Familjescouting är ett sätt att möta nya kompisar och uppleva äventyr. Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting.

Med Familjescouting öppnar vi upp vår lokala verksamhet för en helt ny målgrupp. Det är upp till varje kår att själv bestämma ifall Familjescouting ska erbjudas som ett komplement till den kärna av åldersgrupper som redan finns i Scouterna. Familjescouting kan vara ett nytt sätt att aktivt introducera och rekrytera fler barn och vuxna till Scouterna.

Barn och vuxna tillsammans

Barn och vuxna tillsammans

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten. Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med och har i sin närhet på något sätt. Det kan också vara så att det är fler barn per vuxen eller flera vuxna per barn som väljer att delta tillsammans. Äldre syskon är välkomna att delta men fokus läggs på att anpassa verksamheten så att den passar för barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna hjälper till att skapa trygghet och säkerhet för de yngre scouterna. Vuxenresurserna i gruppen är en viktig tillgång och ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och det är viktigt att planera verksamheten så att både barn och vuxen kan ta en aktiv del i den.

Familjer ser olika ut

Varje familj som deltar har sin egen unika relation med varandra. I dagens samhälle kan barn och vuxna leva tillsammans i många olika konstellationer. En del bor i storfamilj med många syskon, andra har inga syskon alls. En del bor tillsammans med föräldrar av samma kön, andra har föräldrar med två olika kön. En del bor växelvis hos sina föräldrar, andra får sin trygghet i ett familjehem eller hos en stödfamilj. Några vuxna har samma ursprung som barnen de deltar med, andra bär med sig olika kulturella erfarenheter. Ibland är det en vuxen utanför det egna hemmet som är barnets trygghet och stöd, andra gånger är det en mor- eller farförälder som finns till hands. De nätverk vi alla har ser olika ut och är olika stora. Det finns även de som helt saknar nätverk.

I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas. Detta är lika viktigt för alla deltagare, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar de har. Därför anpassar vi verksamheten efter de förutsättningar och behov som deltagarna har.

Möt Parum och Magna

Möt Parum och Magna

Familjescoutings symboliska ramverk bygger på de två björnarna Parum och Magna och genom familjescoutsagan får deltagarna följa med dem på äventyr. Parum är den lilla björnen och den som är mest påhittig och nyfiken. Parum gillar att utforska och prova nya saker. Magna är den som har upplevt många olika saker och situationer, som reflekterar och funderar över hur saker och ting fungerar eller hör samman. Tillsammans har de roligt, möter andra, leker, upptäcker nya spännande saker och hjälper varandra när det behövs.

När vi arbetar med yngre barn är sagan och fantasin bra verktyg för att bygga förståelse och fånga intresse. Genom att använda sagan som övergripande ramverk under mötena får både barn och vuxen en plattform att diskutera och fundera utifrån. Sagan kan användas som ett dramaturgiskt knep genom att bygga upp en berättelse och skapa förväntningar, spänning eller någon annan känsla som vi vill använda för att sätta tonen för mötet.

Familjescoutsagan

I aktivitetspaketet för Familjescouting finns en längre saga om Parum och Magna som kopplar till varje mötestema. Sagorna inleds alltid med en kortare berättelse på rim och följs av en lite längre saga som avslutas med några reflekterande rader på rim. Det går att använda sagan i sin helhet, eller bara vissa delar eller dela upp den under mötet. Mer information om hur sagorna kan användas finns i aktivitetspaketet.

Grundsaga

Det finns en kortare grundsaga som beskriver vilka björnarna är. Denna saga avslutas med fyra meningar som är ett rop som deltagarna kan ropa tillsammans. Denna kortare sagovariant passar bra att ha som del i startceremonin för mötet.

Parum och Magna två björnar som tillsammans ville vara,
bestämde sig för att ut på äventyr fara.
De ville ha roligt och uppleva saker,
prova att göra och kanske uppleva nya smaker!
Få möta många nya vänner,
oj vad många som de sedan då känner.
Glädjas ihop allesamman,
och hålla liv i den stora flamman.
Hos familjescouterna fick de leka allihopa,
Så hjälp nu alla till att ropa:

Hej på dig
och hej på mig!
Liten och stor tillsammans är
vad kul att vi är här!

Märken och märkesplacering

Märken och märkesplacering

Det finns egna märken för familjescouter. Märkena är runda och tillhör kategorin tillhörighetsmärken. De kan sättas fast på valfritt plagg eller accessoar. Då gruppen kanske bara träffas ett par gånger per termin och deltagarna kan variera från möte till möte är märken ett sätt att skapa samhörighet inom gruppen utan att behöva ha speciella kläder eller annan utrustning. Märkena finns i olika färgkombinationer. Den lokala scoutverksamheten väljer själva vilket, eller vilka, av märkena som ska användas.

Om vi väljer att använda scoutklädsel under våra möten så ska märket för Familjescouting placeras på vänster ärm, under placeringen för lokala märken scoutkår och regionala märken/distrikt.

Stödmaterialet

Stödmaterialet

I de olika åldersgrupperna som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8-25 år arbetar vi med Scouternas program där målspåren är en central del av programmet. För familjescouting finns inga målspår då verksamheten riktar sig både till barn och vuxna och är en egen verksamhetsform. Det finns stödmaterial för Familjescouting som består av:

Familjescouting – så här funkar det

I detta material beskrivs konceptet för familjescouting och hur verksamheten kan bidra till rekrytering av nya medlemmar. Här finns också tips på hur man kan arbeta med det symboliska ramverket och vad man bör tänka vid planering av verksamhet för både barn och vuxen. Materialet finns att köpa i shopen.

Ladda ner ”Familjescouting – så funkar det”

Material för deltagarna

En folder som riktar sig till både barn och vuxen och som beskriver Familjescouting specifikt och vad scouting i stort innebär. Deltagarmaterialet går också att köpa i Scoutshopen.

Ladda ner deltagarmaterialet för Familjescouting

Aktivitetspaket Familjescouting

I det här materialet finns tips och idéer för möten och hur de kan läggas upp. Här finns också förslag på sex olika teman och tillhörande aktiviteter att utgå ifrån. Till varje tema kopplas också en liten saga om Parum och Magna.

Ladda ner aktivitetspaket för Familjescouting »

Ladda ner alla sagor för Familjescouting »

Download The Family Scout Story (the adventures in English)»

8 nya sagor för Familjescouting »

Pysselmallar för att sy egna björnar

Sy egna Parum- och Magna-björnar som kan följa med på alla familjescoutaktiviteter. Mönster finns att ladda ner här.

Grund för rekrytering

Grund för rekrytering

Genom Familjescouting möter vi en ny och helt annan målgrupp än i de befintliga åldersgrupperna. För många kan denna verksamhetsform även innebära den allra första kontakten med scouting. Utöver att deltagarna får mötas och uppleva scouting utgör familjescouting också ett bra underlag för rekrytering.

Barn som blir scouter

När det gäller de yngre deltagarna, barnen, så är Familjescouting ett bra sätt för dem att prova på scouting i praktiken. Steget till att sedan börja som Spårarscouter, eller i någon äldre åldersgrupp om de gör uppehåll något år, blir då inte så långt. Vi får en utmärkt chans att visa upp vad scouting innebär och att prova på äventyr och möta nya kompisar blir på riktigt och inte bara något vi står och berättar om vid rekryteringstillfällen.

Vuxna som blir ledare eller funktionärer

Vuxna medlemmar kan vara svårare att rekrytera. Många har redan engagemang inom andra områden eller upplever sig inte ha tid. Genom Familjescouting får vi ett gyllene tillfälle att visa upp vad deras engagemang både skulle kunna ge och innebära för dem. Under själva mötena ska de vuxna inte vara annat än fullvärdiga deltagare, men prata med och lär känna de vuxna deltagarna. Var nyfiken på vad de kan och vad de är intresserade av. Kanske finns det sedan en möjlighet att få dem intresserade av att engagera sig på något mer sätt i er verksamheten. Tveka inte att ställa frågan om de vill göra något mer när någon verkar intresserad. Var tydlig med vad uppdraget skulle kräva men också vad det skulle ge för individen.

Familjescouting på andra språk

Familjescouting på andra språk