Scouternas Visselblåsar­funktion

Om du misstänker oegentligheter, missförhållanden eller att någonting inte görs på rätt sätt kan du rapportera detta till Scouterna. Det gör du enkelt via vår visselblåsarfunktion. Scouterna tar alla misstankar om oegentligheter på största allvar och utreder alla rapporter som inkommer genom visselblåsarfunktionen. 

Skicka in klagomål, orosanmälan eller misstanke om oegentligheter (visselblåsning)

Vissa personer och vissa typer av händelser kan rapporteras med stöd i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Även om du är osäker på om du har rätt att anmäla händelsen eller om händelsen ryms i lagen kan du använda tjänsten. Scouterna utreder alla inkomna ärenden, men våra åtgärder kan skilja sig åt beroende på om anmälan sker med stöd i visselblåsarlagen eller ej. 

Scouternas visselblåsarfunktion (rapporteringskanal) kan användas av:

 • Scouternas anställda, praktikanter, förtroendevalda och ideella funktionärer, 
 • givare till Scouterna, 
 • personer eller representanter för organisationer som stöds av, påverkas av och/eller är involverade i projekt som stöttas av Scouterna, 
 • leverantörer, och deras anställda, som enligt avtal levererar varor/tjänster till Scouterna,  
 • personer som sökt anställning, praktik, förtroendeuppdrag eller ideellt uppdrag inom Scouterna, 
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan, och har fått del av eller inhämtat informationen under sin tid i verksamheten. 

Observera att Scouternas medlemmar eller anställda (motsv.) vid andra juridiska personer inom scoutrörelsen inte kan rapportera med stöd i visselblåsarlagen.  

Det här kan du visselblåsa om

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen 

 • angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram 
 • strider mot EU‑direktivet som visselblåsarlagen bygger på, eller mot lagar och föreskrifter som riksdagen, regeringen eller en myndighet har meddelat. 

Missförhållanden av allmänintresse

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs det att missförhållandet angår en krets av personer som kan betecknas som ”allmänheten”. Allmänheten ska också ha ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram. Allmän nyfikenhet räknas inte som ett legitimt intresse. 

Missförhållanden som strider mot direktiv, lagar och föreskrifter

Att någon agerar eller låter bli att agera på ett visst sätt är ett missförhållande om det strider mot:

 • direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningen av EU‑direktiv 2019/1937 
 • lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet 
 • målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet. 

Visselblåsare har starkt skydd av lagen

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Sekretessen för visselblåsaren är stark, det vill säga, uppgift om den rapporterande personens identitet får aldrig lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig. 

Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta hen för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Arbetsgivaren får inte heller försöka ta reda på vem visselblåsaren är. 

Det är inte bara Scouternas anställda som kan rapportera missförhållanden enligt lagen, utan också tidigare anställda, personer som söker eller har sökt arbete hos Scouterna, konsulter med flera. 

Gör så här för att visselblåsa

I första hand: 

 • Använd Scouternas digitala visselblåsartjänst, se formulär nedan. 

I andra hand: 

I tredje hand: 

 • Skicka ett brev adresserat till: 

Scouternas visselblåsarfunktion
Box 420 34, 126 12 Stockholm 

eller 

 • Ring till 08-568 432 00 (växel) och be att bli kopplad till visselblåsarfunktionen. Växeln är öppen helgfri vardag 8-16 eller de tider som annonseras på www.scouterna.se  

eller 

 • Boka ett fysiskt möte genom någon av kanalerna ovan.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

De här uppgifterna kan behöva finnas med i din rapport, beroende på vad rapporten gäller: 

 • Namn och kontaktuppgifter till dig eller er som rapporterar. 
 • Vilken relation du har till Scouterna, exempelvis om du är anställd eller före detta anställd på Scouterna. 
 • En beskrivning av missförhållandet. 
 • Uppgifter om vilka som är inblandade. 
 • Eventuell tid och plats. 
 • Eventuell dokumentation. 
 • Om du har vidtagit några åtgärder med anledning av missförhållandet. 

Du kan vara anonym

Om du väljer att rapportera anonymt kan visselblåsarfunktionen inte bedöma om du omfattas av lagens skydd eller inte. De kommer inte heller att kunna kontakta dig för att ställa kompletterande frågor som kan vara avgörande för utredningen. Du kan inte heller få den återkoppling lagen slår fast att du ska få om du rapporterar anonymt. 

Scouterna utreder alla inkomna visselblåsarärenden men förbehåller sig rätten att avvika från de formkrav som uppställs i lag om inte anmälaren har stöd i lag för sin anmälan.  

Återkoppling

Scouterna kommer att återkomma med svar på ditt ärende inom sju dagar. Visselblåsarärenden kommer att vara sekretessbelagda gentemot allmänheten och personerna som ärendet berör. Visselblåsarärenden hanteras av Scouternas utvecklingschef eller Scouternas generalsekreterare om ärendet angår utvecklingschefen. Återkoppling på icke-anonyma visselblåsarärenden lämnas inom tre månader efter inkommen rapport.  

Extern visselblåsarkanal

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som genom externa rapporteringskanaler ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt utpekade ansvarsområde. Hela listan över ansvariga myndigheter finns i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:949). Ansvarig myndighet för missförhållanden inom Scouternas verksamhetsområde är Arbetsmiljöverket.  

Observera att du först måste rapportera missförhållandet internt för att nyttja den externa visselblåsarkanalen (Arbetsmiljöverket) eller offentliggöra informationen om informationen i fråga omfattas av sekretess.  

Anmälan Visselblåsningstjänst

Scouterna tar alla misstankar om oegentligheter på största allvar. Om du tillhör någon av kategorierna nedan kan du rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. 
 
Scouterna utreder alla rapporter som inkommer genom visselblåsarfunktionen. 
 

1

Fyll i kontaktuppgifter

2

Fyll i och beskriv ärendet

3

Fyll i om åtgärder

Frågor och ytterligare information

Scouternas hantering av visselblåsning regleras i vår Klagomålspolicy som fastställts av Scouternas styrelse. Har du ytterligare frågor kan du vända dig till Scouternas kansli på info@scouterna.se eller 08-568 432 00.