Foto: Mio Kuschick

Om barnkonventionen

För de allra flesta är det nog självklart att barn ska få ha roligt, leka och njuta av att vara barn men alla vet kanske inte att det är en mänsklig rättighet enligt Barnkonventionen. Sverige har skrivit under FNs konvention om barns rättigheter och sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Den gäller alla under 18 år. I den finns regler om hur barn ska behandlas.

Barnkonventionens grundprinciper

Följande punkter kallas för Barnkonventionens grundprinciper. 

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 
Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. 

Det är viktigt att utgå från dessa 4 artiklar när man organiserar barn- och ungdomsverksamhet. För att skapa en trygg verksamhet för barn och unga krävs att barnens behov sätts i centrum. Det innebär att barnens rättigheter måste respekteras och att organisationen måste arbeta för att göra dem mer delaktiga. Ofta har barn ett annat perspektiv på saker vilket innebär att deras delaktighet är avgörande för att verksamheten verkligen ska bli bra för dem. 

Artikel 19 är också en viktig grund för Trygga möten. Den säger att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Att förhindra det är Trygga mötens huvudsyfte. 

Barnombudsmannen intervjuar Scouternas unga talespersoner

Sverige har skrivit under FNs konvention om barns rättigheter och sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Den gäller alla under 18 år. I den finns regler om hur barn ska behandlas. I den här podcasten intervjuar två av Scouternas unga talespersoner Barnombudsmannen om vad det innebär att Barnkonventionen nu är lag i Sverige. 

Barnens rätt till fritid

För de allra flesta är det nog självklart att barn ska få ha roligt, leka och njuta av att vara barn men alla vet kanske inte att det är en mänsklig rättighet enligt Barnkonventionen. 

Artikel 31 säger att varje barn har rätt till lek, vila och fritid på sina villkor. Därför är det viktigt att sträva efter att alla barn får möjligheten till en meningsfull och trygg fritid. 

Vill du läsa mer om vad som står i Barnkonventionen kan du göra det på UNICEF Sveriges hemsida.