Demokratijamboree och Scouternas stämma

Demokratijamboree arrangeras vart annat år och är en rolig och utvecklande mötesplats, fylld av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap. Det är ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige. Alla scoutkårer har möjlighet att göra sin röst hörd. Under Demokratijamboree får Scouternas medlemmar möjlighet att påverka organisationen.

 

Ett av landets största demokratiska möten

Demokratijamboree och Scouternas stämma är ett av landets största demokratiska möten. Alla drygt 75 000 medlemmar, i alla åldrar, får vara med och påverka. Och scoutkårerna i landet utser ombud som röstar i frågor om rörelsens framtid.

Scouternas stämma är det forum där det beslutas vilken riktning och mål Scouternas verksamhet ska ha. Alla medlemmar får lämna in motioner (förslag) och tycka till, sedan är det representanter från landets scoutkårer som röstar om förslagen.

Förutom själva stämman innehåller Demokratijamboree också roliga och intressanta programpass och workshops som alla medlemmar inbjuds att delta i. Det kan till exempel handla om ledarskap, civilkurage, inkludering, klimatet och de Globala målen.

Nästa Demokratijamboree och Scouternas stämma hålls under hösten 2022. Men du kan vara med och påverka redan nu.

Hur ser din drömstyrelse ut?

Vilka förmågor och kunskaper tycker du är viktiga att Scouternas framtida styrelse ska ha?

Berätta för valberedningen hur din drömstyrelse ser ut genom att klicka på knappen nedan.

Detta är en del av valberedningens arbete med att göra en behovsanalys inför kommande stämma och val av Scouternas styrelse.

Tyck till här!

Scouternas stämma

Scouternas stämma väljer förtroendevalda till Scouterna. Det betyder att stämman väljer styrelse, verksamhetsrevisorer, valberedning och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte. Det är Scouternas valberedning som förbereder valen och ger förslag till stämman. Ungefär ett år innan stämman annonserar valberedningen efter nomineringar. Alla annonser läggs ut via Scouternas ideella uppdrag där du alltid kan hitta aktuella lediga uppdrag.

Valberedningen

Valberedningen 2020-2022 består av en sammankallande, Hannah Stanton samt sju ledamöter: Anders Bernberg, Viggo Forssman, Erika Gilbertsson, Cilla Hansson, Katarina Hedberg, Jan Månsson, Patrik Redgård.

I enlighet med sitt uppdrag från Scouternas stämma 2020 har valberedningen startat upp sitt arbete. En presentation av valberedningens arbete, tidplan och process hittar du här >>

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, t ex för att nominera dig själv eller någon annan redan nu, kan du maila till: valberedning@scouterna.se

Se ideella uppdrag

Demokratijamboree 2020

År 2020 var första gången Scouterna höll Demokratijamboree helt digitalt. Vill du ta del av vad som hände under Demokratijamboree 2020? På demokratijamboree.se  har vi sparat den inspelade invigningen, det digitala lägerbålet och några inspelade workshops m.m.

Beslut från Scouternas stämma 2020 som påverkar kårerna direkt

 • Oförändrad medlemsavgift
  180kr för 2021 och 2022.
 • Utbetalning av statsbidrag
  Statsbidrag som Scouterna har beviljats ska utbetalas som bidrag på 900 kr för varje godkänd medlemsförening och 18 kr per godkänd medlem direkt till de kårer vars statsbidragsansökan har godkänts.
 • Policy kring registerutdrag
  Scoutkårer och distrikt ska begära registerutdrag på alla sina ledare och registrera i Scoutnet när intyget har visats upp. Mer information och instruktioner hur detta går till kommer under våren att skickas ut till kårerna och distrikten.
 • Verksamhetsplanen
  Verksamhetsplanen 2021-2022 ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.
  Här kan du läsa Scouternas Verksamhetsplan 2021-2022 >>

Uppföljning av motioner

Uppdaterad 20211026

 • MOTION 6: BILDSTÖD - PÅGÅR

Arbetet görs inom ramen för projektet Funka olika. Arbetet kommer att vara klart och användas under Jamboree22. Materialet att finnas i Scoutshop.

 • MOTION 7: SJUNGA SCHYSST - PÅGÅR

Arbetet genomförs inom projektet Open Up och beräknas vara klart inom kort.

 • MOTION 9: MOTION OM TALARTIDENS FÖRDELNING MELLAN KÖNEN - KLAR

Ett förslag är framtaget av en mindre arbetsgrupp. Förslaget kommer att vara en del av förutsättningarna för projektgruppen för Demokratijamboreen 2022.

 • MOTION 10: MOTION OM SCOUTERNAS KOMMUNIKATION - PÅGÅR

Scouterna har redan ett arbete igång med att uppdatera kommunikationsplattformen. Motion 10 kommer att tas med i detta arbete.

 • Motion 16: TILLL MINNE AV 22ND WORLD SCOUT JAMBOREE 2011 - PÅGÅR

Tillsammans med (huvud)motionären utarbetar Scouterna en plan för det fysiska underhållet av monumentet, som i största mån ska bygga på arbetsinsatser från ideella i det geografiska närområdet.

Scouterna gör en inventering av vilket färdigt digitalt material som redan finns om WSJ11 och skapar en webbsajt för detta material.

 • MOTION 17: SCOUTHISTIRIK, FJÄRDE ATT-SATSEN - PÅGÅR

Uppdra åt styrelsen att också tillgängliggöra en lagringsplats där kårer och distrikt kan arkivera digitalt material så det inte blir personbundna lokala platser. På sikt kan denna bli sökbar men i nuläget är det ”bara” av yttersta vikt att material såsom protokoll inte försvinner.

 • Motion 18: MOTION OM NÄR SCOUTERNAS STÄMMA SKA GENOMFÖRAS - KLAR

Ett förslag, som innebär att beslut i frågan bör fattas av stämman är framtaget av en mindre arbetsgrupp. Utredningen föreslås ingå som beslutsunderlaget i stämman 2022.

 • MOTION 19: SCOUTING FÖR ALLA I PRAKTIKEN - PÅGÅR

Arbetet pågår. Rapportering sker i december 2021.

 • MOTION 20: DAGS FÖR SCOUTERNA ATT TRÄDA FRAM - PÅGÅR

Scouterna har sökt och fått möte med kulturminister Amanda Lind för att prata om behov av återställningsstöd för våra scoutkårer samt presentera en möjlig modell för detta, dock utan resultat i regeringens kommande budgetförslag. Kontakt med övriga partier kring deras alternativbudgetar pågår. Skriftlig fråga är ställd till ministern från medlem i vårt Riksdagsnätverk.  Utbildning av nya Unga Talesperson har genomförts. Stödmaterial för lokalt påverkansarbete är på gång.

 • MOTION 22: TRYGGA MÖTEN, ARRANGEMANG OCH VERKSAMHETER, ÄVEN FÖR VUXNA - PÅGÅR

Scouterna utreder möjligheter gällande att-satserna ett och tre. Utredningen ska rapportera till styrelsen senast oktober 2021. Den andra att-satsen ska genomföras och återrapporteras till styrelsen senast vid sammanträde i december 2021.

Implementeringsplan för Eldstaden (Hållbart ideellt) finns och arbete pågår i projektgrupp. Stödmaterial för ideella i kårer och på nationell nivå pilottestas i höst, varefter format tas fram och lanseras under våren 2022. Trygga Möten grupperingen är involverad.

Utvärdering av Demokratijamboree 2020

Här nedan hittar du en sammanfattning av utvärderingen av Demokratijamboree 2020 och en kort uppföljning om vad som händer med besluten från stämman nu.

Tre snabba med projektledare, Linnéa Pettersson:

Utvecklingskonsulent

Linnéa Pettersson

linnea.pettersson@scouterna.se

0732746612

Vad är du mest nöjd med från DJ20?
– Jag är mest nöjd med vi kunde genomföra omställningen till att bli en helt digital stämma och Demokratijamboree 2020 på ett hyfsat smidigt sätt. Trots att vi hade stunder av frustration när restriktioner ändrades igen och igen så behöll vi vår positiva energi och vår vilja att lösa Demokratijamboree 2020 på bästa sätt. Programmet under Demokratijamboree 2020 slog rekord i antalet deltagare. Tillsammans med våra medlemmar vågade vi testa nya sätt att ha förmöten, fikastunder och beredningsgrupper m.m.

Vad var den största lärdomen av förra årets DJ?
– Förändringar skapar ett större behov av information och kunskap. Trots en mängd kommunikationsinsatser, ändå uteblev många från stämman. Stämman 2020 hade färre ombud och även om flera andra organisationer vittnar om ett minskat deltagarantal på deras stämmor så kan vi inte vara helt nöjda. Vår demokrati är viktigt och den behöver vi fortsätta att arbeta med.

Vad behöver hända inför nästa DJ?
– Inför Demokratijamboree 2022 ska Scouterna undersöka hur Demokratijamboree 2022 ska genomföras och vad från den digitala Demokratijamboree 2020 som vi bör ta med oss till 2022. Kan vi kombinera det digitala sättet att delta på stämman med det fysiska mötet? Hur kan vi skapa fler/bättre sätt för ombuden att mötas och diskutera tillsammans? Hur kan vi få fler kårer att skicka ombud och hur kan vi göra det lättare att delta på stämman 2022?

Om du har frågor gällande uppföljningen av beslut från Scouternas stämma 2020 kan du kontakta:

Generalsekreterare

Anna-Karin Hennig

anna-karin.hennig@scouterna.se

0855506561