Psykisk hälsa

Scouterna vill bidra till att möta den växande psykiska ohälsan bland unga. Sedan 2021 bedriver vi ett projekt med fokus på att stärka den psykiska hälsan bland barn och unga som deltar i Scouterna. 

Stärka ungas mående

För att stärka ungas psykiska mående vill vi: 

  • att barn och unga får en ökad kunskap om psykisk hälsa för att kunna hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt 
  • att fler barn och unga upplever att de har tillgång till en vuxen de kan prata med inom vår organisation 
  • ge ledare möjlighet att komplettera och fördjupa sin kunskap i att lyssna och att prata om känslor och psykisk hälsa 

Mer om projektet

Vi behöver bemöta det faktum att barn och unga mår sämre psykiskt. Scouterna vill vara en del av den hälsofrämjande kraft som civilsamhället kan utgöra och bidra med det vi är bäst på – att stärka unga människor i att tro på sig själva!

Med stöd av H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About The Children och Folkhälsomyndigheten inledde Scouterna 2021 en satsning för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Tanken är bland annat att barn och unga som deltar i Scouternas verksamheter ska ges möjlighet att samtala om sina känslor och mående med en trygg vuxen som lyssnar. Om barn och unga får möjlighet att prata om sina känslor utvecklas deras förmåga att hantera vardagliga problem som kan skapa oro och stress, och därmed motverkas psykisk ohälsa i förlängningen. 

Besök vår temasida för psykisk hälsa!

Här har vi samlat kunskap, material och tips på temat psykisk hälsa till dig som är ledare i Scouterna. Kanske behöver du stöd i hur du ska bemöta en scout som mår dåligt eller så tycker du bara det är intressant och viktigt att jobba med ämnen som handlar om mående och känslor. Det kan också vara för att få en förståelse för varför scouten har svårt att ta sig för saker eller helt plötsligt inte är lika aktiv som tidigare. Här finns flera bra sidor med kunskap och tips.

Sidan kommer utvecklas ytterligare framöver, men redan nu finns mycket att ta del av.

Har du problem med att logga in eller vill du få tillgång till temasidan? Kontakta webbkurs@scouterna.se

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är de återkommande rapporterna om att barn och ungdomar i allt högre utsträckning drabbas av psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen är det 190 000 barn och unga som mår psykiskt dåligt. Skolbarn i Sverige är mindre nöjda med livet och uppger oftare psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter, jämfört med genomsnittet. Majoriteten av ungdomar, 16-19 år, berättar att det ofta handlar om vardagliga problem kopplat till kroppen, relationer och skolan, som de själva har svårt att sätta ord på. I BRIS årsrapport från 2020 framgår det dessutom tydligt hur pandemin har påverkat barn och ungas psykiska hälsa i negativ riktning. 

 För att stärka ungas psykiska mående vill vi genom detta projekt: 

  • att barn och unga får en ökad kunskap om psykisk hälsa för att kunna hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt 
  • att fler barn och unga upplever att de har tillgång till en vuxen de kan prata med inom vår organisation 
  • belysa frågor om barn och ungas psykiska hälsa samt samla och sprida lättillgängligt material 
  • ge ledare möjlighet att komplettera och fördjupa sin kunskap i att lyssna och att prata om känslor och psykisk hälsa 

Utbilda och upplysa

Med ledare som är lyhörda och känner sig trygga i att samtala om känslor kan vi vara med och förebygga att ett ”dåligt mående” utvecklas till psykisk ohälsa. Genom utbildning och workshops för ledare ökar vi kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Material och utbildningar kommer att samlas på en digital plattform där våra ledare lätt ska kunna hitta relevant information och kunskap. 

Trygga möten-kursen som är obligatorisk för alla scoutledare har 2022 utökats med nytt avsnitt med fokus på psykisk hälsa. Vi håller även på att utveckla en tvådagarsutbildning i psykisk hälsa för våra ledare som ansvarar för våra nationella arrangemang. 

Främja och stärka

I projektet vill vi även arbeta för att stärka och främja en god psykisk hälsa för barn och unga som deltar i scoutverksamheten. 

Det har vi bland annat gjort genom att vi utvecklat och förstärkt Listening Ears som en tydlig metod på våra stora läger och arangemang, som exemplevis Jamboree22. Det övergripande målet med Listening Ears (LE) är att göra det möjligt för fler deltagare och scoutledare att samtala med en utbildad Listening Ears-funktionär under större arrangemang. I samtalet är det möjligt för deltagare att utvecklas både i tanke och känsla. I samtalet är det möjligt att arbeta med öppenhet, medskapande och stärkt självkänsla. Att under ett större arrangemang lära ut samtalet som verktyg, kopplat till befintlig scoutmetod, program och utbildning, uppfyller scoutings syfte och barnets rättigheter. 

Listening Ears kommer fortsatt att implementeras och kommuniceras så att det blir en självklar och kontinuerlig del i Scouternas organisation under läger och stora arrangemang. 

Vi utvecklar även programmaterial som skapar motståndskraft mot psykisk ohälsa. Materialet ”Meningen med mig” är ett meningsskapande material som handlar om att prata om känslor, mående och mening i livet. Materialet har utvecklats av Svenska kyrkan och bygger på aktuell forskning om existentiell hälsa. Vi arbetar nu med att anpassa materialet till scoutverksamheten. 

Samverkan

I projektet samverkar vi förutom Svenska kyrkan och ”Meningen med mig” med Bilda och organisationen Mind och deras utbildning ”Vara nere” samt med Riksförbundet Sveriges 4H för att utveckla ett koncept med samtalsgrupper för ungdomar. 

Finansiering

Projektet stöttas/har hittills stöttats av bland andra Folkhälsomyndigheten, H.M. Drottning Silvias stiftelse – Care About The Children, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Jacob Wallenbergs stiftelse Särskilda fonden, Kavlifonden och en privat givare som önskar vara anonym. Vi behöver emellertid ytterligare finansiering för att kunna genomföra projektet fullt ut.

Vill du veta mer? Eller vill du vara med och stötta projektet?

Ann-Kristin Törnqvist

Insamlingsansvarig

Ann-Kristin Törnqvist

ann-kristin.tornqvist@scouterna.se

0768167027

Jenny Lowebrant

Samordnare Trygga Möten

Jenny Lowebrant

jenny.lowebrant@scouterna.se