppen om den är en juridisk person och anmälaren har rätt att ingå avtal åt gruppen, annars hos anmälaren personligen.
 • Minst en person som fyllt 18 år behöver finnas på plats under hela lägerperioden som ansvarig ledare för gruppen.
 • Sista anmälningsdag är 31/1 2022. Fakturering sker i februari med betalningsdag 30 dagar. Efter sista anmälningsdagen kan deltagare anmälas mot en extra avgift om 250 kronor per person om Scouterna bedömer att det är möjligt.

Gruppen eller anmälaren är skyldig att betala hela den avgift som gäller för samtliga deltagare som anmälts, förutom vid följande undantagsfall:

 1. Deltagare som avanmäls innan anmälningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
 2. En deltagare kan bytas ut mot en annan individ från samma grupp fram till lägrets start. Detta måste anmälas till Scouterna. Ingen avgift tas ut för detta. Scouterna kan inte garantera alla former av tillgänglighetsanpassning vid byten efter att tiden för efteranmälningar gått ut.
 3. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg, avgiften återbetalas utan avdrag.
 4. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, återbetalas utan avdrag.
 5. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att en deltagare av jamboreeledningen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan jamboreeledningen neka deltagande. Hela deltagaravgiften återbetalas då.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalat belopp är lägre än vad som gäller för bokningen är gruppen skyldig att betala in resterande belopp. Ingen återbetalning sker för deltagare som påbörjat sitt deltagande i Jamboree22, oavsett skäl.

I den händelse att Scouterna före 1:a maj 2022 fattar beslut om att ställa in eller skjuta upp Jamboree22 återbetalas hela deltagaravgiften med undantag av en administrativ avgift på 250 SEK per anmäld deltagare och ledare. Denna avgift är nödvändig för att täcka Scouternas kostnader för planering och förberedelser.

Force Majeure Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.

Försäkring Under Jambore22 gäller scouternas försäkring. Den hittar du här: Försäkringar - Scouterna

Anmälningsvillkor - Funktionärer Jamboree 22

 • Anmälningar till Jamboree22 är bindande efter 30 april.
 • När jag anmäler mig till Jamboree22 försäkrar jag att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel till att genomföra arrangemanget.
 • Samtliga funktionärer ska ha genomgått kursen Trygga Möten och uppvisat utdrag ur belastningsregistret innan de startar sitt deltagande på Jamboree22.

Den som anmält sig till Jamboree22 är skyldig att betala hela den avgift som gäller för den typ av deltagande hen anmälts sig till, med följande undantag:

 1. Funktionär som avanmäls senast 30 april stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
 2. Funktionärsavgiften för funktionärer som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg, återbetalas.
 3. Funktionärsavgiften för funktionärer som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall återbetalas.
 4. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att en funktionär av jamboreeledningen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan jamboreeledningen neka deltagande. Hela funktionärsavgiften återbetalas då.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än respektive funktionärsavgiften är den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp.

Om du avbryter ditt deltagande i Jamboree22 i förväg sker ingen återbetalning.

Force majeure Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.

Försäkring Scouternas försäkring gäller för alla deltagare på lägret. Se dock till att ha annan försäkring såsom hemförsäkring för det som Scouternas försäkring ej täcker. Information om Scouternas försäkring hittar du här Försäkringar - Scouterna

Anmälningsvillkor - Funktionärsbarn Jamboree22

Funktionärers barn som vid lägrets start har fyllt 1 år men ännu inte fyllt 18 år kan följa med på Jamboree22 under följande premisser:

 • I första hand ser vi att funktionärsbarn i deltagarålder anmäls och deltar i lägret som deltagare i en scoutkår eller annan grupp. Om detta inte fungerar kan funktionärsbarn följa med under vårdnadshavarens ansvar.
 • Barn som är 1 – 9 år deltar då inte i något program men viss möjlighet till Lägis (funktionärsledd barnomsorg) kommer att finnas delar av tiden. (Formerna för detta är ännu ej bestämda)
 • Mellan 9 år och 17 år kan funktionärsbarn delta som funktionärspraktikant under förutsättning att den som blir praktikantens ledare eller chef i genomförandefunktionen får ett scoutledaransvar, efter beslut i funktionsledningen. Ett sådant undantag måste även godkännas av praktikantens vårdnadshavare.
 • Inga minderåriga (under 18) får av säkerhetsskäl vara på lägerområdet under för- och efterläger (fram till 20.00 27:e juli och efter 12.00 8:e augusti) Deltagaravgiften för funktionärsbarn är 750 kr. Anmälningar till Jamboree22 är bindande efter 30 april.


Betalning/återbetalning Den som anmält ett funktionärsbarn till Jamboree22 är skyldig att betala hela avgiften som gäller för den typen av deltagande, med följande undantag:

 1. Deltagare som avanmäls senast 30 april stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.
 2. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg, återbetalas.
 3. Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall återbetalas.
 4. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att en deltagare av jamboreeledningen inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan jamboreeledningen neka deltagande. Hela deltagaravgiften återbetalas då.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än respektive deltagaravgift sker ingen återbetalning, och den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp. För den som avbryter deltagandet i Jamboree22 i förväg sker ingen återbetalning.

Force majeure Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.

Försäkring Scouternas försäkring gäller för alla deltagare på lägret. Se dock till att ha annan försäkring såsom hemförsäkring för det som Scouternas försäkring ej täcker. Information om Scouternas försäkring hittar du här Försäkringar - Scouterna

Terms and Conditions – Group registration: 

The person who registers a group to participate at Jamboree22 ensure that he or she has the right to do so and that the group will pay the participant fee for all registered participants. If not, the person who made the registration is personally responsible for the payment of the group’s total participation fee.  

At least one person above the age of 18 must be present during the jamboree and take the full responsibility for the participating group.  

The deadline for participant registration is 31st of January 2022 and the participation fee will be invoiced in the middle of February with 30 days payment period. After the registration deadline, additional participants may be allowed to register with an additional participation fee of 250 SEK until 30th of April 2022.  

Registrations submitted in the Jamboree22 registration system are binding after the registration deadline, 31st of January 2022, and the group is obliged to pay the full fee that applies to all registered participants, except in the following cases: 

 1. Participants who unsubscribe before the registration deadline will be deleted from the lists and no payment will have to be made. 
 1. A participant can be exchanged for another individual from the same group until the start of the camp. No fee is charged for this. The Jamboree organisers cannot guarantee all forms of accessibility adjustment in the event of changes after the time for late registration has expired. 
 1. If a person cannot participate due to their own illness which was not known at the time of registration, and can be proven by a medical certificate, the fee will be refunded without deduction. 
 1. If a person cannot participate due to a close relative's illness or death, the fee will be refunded without deduction. 
 1. If it appears in, or after, the registration that a participant is not considered able to participate in the event in a safe and secure manner, the jamboree management team may deny this person the right to participate. If so, the fee will be refunded without deduction. 

In case of cancellations without the above reasons, no refund will be made. If the amount paid is lower than what applies to the booking, the group is obliged to pay the remaining amount. 

No refund will be given for participants who have started their participation in Jamboree22, regardless of the reason. 

In the event that the Jamboree organisers before 1st of May 2022 make a decision to cancel or postpone Jamboree22, the entire participation fee will be refunded with the exception of an administrative fee of SEK 250 per registered participant and leader. This fee is necessary to cover the organiser’s costs for planning and preparation. 

Force majeure 

If the Scouts are forced to cancel Jamboree22 later than 1st of May 2022 due to events beyond the organisation's control, 50% of the participation fee will be refunded.  

Insurance 

All international groups and participants must ensure they have a relevant travel insurance covering travel related and medical costs during their stay in Sweden. For information about medical care for foreigners in Sweden see: https://www.1177.se/en/skane/other-languages/other-languages/soka-vard/vard-av-personer-fran-andra-lander/ 

Terms and conditions – volunteer staff registration  

When I apply for a volunteer staff role at Jamboree22, I assure you that to my knowledge I am physically and mentally capable of carrying out the event. 

All volunteer staff must have completed the course Safe from Harm and presented extracts from the debit register before starting their participation at Jamboree22. 

Volunteer staff applications to Jamboree22 are binding after 30 April and the registered person is obliged to pay the full fee that applies to the type of participation they have registered for, with the following exceptions: 

 1. Participants who unsubscribe no later than 30 April will be deleted from the lists and no payment will have to be made. 
 2. The participation fee for participants who unsubscribe due to their own illness which was not known at the time of registration and which prevented participation, and can be proven with a medical certificate, is refunded. 
 3. The participation fee for participants who unsubscribe due to a close relative's illness or death is refunded. 
 4. If, before or during the event, it appears that a participant is not considered able to participate in a safe and secure manner, the Jamboree Management may refuse participation. The participation fee will then be refunded. 

In case of cancellations without the above reasons, no refund will be made. If the amount paid is lower than the participation fee, the person who unregisters is obliged to pay the remaining amount. 

If you end your participation in Jamboree22 in advance, no refund will be made. 

Force majeure 

If the Scouts are forced to cancel Jamboree22 later than 1st of May 2022 due to events beyond the organisation's control, 50% of the participation fee will be refunded.  

Insurance 

All international participants, including volunteer staff must ensure they have a relevant travel insurance covering travel related and medical costs during their stay in Sweden. For information about medical care for foreigners in Sweden see: https://www.1177.se/en/skane/other-languages/other-languages/soka-vard/vard-av-personer-fran-andra-lander/