Ledarmaterial

För att skapa en trygg verksamhet behöver ni alltid hålla frågorna om barns trygghet aktuella. Det finns flera sätt ni kan göra detta på. Här hittar du tips på olika förebyggande åtgärder och aktiviteter.   

Registerutdrag för ledare

Scouterna har som mål att erbjuda barn och ungdomar en trygg verksamhet fri från alla former av övergrepp. Ett sätt att förebygga övergrepp är att kontrollera de ledare som ska ansvara för verksamheten. Genom att begära in registerutdrag från alla ledare kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott kommer in i verksamheten. Kontrollen är ett komplement till den obligatoriska Trygga möten-utbildningen och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå för att barn och unga ska vara trygga i Scouternas verksamhet. 

Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår eller scoutdistrikt, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Begära ut registerutdrag

Just nu arbetar polisen med att förenkla processen med att begära ut registerutdrag. Istället för att skriva ut en blankett loggar du in med Bank-ID och fyller i dina uppgifter och beställer utdraget online. Det digitala registerutdraget kommer fungera från och med i slutet av september.

Få registerutdraget som digital post

En stor nyhet är att du kan från september i år begära att få ditt registerutdrag direkt till digitala brevlåda. Genom att utdraget finns i den digitala brevlådan ökar tillgängligheten – utdraget finns hela tiden några knapptryck bort och det kan enkelt visas upp och återanvändas.

Handlingsplaner 

För att skapa en trygg verksamhet och kunna agera när något inträffar behöver kåren vara förberedd. I krissituationer kan det vara bra att ha nedskrivet hur man ska handla och vilka som ska kontaktas samt vad man inte ska göra. 

Trygga mötens handlingsplaner utgår ifrån händelser kopplade till övergrepp inom eller utanför verksamheten samt oro för barn och kan fungera som checklistor för kåren. Det kan vara bra att gå igenom handlingsplanerna innan något inträffar för att säkerställa att de är anpassade utifrån kårens verksamhet. 

Normer, diskriminering och härskartekniker

För snäva normer kan skapa otrygghet i en scoutkår eller förening. I värsta fall kan det leda till att någon diskrimineras och det är viktigt att uppmärksamma detta. Läs mer om normer, diskriminering och härskartekniker och hur ni kan förebygga.

Normer, diskriminering och härskartekniker

Tryggare tillsammans

Det förebyggande arbetet behöver börja med ledargruppen. Som ledare måste man tänka på att man är en förebild för deltagarna. Talesättet att ”barn gör som man gör och inte som man säger” är bra att tänka på. Ett sätt som ledare kan vara goda förebilder på är hur de uttrycker och beter sig mot varandra. Ledarnas beteende mot varandra blir lätt normen för hur man beter sig i hela gruppen och sker detta inte på ett schysst sätt minskar förutsättningarna för att skapa trygga möten. 

Materialet ”Tryggare Tillsammans” syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på kränkningar och övergrepp i ledargruppen samt att väcka diskussion och öppna upp för samtal kring situationer som kan uppstå i den egna verksamheten. 

Vanliga frågor och svar om registerutdrag

Som ansvarig för ett arrangemang på lokal, regional eller nationell nivå kan de ansvariga för arrangemanget se i Scoutnet om någon som är anmäld som funktionär tidigare uppvisat ett registerutdrag och när kontrollen gjorts. Har en kontroll utförts de senaste tre åren behöver ni inte kontrollera personen igen utan det räcker att ni gjort en koll i Scoutnet. I de fall funktionärer inte har tidigare uppvisat utdrag får ni på arrangemanget utföra den.

Om det skulle visa sig att en person är dömd för ett grovt brott så behöver ni fundera på om det är lämpligt att personen är ledare för barn och unga. Känner ni er osäkra på bedömningen så kontakta Scouterna centralt. Se kontaktuppgifter nedan!

Personer utan fullständigt person- eller samordningsnummer kan ansöka med samma blankett som andra ledare men anger då bara sitt namn och födelsedatum. Då görs en manuell kontroll utifrån de angivna uppgifterna och utdraget stämplas så att det framgår att identiteten är oklar. Det medföljer även en förklaring till vad stämpeln innebär och vad som kontrollerats.
Blanketter och mer information finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret

Du kan begära ut ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Det finns i dagsläget ingen gräns för hur många gånger man kan begära ut registerutdrag.

Alla ledare i Scouterna ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, det är något som vi gemensamt fattat beslut om på vår stämma 2020. Om en person inte vill ställa upp på det kravet så har en scoutkår rätt att stänga av personen från sitt uppdrag. Känner ni er osäkra på hur ni ska agera så kan ni kontakta Scouterna centralt för att få råd. Se kontaktuppgifter nedan!

Ansvarig i kåren kan skapa en pärm i vilken hen kan pricka av på en lista om en person uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret. Pärmen ska förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna. Precis som i Scoutnet registreras bara att en person uppvisat ett giltigt utdrag ur belastningsregistret och inget om vad som står i utdraget.

Ja, alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret även om detta sker ”då och då”.

Kårordförande och speciellt utsedda personer i din kår kan se i din Scoutnetprofil att du uppvisat registerutdrag. Är du anmäld till ett arrangemang på lokal, regional eller nationell nivå kan även de ansvariga för arrangemanget se att du uppvisat ett registerutdrag.

I Scoutnet registreras bara att du uppvisat ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Inget om vad som står i utdraget sparas i Scoutnet.

Registerutdraget är giltigt i ett års tid så kanske kan du spara det ifall du behöver uppvisa det i ett annat sammanhang, i en annan förening exempelvis. Tänk på att utdraget är en personlig handling som bör förvaras på ett säkert ställe.

Så länge det är möjligt att kontrollera att registerutdraget är ditt, att det är giltigt samt innehållet i det via ett videosamtal så är det okej. Hör med din kår hur rutinen ser ut hos er! Kåren får inte spara utdraget i fysisk form eller ett foto av utdraget. Det ställs inget krav på att utdraget ska vara oöppnat vid tillfället för kontrollen.

Alla kan begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Är man under 15 år är man dock inte straffmyndig än och kan därmed inte förekomma i registret. Den som ska uppvisa ett registerutdrag måste själv begära ut det. En fullmakt för en annan person gäller inte. Vårdnadshavare kan alltså inte skriva under en begäran om utdrag för sitt/sina barn. Det kan dock vara bra att informera vårdnadshavare till ledare under 18 år om kravet om registerutdrag så att de känner till det.

Din kårstyrelse kommer utse ett par personer som ansvarar för att kontrollera registerutdragen. Kolla med din kår vem som är ansvarig!

Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Brott som till exempel fortkörning syns inte på utdraget.

Kontrollen ska genomföras när en person tillträder ett nytt uppdrag. Scouterna menar att alla ledare i scoutkårerna som regelbundet möter barn, varje termin får ett nytt uppdrag från kårstyrelsen, i och med att barn slutar och nya tillkommer i gruppen blir det nya förutsättningar. Att alla ledare visar registerutdrag varje år är däremot inte nödvändigt men vart tredje år är lämpligt i och med att Trygga Möten kursen ska göras om vart tredje år.

Den som ska uppvisa registerutdrag begär själv ut det via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn
Scoutkårer har ingen rätt att på egen hand begära ut ett registerutdrag från myndigheten.

Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år.

Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna och kan förhindra att olämpliga personer söker sig till verksamheten. Det är ett komplement till den obligatoriska Trygga möten-utbildningen och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå för att barn och unga ska vara trygga i vår verksamhet.