Trygga möten

Alla barn har rätt till en trygg fritid! Därför arbetar vi med vår metod Trygga möten sedan 2005. Målet med arbetet är att all verksamhet i Scouterna ska vara trygg, säker och fri från övergrepp och kränkningar, i alla former samt att ledare ska få stöd i att agera om något händer.

Vi arbetar förebyggande genom ledarutbildningar och material för barn och unga samt genom att erbjuda stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar när något inträffar. Det är obligatoriskt för alla scoutledare att utbilda sig i Trygga möten och uppvisa registerutdrag vart tredje år.

Läs mer på Trygga mötens egen hemsida

På Trygga mötens egen hemsida hittar du ännu mer information, material, tips och råd.

Webbkursen

Trygga mötens webbkurs riktar sig till alla barn- och ungdomsledare från 15 år (både inom Scouterna och från andra organisationer eller företag). I webbkursen får du lära dig hur du kan skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, hur du kan förebygga övergrepp och hur du gör om något ändå inträffar.

Har du problem med att logga in eller vill du få tillgång till kursen? Kontakta webbkurs@scouterna.se

Projekt för en stärkt psykisk hälsa

Vårt samhälle behöver bemöta det faktum att barn och unga mår sämre psykiskt. Scouterna vill vara en del av den hälsofrämjande kraft som civilsamhället kan utgöra och bidra med det vi är bäst på – att stärka unga människor i att tro på sig själva.
Syftet med satsningen är bland annat att barn och unga som deltar i Scouternas verksamheter ska ges möjlighet att samtala om sina känslor och mående med en trygg vuxen som lyssnar.

För att stärka ungas psykiska mående vill vi:

  Material för tryggare verksamhet

  För att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar krävs det att ledarna och kåren arbetar med dessa frågor kontinuerligt. Trygga möten har tagit fram en rad olika material som kårer och föreningar kan använda sig av i det arbetet, du hittar det här nedan.

  Aktivitetspaket

  Trygga mötens aktivitetspaket är anpassade till olika åldersgrupper och är till för att på ett roligt sätt skapa mer medvetenhet hos barn och ungdomar kring hur de kan bidra till en trygg verksamhet. För att skapa en trygg verksamhet och förebygga sådant som exempelvis mobbning så behöver även barn och unga involveras i trygghetsarbetet. Aktiviteternas syfte är att barn ska öva sig på att vara en schysst kompis, att förstå Barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor.

  Till varje övning finns instruktioner, tips och tydligt angivet vilket material som behövs.

  Tryggare Tillsammans

  Materialet "Tryggare Tillsammans" är till för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen. Med hjälp av materialet får ni tänka igenom olika frågor som är aktuella inom Trygga möten. Det handlar bland annat om övergrepp, diskriminering och barns rättigheter. Materialet kan med fördel användas vid terminsstart, inför läger eller i andra sammanhang när ledargruppen förändrats och behöver prata ihop sig kring frågor som rör trygghet.

  Tryggare Tillsammans

  Handlingsplaner

  Trygga mötens mallar för handlingsplaner hjälper er att förbereda er på sådant som kan inträffa och underlättar hanteringen.
  Mer material från Trygga möten hittar du här >>

  Handlingsplan

  Registerutdrag för ledare

  Scouterna har som mål att erbjuda barn och ungdomar en trygg verksamhet fri från alla former av övergrepp. Ett sätt att förebygga övergrepp är att kontrollera de ledare som ska ansvara för verksamheten. Genom att begära in ett registerutdrag kan vi förhindra att någon som tidigare blivit dömd för sexual- eller barnpornografibrott eller allvarligare former av våldsbrott kommer in i verksamheten.

  Läs mer här

  Liveutbildning och fördjupning

  Arbetet med Trygga möten kan väcka många tankar och funderingar och kanske vill ni arbeta vidare med detta i er scoutkår eller arrangemangsgrupp? Det kan till exempel vara så att ni önskar få hjälp av en samtalsledare som guidar er genom Trygga möten live eller i en fördjupande workshop, eller så kan ni använda det studiematerial som finns framtaget för att själva hålla en workshop kring ämnet. Ni kan även använda er av materialet "Tryggare tillsammans" och "Handlingsplaner" för att skapa en gemensam syn på trygghetsfrågor i ledargruppen och med hjälp av Trygga mötens Aktivitetspaket involvera scouter i olika åldersgrupper i trygghetsarbetet.

  Vill du boka en samtalsledare till din kår?

  Kontakta då ditt regionala kansli.

  Prova på workshop eller gå en webbkursutbildning

  Scouterna erbjuder även andra organisationer workshops och webbkursutbildning i Trygga möten. Kontakta oss så berättar vi mer.

  Har du behov av råd och stöd?

  Kontakta Trygga mötens samordnare om du behöver råd och stöd i din scoutverksamhet eller har andra frågor som rör Trygga möten.

  Telefon: 08-568 432 05

  Akut hjälp under kvällar och helger?

  Har du behov av akut hjälp under kvällar och helger, kontakta Scouternas jourtelefon på nummer: 08-568 432 22

  Vanliga frågor och svar om registerutdrag

  Som ansvarig för ett arrangemang på lokal, regional eller nationell nivå kan de ansvariga för arrangemanget se i Scoutnet om någon som är anmäld som funktionär tidigare uppvisat ett registerutdrag och när kontrollen gjorts. Har en kontroll utförts de senaste tre åren behöver ni inte kontrollera personen igen utan det räcker att ni gjort en koll i Scoutnet. I de fall funktionärer inte har tidigare uppvisat utdrag får ni på arrangemanget utföra den.

  Om det skulle visa sig att en person är dömd för ett grovt brott så behöver ni fundera på om det är lämpligt att personen är ledare för barn och unga. Känner ni er osäkra på bedömningen så kontakta Scouterna centralt. Se kontaktuppgifter nedan!

  Personer utan fullständigt person- eller samordningsnummer kan ansöka med samma blankett som andra ledare men anger då bara sitt namn och födelsedatum. Då görs en manuell kontroll utifrån de angivna uppgifterna och utdraget stämplas så att det framgår att identiteten är oklar. Det medföljer även en förklaring till vad stämpeln innebär och vad som kontrollerats.
  Blanketter och mer information finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret

  Du kan begära ut ett nytt utdrag ur belastningsregistret. Det finns i dagsläget ingen gräns för hur många gånger man kan begära ut registerutdrag.

  Alla ledare i Scouterna ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, det är något som vi gemensamt fattat beslut om på vår stämma 2020. Om en person inte vill ställa upp på det kravet så har en scoutkår rätt att stänga av personen från sitt uppdrag. Känner ni er osäkra på hur ni ska agera så kan ni kontakta Scouterna centralt för att få råd. Se kontaktuppgifter nedan!

  Ansvarig i kåren kan skapa en pärm i vilken hen kan pricka av på en lista om en person uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret. Pärmen ska förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna. Precis som i Scoutnet registreras bara att en person uppvisat ett giltigt utdrag ur belastningsregistret och inget om vad som står i utdraget.

  Ja, alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret även om detta sker ”då och då”.

  Kårordförande och speciellt utsedda personer i din kår kan se i din Scoutnetprofil att du uppvisat registerutdrag. Är du anmäld till ett arrangemang på lokal, regional eller nationell nivå kan även de ansvariga för arrangemanget se att du uppvisat ett registerutdrag.

  I Scoutnet registreras bara att du uppvisat ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Inget om vad som står i utdraget sparas i Scoutnet.

  Registerutdraget är giltigt i ett års tid så kanske kan du spara det ifall du behöver uppvisa det i ett annat sammanhang, i en annan förening exempelvis. Tänk på att utdraget är en personlig handling som bör förvaras på ett säkert ställe.

  Så länge det är möjligt att kontrollera att registerutdraget är ditt, att det är giltigt samt innehållet i det via ett videosamtal så är det okej. Hör med din kår hur rutinen ser ut hos er! Kåren får inte spara utdraget i fysisk form eller ett foto av utdraget. Det ställs inget krav på att utdraget ska vara oöppnat vid tillfället för kontrollen.

  Alla kan begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Är man under 15 år är man dock inte straffmyndig än och kan därmed inte förekomma i registret. Den som ska uppvisa ett registerutdrag måste själv begära ut det. En fullmakt för en annan person gäller inte. Vårdnadshavare kan alltså inte skriva under en begäran om utdrag för sitt/sina barn. Det kan dock vara bra att informera vårdnadshavare till ledare under 18 år om kravet om registerutdrag så att de känner till det.

  Din kårstyrelse kommer utse ett par personer som ansvarar för att kontrollera registerutdragen. Kolla med din kår vem som är ansvarig!

  Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Brott som till exempel fortkörning syns inte på utdraget.

  Kontrollen ska genomföras när en person tillträder ett nytt uppdrag. Scouterna menar att alla ledare i scoutkårerna som regelbundet möter barn, varje termin får ett nytt uppdrag från kårstyrelsen, i och med att barn slutar och nya tillkommer i gruppen blir det nya förutsättningar. Att alla ledare visar registerutdrag varje år är däremot inte nödvändigt men vart tredje år är lämpligt i och med att Trygga Möten kursen ska göras om vart tredje år.

  Den som ska uppvisa registerutdrag begär själv ut det via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn
  Scoutkårer har ingen rätt att på egen hand begära ut ett registerutdrag från myndigheten.

  Alla över 15 år som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår, som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år.

  Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna och kan förhindra att olämpliga personer söker sig till verksamheten. Det är ett komplement till den obligatoriska Trygga möten-utbildningen och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå för att barn och unga ska vara trygga i vår verksamhet.

  Frågor? Kontakta gärna oss.