Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling 

Allmänt  

Din personliga integritet är viktig för Scouterna och något vi vill värna om. Nedan beskrivs bl.a. vilka uppgifter vi samlar in, hur och för vilka ändamål uppgifterna samlas in, vilka mottagare som kan få del av uppgifterna, hur länge uppgifterna sparas, vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan kontakta oss. Scouterna är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lag. Behandlingen av personuppgifter sker alltid med iakttagande av hög sekretess och säkerhet.  

Vad en personuppgift är 

En personuppgift är all information om en identifierad fysisk person eller en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av namn, adress, personnummer, e-postadress, ID-nr, IP-adress eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.  

Personuppgifter som Scouterna samlar in 

I olika sammanhang behöver vi spara information om dig. Dessa uppgifter kan vara namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontonummer, kort- och betaltjänstinformation och personnummer. Uppgifterna samlas in i samband med att du kontaktar oss via brev eller e-post, anmäler dig till en scoutkår, en kurs eller ett arrangemang, registrerar dig som givare eller söker ett jobb hos oss. Vissa personuppgifter, oftast bara namn, e-postadress och telefonnummer, samlas också in om du anmäler dig som prenumerant till något av våra digitala utskick, t.ex. vårt nyhetsbrev. Det finns ingen skyldighet eller lagstadgat krav att du måste lämna personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna ta emot och administrera din kontaktförfrågan, ditt bidrag eller din ansökan. Vi kan komma att uppdatera vissa av dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, innebär besök som du gör på vår webbplats att vi från din webbläsare tar emot och i loggar sparar information om typ av enhet, webbläsare, operativsystem som används för besöket, använt IP-nummer, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata. Dessa uppgifter sparas i anonymiserad form utan att kopplas direkt till dig som person. Vi använder i vissa fall även annonseringsverktyget Google Ad Words.

Hur och för vilka ändamål Scouterna använder personuppgifter samt rättslig grund för behandlingen 

Uppgifterna som vi samlar in används för att registrera och administrera din kontaktförfrågan, din anmälan eller din gåva. Den rättsliga grunden för detta är i majoriteten av fallen att en avtalsmässig relation upprättats mellan dig och Scouterna. Vidare sker behandlingen också till del på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig då det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att behandla vissa personuppgifter, bl.a. enligt bokföringslagen.

De personuppgifter som vi samlar in och sparar kan även användas för att skicka nyhetsbrev och andra digitala utskick, utföra marknadsundersökningar samt i övrigt för marknadsföringsändamål, t.ex. erbjudanden som är relevanta och utformade efter dina eller ditt företags/din organisations intressen. Sådana erbjudanden m.m. kan även gälla varor eller tjänster från externa organisationer och företag som vi samarbetar med, men avser alltid sådant som har koppling till Scouternas verksamhet.

För rapporter, nyhetsbrev, marknadsundersökningar, marknadsföring, erbjudanden och andra utskick enligt föregående stycke är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra gåvo- och bidragsgivare relevant information och förmånliga och nyttiga erbjudanden som har koppling till vår verksamhet och härigenom höja upplevelsen och nyttan av givarskapet. Uppgifter som vi samlar in och lagrar i anonymiserad form från den använda enheten, som inte är knutna till dig som person, kan användas för analys och statistik för att ge oss bättre kunskap om hur vår webbplats används och hur vi kan utveckla och förbättra densamma. Behandlingen av sådana uppgifter kan också komma att användas för profilering och segmentering, dvs. att användarens personliga egenskaper bedöms för att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, i syfte att kunna rikta anpassade erbjudanden och annan kommunikation.

Som registrerad har du alltid rätt att när som helst meddela oss att du motsätter dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring.

Mottagare som personuppgifterna kan lämnas ut till  

Personuppgifterna behandlas av oss inom Scouterna, men kan i vissa fall lämnas ut till olika lokala scoutkårer som tillhör vår organisation. Uppgifterna kan även lämnas ut till och behandlas av företag/organisationer som vi samarbetar med och/eller anlitar för utförande av olika tjänster. Sådana tjänster kan t.ex. avse drift och underhåll av tekniska plattformar, kommunikation, marknadsanalys, tryckeri, telemarketing samt försäkring. Scouterna förbinder sig att ingå personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller gällande krav på säkerhet och sekretess m.m. med anlitade leverantörer. Information om de avtal som ingåtts kan fås efter kontakt med oss. Personuppgifter lämnas ut till myndigheter i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag. Anonymiserade uppgifter, som inte är kopplade direkt till någon person, kan komma att lämnas ut till externa mottagare, t.ex. för statistiska ändamål.  

Personuppgifter överförs inte till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES-området. Sådan överföring kan dock komma att ske i fall vi anlitat ett personuppgiftsbiträde utanför EU/EES för utförande av viss tjänst, förutsatt dock att lagliga förutsättningar för sådan överföring alltid är uppfyllda.  

Hur länge personuppgifterna sparas  

Personuppgifter som vi behandlar sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om du vill få dina personuppgifter raderade måste du därför i första hand kontakta oss och meddela detta. Om lämnande av gåva eller bidrag, deltagande i någon av våra aktiviteter eller kommunikation med oss i övrigt inte skett under en sammanhängande period om 36 månader, medföra detta normalt att vi gallrar och raderar dina personuppgifter. Även efter att denna tid har löpt ut, kan dock uppgifter komma att sparas om det krävs enligt lag, t.ex. bokföringslagen, eller behövs för statistiska eller historiska ändamål.

Om Cookies (webbkakor)  

När du använder vår webbplats lagras så kallade cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som ger oss information om din användning av vår webbplats, t.ex. vilka sidor som besökts samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Informationen används för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, för att utveckla och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, för analys och statistik från besök på webbplatsen, samt för att kunna anpassa och skapa relevant riktad kommunikation till dig. Vår webbplats kan även innehålla s.k. tredjepartscookies från webbanalys- eller statistikverktyg som vi använder, t.ex. Google Analytics. 

Profilering, automatiskt beslutfattande  

Behandlingen av personuppgifter som vi utför kan innefatta profilering, dvs. att vissa personliga egenskaper bedöms i en automatisk process för att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, i syfte att kunna skicka erbjudanden, förslag och annan kommunikation som är utformad och anpassad efter mottagarens intressen och behov. Logiken bakom detta är att cookies och andra spårningsverktyg som kan användas på din enhet gör att vi kan spåra och få ökad kännedom om dina vanor på internet och därmed också dina intressen och behov. För dig som registrerad blir följden att du kan få fler riktade erbjudanden och förslag än vad du annars skulle fått, innebärande att du ökar dina bidrag eller inköp av sådana varor och tjänster som erbjudandena avser. Om direktmarknadsföring och profilering sker, har du har alltid rätt att invända mot detta, och, i sådant fall, även rätt att begära radering av personuppgifterna.  

Samtycke, återkallelse av samtycke  

Om vi behandlar personuppgifter om dig och detta grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke. Du har också alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring.  

Dina rättigheter  

Du har flera rättigheter enligt lag när det gäller dina personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar (registerutdrag) samt även en rätt att få felaktiga uppgifter rättade, eller i förekommande fall, kompletterade. Scouterna kommer även på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. När vi erhållit dina personuppgifter från extern källa, har du rätt att veta varifrån uppgifterna kommer. Du har vidare rätt att när som helst, i de fall och under de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen, begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt göra invändningar mot den behandling som sker. Du har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss enligt vad som i dataskyddsförordningen benämns rätt till dataportabilitet.  

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev eller telefonsamtal. Vi kan dock alltid komma att kontakta dig med relevant information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt frågor gällande avtal. Du kan själv alltid motsätta dig marknadsföring, erbjudanden eller nyhetsbrev via e-post eller sms från oss genom att klicka på ”Avregistrera dig” längst ned i det e-brev eller sms som du mottagit. 

Länkar till andra webbplatser  

I den utsträckning vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats eller till material som annars publicerats hos eller av tredje part, är dessa länkar och detta material endast avsett som allmän information och upplysning. Scouterna saknar helt kontroll över innehållet på sådana webbplatser och i sådant material och ansvarar inte i något fall för innehållet, eller för skador eller förluster som kan uppstå vid användning därav.  

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten  

Om du är missnöjd med den behandling av personuppgifter som vi utför, har du alltid rätt att ge in klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten. Detta gör du enklast genom e-post till imy@imy.se eller via telefon 08-657 61 00.  

Personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter  

Det är Scouterna som ideell förening som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. För ytterligare information om vår personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du välkommen att kontakta oss.  

Scouterna, org. nr. 802006-2942  

Post: Box 42034, 126 12 Stockholm  

Besök: Instrumentvägen 19, Hägersten  

Telefon växel: + 46 8 568 432 00  

E-post: info@scouterna.se  

Kontaktuppgifter ovan kan komma att förändras över tid, vilket i så fall kommer framgå på vår webbplats.