Internationellt23 maj 2024

Road to Cairo - WOSM världskonferens 2024

Under augusti 2024 hålls världsorganisationen WOSMs världskonferens i Kario, Egypten. En svensk delegation kommer representera Scouterna på plats, men alla intresserade scouter i Sverige bjuds in att ta del av handlingar och diskutera innehållet med delegationen innan. Bli en del av den internationella scoutpolitiken och demokratin!

World Scout Conference 2017, Baku, Azerbaijan. The 41st World Scout Conference took place from 14th to 18th of August 2017 in Baku. Azerbaijan

Webinarium

Är du intresserad att få veta mer om handlingarna? Anmäl dig till den svenska delegationens webinarium söndag den 9 juni 2024 klockan 19–20!

Resolutioner

I den här artikeln framgår en kortare sammanfattning av resolutionerna inför WOSM:s världsscoutkonferens i Kairo nu i sommar.

Det finns olika typer av resolutioner. Dels kan de föreslås av World Scout Committee (WOSMs styrelse) och dels kan de föreslås av nationella scoutoganisationer (NSO) som är medlemmar i WOSM. Än så länge finns enbart resolutioner som har lagts fram av World Scout Committee publicerade. Resterande resolutioner kommer publiceras i juni. Slutligen finns också möjligheten att lämna in så kallade "Emergency resolutions" om det uppstår plötsliga situationer under månaderna innan konferensen som kräver ett besluttagande under konferensen.

Dokument 4A: Resolutions submitted by the World Scout Committee

2024-A Registration of Member Organizations (nya medlemsorganisationer)

Inte en resolution som de andra. Mer en formalia för att lägga till handlingar. Här listas alla nya medlemsorganisationer sedan senaste konferens 2021. Fler länder kan tillkomma, då exempelvis Albanien för en vecka sedan har ansökt om medlemskap. Dokumentet kommer därför att uppdateras.

2024-B Registration fee (medlemsavgift)

Resolutionen om registration fee handlar om att World Scout Committee ser ett behov av att justera medlemsavgiften för medlemsorganisationerna. Förslaget skulle innebära att avgiften höjs med 5% på grund av den globala inflationen. Den nuvarande avgiften fastställdes 2011 och har inte justerats sedan dess. Höjningen sker endast en gång och ändras endast om det inkommer ett nytt förslag. Enligt förslaget är inte aktuellt med en progressiv höjning utan endast en fast höjning om 5%.

Motiven till att genomföra höjningen är att fånga upp en del av den globala inflationen för att leverera den nya strategin och ha mer möjligheter för fundraising.

2024-C Strategy for Scouting (WOSM:s nya strategi)

Den nya strategin kommer att efterträda ”Vision 2023” och ska öka scoutings inverkan på världen och främja att unga växer. Under framtagandeprocessen har volontärer, medlemsorganisationer och scouter involverats för att få breda perspektiv i den nya strategin. Till den nya strategin föreslås att scoutings påverkan (impact) inkluderas i arbetet. Därtill förtydligas vad som innebär att scouting ska ha en konstruktiv roll i samhället.

Strategin föreslås sträcka sig över nio år (3 x 3 års perioder) för att ge World Scout Committee tillräcklig med tid att implementera strategin. Medlemsorganisationer ska ges support i att konvertera den globala strategin till nationella strategier genom WOSM:s supportfunktioner.

2024-D Triennial plan 2024-2027 (WOSMs tre års verksamhetsplan 2024-2027)

Syftet med treårsplanen är att WOSM:s resurser ska användas på ett effektivt sätt. Både dokument 6A och 6B är aktuella. I dagsläget har inte dokument 6B publicerats ännu utan det beräknas komma i början av juli. När treårsplanen har publicerats är det möjligt för medlemsorganisationer att inkomma med synpunkter. Det är varje medlemsorganisations ansvar att implementera treårsplanen nationellt.

2024-E Safe from Harm (Trygga möten)
Syftet med resolutionen om Safe from Harm är att fortsätta stötta medlemsorganisationerna i deras arbete att förankra mekanismer att förebygga och hantera alla former av kränkningar och övergrepp. Safe from Harm ska bli helt implementerat i medlemsorganisationer som ska fokusera på barn och ungas rättigheter. Det är ett gemensamt ansvar som delas av alla medlemsorganisationer. Resolutionen ger WOSM fler formella möjligheter att följa upp arbetet i medlemsorganisationerna.

2024-F Event strategy (eventstrategi)
Resolutionen om en eventstrategi är den första av sitt slag någonsin. Mot bakgrund av Världsscoutjamboreen i Sydkorea 2025 tillsattes en oberoende utredning om lärdomar och rekommendationer. Målet med internationella evenemang är att de ska vara trygga, framgångsrika och hållbara (safe, successful and sustainable) och ha högt förtroende hos medlemsorganisationerna.

Resolutionen syftar till att skapa en tydlig process i hur arbetet med världsevent ska företas. Det handlar om krisberedskap, samarbete mellan WOSM och värdnation samt krav i medlemsorganisationers ansökningar för att hålla världsevent. Strategin ska sedan implementeras under de regionala WOSM-konferenserna under 2025.

Det slutgiltiga dokumentet kommer att publiceras i juni 2024 och medlemsorganisationerna ges möjlighet att inkomma med feedback.

2024-CA-01 Amendment to the WOSM Constitution (stadgeändring)

Mot bakgrund av den oberoende utredningens granskning av 25e världsscoutjamboreen i Sydkorea framkom ett behov av att ge World Scout Committee och World Scout Bureau större befogenheter om förberedelser och genomförandet av världsevent inte är tillfredsställande.

Resolutionen föreslår förändringar i art 14 och art 19 i stadgan. Förslaget är att art 14 stadgar att World Scout Committee ges möjlighet till handledning av världsevent och att World Scout Committee kan ingripa när det anses nödvändigt. Art 19 ska ändras genom att World Scout Bureau får befogenhet att upprätthålla WOSMs standarder och krav för globala och regionala scoutevenemang.

World Events (World Scout Jamboree 2031, World Scout Moot 2029, World Scout Conference 2027)

Alla handlingarna om kandidater (så kallade "bids") till världsarrangemangen har inte publicerats än, men den preliminära listan av kandidaterna är:

  • World Scout Jamboree 2031: Danmark eller "The Alliance" (en sammanslutning av Bangladesh, Ecuador, Egypten, Kenya och USA, med The Summit Bechtel Reserve i USA som fysisk lägerplats)
  • World Scout Moot 2029: Taiwan (Scouts of China)
  • World Scout Conference 2027: Storbritannien eller Rwanda

World Scout Committee (WOSMs styrelse)

Listan på kandidater har inte publicerats än. Men vår egen Julius Kramer från Sverige är kandidat! Vi räknar med en tuff uttagning och 25-30 kandidater för de 12 platserna.

Kontakt vid frågor

Mio Kuschick

Internationell sekreterare | International secretary

Mio Kuschick

mio.kuschick@scouterna.se

0702401933

Albin Askman Junhede

Styrelseledamot/International Commissioner

Albin Askman Junhede

Liknande internationellt

27 mar 2024

Bli en del av teamet för World Scout Jamboree 2027

Nu har du chansen att stötta det internationella teamet som organiserar World Scout Jamboree 2027. Det finns möjlighet med allt ifrån att utveckla...

09 feb 2024

Brookvale Guiding’s ”Walk the World” Challenge

Ta dig an utmaningen "Walk the World", ett WAGGGS arrangemang. Det är ett 61-dagar långt äventyr då du virtuellt går tillsammans med flickscouter...

26 jan 2024

Vill du uppleva en unik utbildning?

Under 2024 har du chansen att få ta del av en omfattande ledarskapsutbildning som har hållits av WAGGGS globala nivå i över 90 år och den kallas för...