h

För dig som är roverscout präglas livet många gånger av val. De flesta går i dag ett treårigt gymnasieprogram och tar studenten i början av roverscouttiden eller i slutet av utmanaråldern. Många ströjobbar med osäkra framtidsplaner, andra börjar studera på annan ort och de flesta flyttar från sina föräldrar. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. En trygg punkt kan vara att tillsammans med andra roverscouter arbeta med ett gemensamt projekt!

Genom att arbeta med ett roverprojekt  får du möjlighet att använda din kreativitet samtidigt som gruppens trygghet finns till hands. För många roverscouter är det värdefullt att kunna ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar men som roverscout har du också stora möjligheter att göra projekt med nya roverscoutvänner. Om du är intresserar av någon specifik fråga är det enkelt att bygga upp ett projekt just kring detta område. Det gör att du verkligen kan engagera dig i något du brinner för. 

Som roverscout genomför du projekt, själv eller med andra och genom arbetet i de olika projekten växer du som människa. Du utvecklas som person och hjälper också andra att utvecklas. För att få stöd i din utveckling kan du ha en mentor i eller utanför Scouterna. 

Vägvis

Vägvis

I roverscoutboken Vägvis hittar du allt du behöver veta för att skapa en bra roververksamhet, här kan du läsa allt om roverprojekt, målspår och scoutmetod.

Blädderexemplar av Vägvis

I Scouterna får du verktyg för att i ökande grad kunna ta eget ansvar för din utveckling. Som roverscout har du stora möjligheter att själv bestämma och lägga upp ditt scoutarbete. Roverscouternas bok Vägvis innehåller fakta, metodtips och inspiration för att hjälpa dig att planera och genomföra olika roverprojekt.

Boken beskriver roverprogrammet som en färd och lägger mycket fokus på hur du planerar, genomför och utvärderar projekt. Du får metoder så att du själv ska kunna ta ansvar för din personliga utveckling. Målspår och scoutmetod beskrivs utförligt utifrån roverscoutperspektivet i egna kapitel. Som roverscout kan du välja mellan fyra olika färdval; Ledarskapet, Kulturen, Naturen och Samhället. I boken finns texter för inspiration och fördjupning för var och ett av dessa färdval.

Målspår för Roverscouter

Målspår för Roverscouter

Scouting handlar om personlig utveckling och som roverscout har du stora möjligheter att lära dig nya saker och utvecklas som människa. Du har ett eget ansvar för din utveckling men också ansvar för att hjälpa andra människor med sin. Det är ett stort uppdrag som kräver mycket arbete och förberedelse.

Roverscouter har fjorton målspår att utgå från. Varje målspår beskriver ett mål att sträva mot inom varje område. Det är viktigt att arbeta med alla målspåren men du behöver inte göra allt på en gång. Fokusera på tre eller fyra målspår per projekt.Välj målspår som du behöver utvecklas extra inom och var inte rädd för kombinationer som kanske inte känns logiska från början. En del av målspåren liknar varandra, därför har några av målspårsballongerna samma färg. Ett sätt att få bra blandning kan vara att välja målspår med olika färg.

 

 

Förståelse för omvärlden

Roverscouten inser hur det egna agerandet får globala konsekvenser och hur omvärlden påverkar det dagliga livet. Scouten utvecklar verktyg för att förstå sin egen och andra kulturer och lär sig sätta dem i relation till varandra. Roverscouten känner engagemang för samhällsfrågor.

Känsla för naturen

Roverscouten förstår sambanden i naturen och villkoren för ekologiskt hållbar utveckling. Scouten drar slutsatser om vad dessa innebär för samhället och för det egna sättet att leva. Roverscouten tar ställning för en ekologiskt hållbar livsstil och tar ansvar för att påverka andra i rätt riktning. Scouten har kunskap och trygghet för att söka egna naturupplevelser och leda andra i deras.

Aktiv i samhället

Roverscouten tar ett aktivt ansvar för sin omvärld genom ett långsiktigt engagemang i samhällsfrågor och genom att låta sina insikter om omvärlden få konsekvenser i det egna livet. Scouten bidrar till och ansvarar för demokratiska processer både i Scouterna och i samhället och hjälper andra att utveckla sitt eget engagemang. Under sin tid som roverscout får scouten möjlighet att fördjupa sig i sin tro eller livsåskådning och lära sig respektera andras trosutövning och livsåskådning. Scouten har fått tillfälle att dra vidare konsekvenser utifrån sin livsåskådning i sitt dagliga liv. Scouten kan också hjälpa andra att fundera över existentiella frågor.

Ledarskap

Som roverscout arbetar scouten vidare med det egna ledarskapet och kan ta på sig ledarrollen i externa grupper. Roverscouten är en ledare som kan hjälpa andra att utveckla sitt ledarskap. Scouten leder inte bara andra, utan funderar också över sitt ledarskap och hur det kan utvecklas.

Aktiv i gruppen

Roverscouten utvecklar sina styrkor och färdigheter för att kunna bidra till samarbetet oavsett gruppens storlek, sammansättning eller sammanhang. Roverscouten har ett lyssnande förhållningssätt och vågar ta plats även i nya miljöer.

Relationer

Roverscouten lär sig att uttrycka sina känslor på olika sätt och utvecklar sin förmåga i att stå för vad man känner. Scouten utvecklar förståelse för vilka konsekvenser vårt agerande får för vår omgivning. Scouten kan utveckla trygga och respektfulla relationer av alla slag kärleks-, vänskaps- och arbetsrelationer osv. och utforma relationerna på ett sätt som känns rätt för individen.

Existens

Roverscouten utmanas till egna ställningstaganden och att reflektera över sina egna och andras värderingar samt bidra till ett bättre samhälle. Scouten lever aktivt efter scoutings värderingar och uppmuntras till att ta konsekvenserna av detta i sitt dagliga liv. Roverscouten kan också diskutera sina värderingar på ett öppet sätt både i och utanför Scouterna.

Egna värderingar

Roverscouten lär känna och vågar stå för sina fysiska och psykiska behov samt respekterar allas lika värde. Scouten lär sig att känna igen och hantera stress hos sig själv och andra samt arbeta förebyggande mot det.

Självinsikt och självkänsla

Roverscouten sätter egna mål som leder till utmanande äventyr, både finmotoriska och fysiskt krävande. Scouten utvecklas genom egna äventyr och tillsammans med andra. Roverscouten kan hjälpa andra till nya utmaningar, men är medveten om säkerhet och tar ansvar för den.

Problemlösning

Roverscouten analyserar information och intryck och ifrågasätter dem konstruktivt. Scouten vet att fler än ett perspektiv kan vara relevant och viktigt.

Kritiskt tänkande

Roverscouten är trygg med att både ifrågasätta och bli ifrågasatt och kan argumentera för sin ståndpunkt.

Fantasi och kreativt uttryck

Roverscouten utvecklar sitt individuella kreativa uttryckssätt och lär sig uppskatta andras kreativitet. Scouten tar ansvar för sin egna kreativa utveckling och utmanar sin kreativitet på olika sätt. Roverscouten stöttar andra i deras kreativa utveckling.

Fysiska utmaningar

Roverscouten gör aktiva val kring allt som påverkar hans eller hennes kropp, känner till konsekvenserna av dessa val, och har en sund livsstil. Scouten stöttar andra i att ha en positiv kroppsuppfattning och till hälsosamma livsval.

Ta hand om sin kropp

Roverscouten är aktiv i omfattande projekt och övar på att hitta kreativa, situationsanpassade lösningar. Roverscouten kan även stödja andra och fungera som bollplank.

Scoutmetoden för Roverscouter

Scoutmetoden för Roverscouter

Scoutmetoden är en av de saker som gör scouting till scouting. Vad man gör i Scouterna i olika kårer och länder kan skilja sig väldigt mycket åt men så länge det görs enligt scoutmetoden och har som mål att göra unga redo för livet är det scouting! Scoutmetoden är en pedagogisk helhet där allting hänger ihop, ungefär som ett pussel. Här kan du läsa mer om hur du som roverscout kan använda scoutmetoden.

Learning by doing

Roverscouten lär sig genom att ta fullt ansvar i verkliga projekt (t.ex. lägerplanering). Fokus ligger på vad scouterna vill lära sig, därefter formuleras konkreta projekt. Utvärdering efter projekt är en viktig typ av reflektion, men roverscouten reflekterar ständigt över sina upplevelser och sitt beteende.Gruppen arbetar med dokumentation inför, under och efter genomförande av projekt.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Roverscouten har ingen vuxen ledare, men däremot en personlig mentor som ger stöd och vägledning. Roverscouten hittar personer som kan agera bollplank i specifika frågor. Roverscouten är själv en lyssnande och stödjande ledare för sina projektmedlemmar, när han eller hon leder ett projekt.

Symboliskt ramverk

Symboliska ramverk är ofta abstrakta och existentiella frågor är viktiga. Mångtydiga berättelser eller symboler (t.ex. vatten, ljuset, vandringen) kan utgöra grunden i ramverket. Projektgruppen bestämmer vilket symboliskt ramverk som används i projektet och skapar de symboler som behövs (t.ex. logotyper). Ceremonier tydliggör gemenskapen och tillhörigheten på nationell och internationell nivå. När roverscouten väljer att avsluta sin tid i scoutprogrammet arrangeras en ceremoni.

Patrullsystemet

Patrullens funktion fylls av nätverk eller arbetsgrupper. Arbetet är projektorienterat. Roller fördelas utifrån behov i projekten. Roverscouten sköter all projektplanering tillsammans med projektgruppen, och med stöd av sin mentor.

Friluftsliv

Friluftslivet utforskas i olika länder och miljöer. Roverscouten väljer friluftssätt efter sitt intresse. Friluftslivet är en naturlig väg till reflektion och eftertanke. Roverscouten utmanar sig i att leva friluftsliv både ensam och tillsammans med andra. Scouten kan skapa nätverk beroende på vilka friluftssätt hon eller han är mest intresserad av. Roverscouten planerar och genomför friluftslivsutmaningar för sig själva och andra.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Samhällsengagemanget för roverscouterna handlar om egna ställningstaganden och aktiv handling, men också om att inspirera andra till att engagera sig för samhället. Nätverk skapas kring olika typer av engagemang. Samhällsinsatser genomförs i och utanför Sverige, och internationella relationer är vanliga. Roverscouten tar gärna hjälp av andra organisationers kunskap och nätverk i sitt engagemang.

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen är en naturlig del av scoutens liv. Man diskuterar de värderingar som scoutlagen bygger på. Scoutlöftet kan avläggas efter diskussion med en mentor, eller en jämnårig eller äldre scout. Scouterna uppmanas till att sätta upp egna mål för hur de ska bidra i världen utifrån vilka de är.

Utbildningar för Roverscouter

Utbildningar för Roverscouter

Under din roverscoutperiod jobbar du till största delen i olika projekt. Kanske befinner du dig i arrivodelen och drar upp riktlinjer för ditt kommande scoutprojekt eller har idéer till framtida drömprojekt? Kanske vill du lära dig mer om metoder och verktyg för att planera, genomföra och utvärdera projekt?

Sommarkurs i projektledning

Vill du få ny kunskap och flera tips kring projektledning kan du delta i en sommarkurs i projektledning vid Scouternas folkhögskola. Genom kursen får du veta mer om vad projekt innebär och vad som brukar vara avgörande för att de ska lyckas. Kursen är åtta veckor och berättigar till studiemedel via CSN. Under större delen av kursen genomför du ett eget projekt där teoretisk kunskap används i verkligheten. 

Läs mer om sommarkursen i projektledning

Värdebaserat Ledarskap

Som Roverscout ställs du för inför många utmaningar och beslut i ditt ledarskap. Det kan handla allt ifrån att leda dig själv mot dina uppsatta mål eller att leda, guida eller stötta andra i sina utmaningar. På Värdebaserat ledarskap, som är en av Scouternas folkhögskolas kvalificerade ledarskapsutbildningar, utvecklas och stöttas du i ditt ledarskap med grund i dina värderingar, erfarenheter och framtidstankar. Utbildningen är upplevelsebaserad och är för dig som är mellan 20-25 år, vill fortsätta med att åta dig nya ledaruppdrag i framtiden och vill utveckla ditt ledarskap. Du möter ledare från andra organisationer under de fyra kurshelger som kursen är uppbyggd på och tillsammans arbeta ni med ledarskapet kring olika teman. Mellan kurshelgerna kommer du ha hemuppgifter, både individuellt och i grupp, och även träffa din mentor som du blir matchad med.

Läs mer om kursen och ansökan 

Scoutledarutbildningar

Som roverscout har du också alla möjligheter att delta i någon av alla de scoutledarutbildningar som arrangeras under året. Du hittar dessa utbildningar i Scouternas Folkhögskolas kurskatalog.

Folkhögskolans kurskatalog

Märken för Roverscouter

Märken för Roverscouter

Som roverscout utformar du din scouttid själv i mycket stor utsträckning. Roverscouttiden präglas av projekt men hur dessa ser ut varierar mycket. Roverscouter skapar därför sina egna deltagandemärken för de projekt som de är med i.

Förutom roverscoutmärket finns det ytterligare fyra tillhörighetsmärken som är direkt kopplade till de fyra färdvalen; Ledarskapet, Naturen, Kulturen och Samhället. När du byter färdval byter du också färdvalsmärke. 

Tillhörighetsmärken för Roverscouter

Rovermärket visar att du är roverscout – programflamman tillsammans med roverhjärtat är en symbol för att du brinner för ditt scoutengagemang.

Det finns även fyra olika färdvalsmäkren för roverscouter. Dessa motsvarar de fyra färdvalen – naturen, kulturen, samhället och ledarskapet. När du byter färdval byter du även färdvalsmärke.

Rover

Sverigemärket

EU-märket

Världsscoutmärke WAGGGS

Världsscoutmärke WOSM

Sjöscout

Rover samhället

Rover kulturen

Rover ledarskapet

Rover naturen