Foto: Linnea Wedelin

Styrelseuppdrag

Styrelsen väljs av Scouternas stämma. Mellan stämmorna är det styrelsen som bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra.

Nuvarande styrelse

Se här vilka som är Scouternas nuvarande styrelse och som valdes vid den senaste stämman.

Styrelsemöten

Scouternas styrelse har möten cirka 10 gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande och minst hälften av dem är myndiga. Om lika många skulle rösta ja som nej vid ett beslut är det mötesordföranden som bestämmer.
Styrelsens och presidiets möten protokollförs. Innan protokollen blir offentliga justeras de av styrelsen valda justeringspersoner (olika vid varje möte). För presidiet justeras det av ordföranden. Styrelseprotokollen läggs upp löpande.

Presidium och utökat presidium

Styrelsens ordföranden och generalsekreteraren bildar ett presidium som hanterar frågor som inte hinner vänta till nästa styrelsemöte. Presidiet bildar tillsammans med de två International Commissioners ett utökat presidium och hanterar löpande internationella frågor av större vikt.