Information om Covid-19

Här hittar du Scouternas bevakning av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer vad gäller hur samhället ska undvika och förebygga smittspridning. Vi uppdaterar informationen nedan så snart nya besked kommer som kan komma att påverka scoutverksamheten. Vi rekommenderar även att du följer den mer detaljerade informationen som ges på Folkhälsomyndighetens hemsida. Scouterna rekommenderar även att du aktivt följer de regionala rekommendationerna och särskilt hur skolorna agerar i ditt närområde.

Har du frågor?

Kontakta då våra lokala kanslier som kan stötta och hjälpa dig.

Senaste nytt:

Fortsatta restriktioner tills vidare 

Publicerat 20220110 

På regeringens och Folkhälsomyndighetens gemensamma presskonferens den 10 januari 2022 framkom det att barn- och ungdomsverksamhet kan genomföras enligt tidigare rekommendationer, från 23 december 2021. Rekommendationerna gäller tillsvidare, minst till 31 januari, och utvärderas av Folkhälsomyndigheten varannan vecka.

Bland annat gäller följande: 

 • Scoutkårer bör fortsatt avstå från att ordna eller delta i läger, hajker eller andra större aktiviteter inomhus som blandar deltagare som vanligtvis inte samlas.  
 • För scoutkårer som hyr ut sina lokaler gäller att privata sammankomster som hålls i de hyrda lokalerna får högst ha 50 deltagare. Begränsningen gäller inte för begravningsceremonier.  
  Folkhälsomyndigheten har bett regeringen sänka antalet till 20 personer. Beslut har inte tagit ännu, men var beredd på att det kan ändras snart.  

För mer utförlig redogörelse av gällande restriktioner och rekommendationer för fritidsverksamhet se tidigare inlägg här nedan samt Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nytt gällande Scouterna och Scouternas folkhögskolas kurser 

Kurser som Scouterna och Scouternas folkhögskola arrangerar för scouter och ledare kommer att ske digitalt eller flyttas fram. Alla som har anmält sig kommer att få information vad som gäller respektive utbildning. Detta gäller fyra veckor mellan 12 januari - 9 februari.

Inga nya ändringar från presskonferensen 5 jan

Publicerat 20220107

Under regeringen och Folkhälsomyndighetens gemensamma presskonferens om Covid-19, den 5 januari, framkom inga nya råd och rekommendationer som rör scoutverksamheten.

Scouterna följer händelseutvecklingen och rapporterar på denna sida det som berör scoutverksamheten.

Nya åtgärder från den 23 december 

Publicerat 20211221 

Folkhälsomyndigheten har kommit med ytterligare smittskyddsåtgärder för fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas psykiska och fysiska välmående. Det är viktigt att dessa aktiviteter fortsätter och att de genomföras med smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 

Det är inte lämpligt med läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många deltagare som annars inte träffas (gäller mellan den 23 december 2021 till och med den 16 januari 2022). Scoutverksamheten kan fortsätta i de grupperingar som verksamheten brukar bedrivas, men man ska undvika nya grupperingar.

Verksamheterna bör undvika större samlingar inomhus och möjliggöra för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd och undvika trängsel. Detta gäller främst vuxna som inte deltar i aktiviteterna. Aktiviteter som samlar många personer behöver riskbedömas och anpassas utifrån rådande smittspridning.  

Ovaccinerade 

Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination. För ovaccinerade vuxna gäller speciella råd för att undvika att smittas eller smitta andra med covid-19. Om du är ovaccinerad, var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittad genom att bl.a. stanna hemma och testa dig om du har symtom, samt undvika platser med trängsel (detta gäller även när du inte har symtom). 

Lärdomar från tidigare smittskyddsåtgärder 

Vi vet att scoutkårer har sedan tidigare både anpassningar och rutiner utarbetade för att minska risken för smittspridning. Det är upp till kårerna att avgöra vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga för sin verksamhet. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad och storleken på lokaler. Om verksamheter har en pågående smittspridning av covid-19 kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade. 

Förebyggande åtgärder 

Uppdaterat 20211221

Folkhälsomyndighetens allmänt förebyggande åtgärder ska följas för att minska riskerna för spridning av covid-19: 

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom. 
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder (HSLF-FS 2021:81). För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel. 
  Läs: Ändring i allmänna råden (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19 
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer. Verksamheten bör bedrivas i de grupperingar som ni brukar, och inte kombinera nya grupper. 
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen. 
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. 
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. 
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra. 
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation. 
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus. 
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs. 

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver anordnare av fritidsaktiviteter vara beredda på att planera om. 

Nya restriktioner från 8 december

Publicerat 8 december 2021

Regeringen har beslutat om nya restriktioner i form av en åtgärdsplan i tre steg. De införs beroende på hur smittspridningen utvecklas. De första restriktionerna, steg ett, införs den 8 december. Scouterna anser att dessa inte har någon ny påverkan på kårernas verksamhet.

Det är dock viktigt att kårerna följer informationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten under den kommande tiden och förbereder sig på att ytterligare restriktioner kan komma.

Regeringen har för avsikt att genomföra steg två i åtgärdsplanen om smittspridningen fortsätter att öka. Om detta blir aktuellt kan det påverka kårernas möjlighet att genomföra större läger och eventuellt annan verksamhet. Scouterna följer utvecklingen och förmedlar ny information så snart nya besked ges.

Kravet, som infördes 1 december, gällande vaccinationspass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kräver tillstånd enligt ordningslagen gäller fortfarande. Se tidigare information från den 24 november nedan.

Krav på vaccinationsbevis från 1 december

Publicerat 24 november 2021

Regeringen har nu beslutat att införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet är förankrat i Riksdagen och ändringen träder i kraft den 1 december 2021. Detta betyder att alla som anordnar en sammankomst eller tillställning med tillstånd enligt ordningslagen ska kontrollera att samtliga deltagare har ett vaccinationsbevis samt legitimation. Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna.

De allra flesta av arrangemang som landets scoutkårer genomför omfattas dock inte av ordningslagen, vilket i praktiken innebär att detta regeringsbeslut i de flest fallen inte berör Scouternas verksamheter. Men, i de fall då tillstånd för offentlig sammankomst erfordras, då gäller även de nya reglerna om vaccinationsbevis.

Även om er scoutkårs arrangemang inte omfattas av de nya reglerna, så rekommenderar vi att ni alla vidtar lämpliga åtgärder för att i möjligaste mån bidra till minskad smittspridning.

Kom ihåg att kolla regionala/lokala restriktioner

Det är viktigt att arrangörer och ledare håller koll på vilka lokala restriktioner som gäller i den egna regionen eller kommunen. Eftersom smittläget skiljer sig en del mellan olika regioner, har de lokala myndigheterna möjlighet att utfärda lokala restriktioner som medför begränsningar för till exempel fritids- och lägerverksamheter.

 • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.
 • Se till att ni under hela evenemanget kan ha en god handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt vid toaletter och där man äter och lagar mat.
 • Se till att det finns information om allmänna hygienråd som alla ser (t.ex. affischer).

Gör en riskbedömning enl FHM

Folkhälsomyndigheten har tagit fram något de kallat för ett riskbedömningsverktyg. Ni kan ladda hem det via länken nedan. Om svaren är ja på många av frågorna i riskbedömningsverktyget, fundera då att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska ni tänka ut lämpliga åtgärder och ha en plan för hur de ska genomföras.

Scouternas egen riskanalys

Utöver den bedömning som FHM rekommenderar har vi inom Scouterna tagit fram en egen riskanalys tillsammans med en checklista, som vi hoppas är användbar för er planering. Ni hittar den här:

Gällande Scouternas Folkhögskola

Tydliggörande av skillnader mellan Scouternas verksamhet och Folkhögskolans verksamhet:

För Scouternas verksamhet gäller som alltid att kårerna har egen beslutsrätt, det vill säga att fatta beslut om hur den lokala kåren bäst kan genomföra sin verksamhet, detta är normal beslutsnivå, både före och efter Covid-19 och bygger på att scoutkårer är egna föreningar.

För Folkhögskolans del så gäller inte samma sak. För Folkhögskolans scout- och profil-utbildning fattas den här typen av beslut centralt, inte via de enskilda teamen eller utbildningsgrupperna.

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med eventuella nya restriktionerna och rekommendationer. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier – eller hör av er direkt med frågor till info@scouterna.se.

Informationen här och våra rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. Texten uppdateras kontinuerligt.

Covidinformation för Jamboree22

Jamboree22 ska vara ett säkert och tryggt läger. Därför bevakar vi Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och rekommendationer om Covid-19.

Här finner du mer information från Jamboree22 om Covid-19.

Läs mer här