Det första av de globala målen är att Avskaffa all form av fattigdom överallt. Avskaffandet av extrem fattigdom, vilket definieras som att leva med en inkomst på under 1,90 dollar per dag, är ett viktigt delmål. Men fattigdom är resultatet av flera faktorer som bidrar till hur fattiga människor upplever sin situation.

Eftersom fattigdom finns i hela världen syftar målet också till att halvera världens fattigdom. Andra viktiga delmål är att säkerställa allas tillgång till socialt skydd och att minska utsatta människors sårbarhet vid kriser. Det är en stor utmaning, men vi är på god väg – den extrema fattigdomen har redan halverats de senaste 17 åren.

Scouting i världen kopplat till mål 1

Scouting i världen kopplat till mål 1

Som världens största ungdomsrörelse har scouting i över 100 år bidragit till att skapa förutsättningar för människor att nå sin fulla potential. Hela vårt syfte är att skapa en bättre värld, genom att utbilda och stärka unga ledare som i sin tur blir aktiva samhällsmedborgare. Våra gemensamma värderingar bygger på omtanke och handlingskraft. Våra världsorganisationer WOSM och WAGGGS har rådgivande status i FN, och deltar i förhandlingar och samtal på högsta politiska nivå om frågor som rör hållbar utveckling.

Fattigdom tar sig uttryck på en mängd olika sätt, och har lika många orsaker som lösningar. FN har identifierat utbildning som en av de viktigaste lösningarna. Och det är här vi scouter kommer in i bilden, med den icke-formella utbildning vi erbjuder barn och unga, oavsett bakgrund. En fördel med scoutmetoden är att den kan appliceras på alla samhällen, och att den bidrar till att lösa en mängd olika samhällsutmaningar. Barn och unga är ofta de som drabbas hårdast av fattigdom. Scouting stärker individer och samhällen genom att ge barn och unga färdigheter, upplevelser och gemenskap i en trygg miljö, med goda förebilder. Människor som får förutsättningar att lyckas i såväl skolan som på arbetsmarknaden och i privatlivet. På många platser i världen och i Sverige bidrar scouter till att stärka de mest utsatta som lever i till exempel konflikt, slumområden eller på flykt.

I Filippinerna bygger projektet Ticket to Life på att, genom scouting, lyfta barn och unga från ett liv på gatan. I Uganda har scouter tagit initiativet till fängelsescouting, som inkluderar unga människor i fängelse i scoutverksamheten, vilket ger dem färdigheter, sammanhang och möjligheter efter frigivning. Inga av de unga som deltagit i programmet har fallit tillbaka i brottslighet.

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Vad vi scouter i Sverige kan göra

Ibland är initiativen enskilda insatser, ibland är de långsiktiga projekt. Scouters kanske viktigaste bidrag att göra det vi gör absolut bäst – scouting. Det gör vi genom att arbeta med mångfald och inkludering och genom att tillgängliggöra vår gemenskap för de mest utsatta.

Utöver det driver scouter ofta särskilda projekt för att aktivt jobba med grundorsakerna till fattigdom, eller att direkt stötta människor som lever i fattigdom, i Sverige och i andra länder.

I Sverige arbetar scouter till exempel med att sprida information om barnfattigdom i Sverige och att påverka beslutsfattare. Många patruller arbetar även med att samla in pengar till organisationer som arbetar i andra delar av världen. Ett annat exempel är scouter som bjuder hemlösa på mat. Scoutkårer gör dessutom mycket för att möjliggöra för alla att kunna vara med i Scouterna, genom att subventionera lägeravgifter, möjliggöra lån av utrustning, med mera. Oavsett vad som görs, så är det viktigt att tänka långsiktigt: hur löser vi grundorsakerna till problemet, vilka borde vara med i problemformuleringen, vad händer när vi är färdiga med vårt projekt, och vilka skulle vi kunna göra det tillsammans med?