Scouterna söker International Commissioners till styrelsen 2022-2024

Om uppdraget

Att var International Commissioner i Scouternas styrelse innebär att du bidrar till styrelsens arbete och resultat. Under perioden 2022-2024 ska styrelsen ta fram Scouternas nya strategi. Uppdraget är komplext och medför ett stort ansvar för Scouternas internationella relationer, utöver ledamotsuppdraget i styrelsen. Uppdraget innefattar bland annat att:

 • Ansvara för scoutrörelsens strategiska utveckling tillsammans med övriga i styrelsen
 • Aktivt bidra till att förverkliga Scouternas strategi och uppfylla verksamhetsplanen och dess mål
 • Bidra till långsiktig ekonomisk strategi och styrning
 • Bidra till det arbetsgivaransvar som styrelsen har för Scouterna
 • Företräda Scouterna internationellt, internt i rörelsen och vid särskilda tillfällen även externt
 • Representera och bedriva formell och informell påverkan i den internationella scoutrörelsen t ex i samband med världs- och Europakonferenser samt i informella nätverk
 • Särskilt ansvara för Scouternas internationella partnerskap och utvecklingssamarbeten
 • Möjliggöra utveckling av Scouternas nationella verksamhet med hjälp av internationella resurser, nätverk och material

Den samlade styrelsen ska ha god kännedom om aktivt scoutarbete samt Scouternas ideologi och värderingar. Sammansättningen ska spegla det svenska samhället avseende exempelvis ålder, kön, bostadsorter, kompetenser, yrken och utbildningar samt att det inom styrelsen finns god kunskap om skilda delar av scoutrörelsen (inklusive samverkansorganisationer) och vårt samhälle. Minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara myndiga.

Scouterna har två International Commissioners, de ska ha olika kön varav en ska vara ansluten till WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) och en ansluten till WOSM (World Organization of the Scout Movement).

Uppdragets längd är 2 år, från och med stämman i november 2022 till nästföljande ordinarie stämma hösten 2024.

Om dig

Kunskaper

 • Mycket goda kunskaper om scoutrörelsens internationella dimensioner och världsscoutrörelserna WOSM och WAGGGS
 • Mycket goda kunskaper om Scouternas värderingar (som du givetvis delar)
 • Grundläggande kunskap om ekonomi- och budgethantering i stora organisationer
 • God förståelse för uppdraget som arbetsgivare för Scouterna

Erfarenheter

 • Erfarenhet av strategiskt styrelsearbete
 • Ett brett nätverk, t ex med många delar av Scouterna – kårer, distrikt, samverkansorganisationer alternativt stora delar av det offentliga eller civila samhället
 • Mycket god erfarenhet av scoutrörelsen i en internationell kontext till exempel genom deltagande i internationella scoutkonferenser eller andra internationella scoutarrangemang

Viljor, förmågor och egenskaper

 • Mycket god förmåga att ingå i och bidra till ett välfungerande lag
 • God kommunikativ förmåga – att kunna uttrycka sig skriftligt, muntligt och i publika sammanhang
 • Mycket god förmåga att taktiskt finna möjligheter, kompromisser och synergier för att tillsammans med andra nationella scoutorganisationer påverka världsscoutorganisationerna
 • Vana vid strategiskt tänkande och en tydlig förståelse för gränsen mellan strategiskt och operativt
 • Öppen för olikheter – kultur och tradition i olika delar av scoutrörelsen, nationellt såväl som internationellt och att det skiljer sig åt
 • Ser helheter och fastnar inte i detaljer
 • En vilja och förmåga att driva utveckling
 • Har ett modigt, omtänksamt och handlingskraftigt ledarskap

Övrigt

Scoutrörelsen finns i hela världen och för International Commissioners ingår regelbundna resor i uppdraget.

Eftersom scouting bedrivs i första hand ideellt hålls möten och aktiviteter primärt på kvällar och helger. Som en del i Scouternas styrelse behöver man vara beredd att prioritera en avsevärd del av sin fritid för sitt uppdrag i styrelsen. Som International Commissioner kan det även förekomma möten på dagtid under normal arbetstid varför en viss flexibilitet kring detta behövs.

Styrelsens ledamöter ska uppfylla de krav som ställs på Scouterna som insamlingsorganisation och innehavare av 90-konto (t ex kan du inte ha en betalningsanmärkning).

Ansökan

Vi tar endast emot din ansökan via länken i denna annons. Med din ansökan skickar du även ett CV (meritförteckning som inkluderar utbildningar och anställningar mm) samt ett kort personligt brev (som uttrycker varför du passar för detta uppdrag och vad du vill åstadkomma med ditt engagemang). I ditt personliga brev ser vi gärna att du svarar på nedanstående frågor. Ditt brev i kombination med ditt CV ger oss i valberedningen en första bild av vem du är och varför du är intresserad av uppdraget.

 • Varför är du intresserad av det här uppdraget och vad kommer du att kunna bidra med?
 • Har du erfarenhet av att leda personal – anställd eller ideell?
 • Har du erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning – budget, löpande uppföljning, prognoser, revision etc.?
 • Har du erfarenhet av att leda en större organisation – ansvarsfördelning, delegering, strategiutveckling etc.?
 • Har du erfarenhet av internationellt arbete?
 • Har du erfarenhet av ideologiskt/politiskt arbete – internt och/eller externt?
 • Vad ser du att styrelsen har för uppdrag - strategiskt/operativt – vad innebär det för dig?
 • Övrigt som kan vara av vikt för uppdraget och som valberedningen bör känna till?

Sista ansökningsdag är: 2022-05-31 men vi har en löpande process så ansök gärna så snart som möjligt.

Har du frågor – kontakta: valberedning@scouterna.se

Är det något för dig?

Sök tjänsten här