Tidigare stämmor

Här hittar du handlingar och protokoll från Scouternas tidigare stämmor.

Scouternas stämma, Styrdokument, Stämmohandlingar, Stämmor

Kallelse till Scouternas förvaltningsmöte 2023

Kallelsen är riktad till de som valts som ombud eller suppleanter till förvaltningsmötet. Dessa valdes under Demokratijamboree 2022

Ladda ner PDF (148,9 KB)

Styrdokument, Stämmor

Protokoll Scouternas stämma 2020

Ladda ner PDF (5,1 MB)

Styrdokument, Stämmoprotokoll, Stämmor

Protokoll Scouternas stämma 2022

Ladda ner PDF (5,4 MB)

Styrdokument, Stämmor

Scouternas Verksamhetsplan 2021-2022

Ladda ner PDF (556,6 KB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2012 Scouterna

Ladda ner PDF (19,7 MB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2012 Svenska Scoutrådet

Ladda ner PDF (33,2 MB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2014

Ladda ner PDF (29,1 MB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2016

Ladda ner PDF (67,7 MB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2018

Ladda ner PDF (28,2 MB)

Styrdokument, Stämmor

Stämmoarkiv 2020

Ladda ner PDF (15,4 MB)

Styrdokument, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning & rapporter, Stämmor

Verksamhetsrevisorernas rapport 1 jan 30 juni 2022

Ladda ner PDF (92,1 KB)

Styrdokument, Stämmohandlingar, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning & rapporter, Stämmor

Verksamhetsrevisorernas rapport 1 juli 31 december 2022

Ladda ner PDF (108,1 KB)

Beslut från Scouternas stämma 2020

Under stämman 2020 beslutades följande som påverkar kårerna direkt:

 • Oförändrad medlemsavgift
  180 kr för 2021 och 2022.
 • Utbetalning av statsbidrag
  Statsbidrag som Scouterna har beviljats ska utbetalas som bidrag på 900 kr för varje godkänd medlemsförening och 18 kr per godkänd medlem direkt till de kårer vars statsbidragsansökan har godkänts.
 • Policy kring registerutdrag
  Scoutkårer och distrikt ska begära registerutdrag på alla sina ledare och registrera i Scoutnet när intyget har visats upp. Mer information och instruktioner hur detta går till kommer under våren att skickas ut till kårerna och distrikten.
 • Verksamhetsplanen
  Verksamhetsplanen 2021-2022 ska genomsyra alla delar av vår verksamhet.
  Här kan du läsa Scouternas Verksamhetsplan 2021-2022 >>

  Protokoll från Scouternas stämma 2020 kan du läsa här >>

Utvärdering av Demokratijamboree 2020

Här nedan hittar du en sammanfattning av utvärderingen av Demokratijamboree 2020 och en kort uppföljning om vad som händer med besluten från stämman nu.

Uppföljning av motioner från Scouternas stämma 2020

Uppdaterad 20221026

 • PROPOSITION 3: REGISTERUTDRAG - KLAR

Registerutdrag kan numera registreras i Scoutnet.

 • MOTION 6: BILDSTÖD - KLAR

Arbetet genomfördes inom ramen för projektet Funka olika. Materialet var klart sommaren 2022 och användes under bland annat Jamboree22. Materialet finns att ladda ner i Scouternas dokumentbibliotek: https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/dokument/. Använd sökordet "Bildstöd"

 • MOTION 7: SJUNGA SCHYSST - KLAR

Arbetet har genomförts  inom projektet Open Up. Såväl material som metoder och stöd för hur vi ser till att alla trivs och mår bra under en sångstund eller ett lägerbål finns på hemsidan under Leda Scouting – Planera https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/planera/sjunga-schyst/

Här hittar du också direktlänkar till de materialen "Sjunga schyst" och "Schysta lägerbål":
Sjunga schyst
Schysta lägerbål

 • MOTION 9: MOTION OM TALARTIDENS FÖRDELNING MELLAN KÖNEN - KLAR

Ett förslag är framtaget av en mindre arbetsgrupp. Förslaget kommer att vara med i arbetet under Demokratijamboree22.

 • MOTION 10: MOTION OM SCOUTERNAS KOMMUNIKATION - STÄNDIGT PÅGÅENDE

Framtagande av en ny kommunikationsstrategi pågår. Under verksamhetsperioden har kommunikationsavdelningen på Scouterna förstärkts, nu senast med en person ansvarig för Press och PR arbete.

 • MOTION 13: SCOUTSHOPEN - KLAR

En särskild mejladress: tipsascoutshop@scouterna.se  är skapad.

 • MOTION 14: STYRELSEUTREDNINGAR: KLAR

Riktlinjer för utredningsförslag redovisades på Förvaltningsmötet 210926. https://media.scoutcontent.se/uploads/2021/09/riktlinjer_utredningar.pdf

 • MOTION 16: TILL MINNE AV 22ND WORLD SCOUT JAMBOREE 2011 - PÅGÅR

Inledande arbete har påbörjats, där ideella och anställd utgör arbetsgrupp. När det gäller minnesmonumentet har nya fakta tillkommit sedan beslutet togs, vilket gör att arbetet har behövt ta en annan inriktning. Det viktiga nu är att säkerställa att Scouterna och besökare har tillgång till monumentet på ett smidigt sätt, både för underhåll och besök. Arbetet kommer inriktas på att få ett avtal med Fortifikationsverket angående detta.

När det gäller att informera om WSJ 2011, på andra sätt än bara minnesmonumentet, har inledande arbete gjorts för att skapa en minnessajt.

 • MOTION 17: SCOUTHISTORIK - PÅGÅR

Motionens två första att-satser var något som det arbetades med redan innan motionen inkom, har fortsatt och kommer fortsätta att göras.

Efter att motions att-satser gick igenom, har en ny ledning för nationella arbetsgruppen Arkiv- och museum tillträtt. Detta har inneburit en nystart i samarbetet mellan den gruppen och dess uppdragsgivare Förvaltningsgruppen. Det har även tidigare funnits en samsyn om vikten av att bevara och tillgängliggöra svensk scoutings historia. Nystarten i samarbetet har inneburit att det nu också finns en samsyn i hur det ska realiseras.

Alla är överens om att det är omfattande och behöver hanteras stegvis. Förvaltningsgruppen kallar till regelbundna möten för att stämma av progress. Det har förtydligats hur Scouternas nationella utförarorganisation fungerar och på vilket sätt det är smidigast att bevara material från denna mycket breda verksamhet.

Den tredje att-satsen är något som den ideella gruppen tittar på, men av tidsskäl har ännu inget genomförts. Det ska tilläggas att det sedan länge funnits ett stöd till kårer om hur de ska bevara sin historia, dock inte i digital form. Ideella gruppen avser att genomföra detta. Den fjärde att-satsen, angående en lagringsplats åt kårer, är genomförd. I Scoutnet finns en yta för varje kår att lagra exempelvis stadgar och kårstämmoprotokoll. Info om detta har gått ut i E-tjänsters olika kanaler.

 • MOTION 18: MOTION OM NÄR SCOUTERNAS STÄMMA SKA GENOMFÖRAS - KLAR

Utredningen är klar och har ingått i beslutsunderlag inför stämman 2022. Resultatet av utredningen föranledde inte någon förändring av tidpunkt för stämman.

 • MOTION 19: SCOUTING FÖR ALLA I PRAKTIKEN - KLAR

Arbetet har letts av Truls Ekelin, projektledare Jamboree22 samt Caroline Eriksson, ansvarig Scouternas Arrangemang. Fokus har varit på tydlighet och inkludering. Arbetet presenteras och sammanfattas i Riktlinjer kring tillgängliga arrangemang.

 • MOTION 20: DAGS FÖR SCOUTERNA ATT TRÄDA FRAM - STÄNDIGT PÅGÅENDE

Implementerad i arbetsprocesser i den löpande verksamheten. Scouterna har tack vare aktivt politiskt påverkansarbete beviljats särskilt stöd för lokal verksamhet för budgetåret 2022 och tilldelats 20 miljoner som fördelas mellan kårerna. I samband med budgetdebatten har Scouterna hörts flertalet gånger i Riksdagen. Utbildning av nya Unga Talespersoner har genomförts. Tre webbinars kring lokalt påverkansarbete har genomförts. Scouterna har haft mycket synlighet i media i samband med COP26.

 • MOTION 21: ALKOHOL- OCH DROGPOLICY - KLAR

Som exempel på förankring föreslog beredningsgruppen framtagande av material. Material, med olika anslag och för olika målgrupper, finns i rörelsen sedan tidigare, två av dessa Nykter Scout samt Sunt prat finns att tillgå i Scoutshop. Aktiviteter på temat finns i Aktivitetsbanken. Vidare har rörelsen i sin helhet god expertis i ämnet genom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Scouterna är sedan 2021 medlemmar i CAN, https://www.can.se/ vilket möjliggör tillgång till undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, dopning, tobak och narkotika. Vid alla anmälningar till nationella arrangemang eller kurser måste den som anmäler sig aktivt kryssa i en ruta där en intygar att en är medveten om Scouternas värderingar, inklusive nolltolerans för alkohol och droger, och att jag som anmäler mig förbinder mig att följa detta. 

Styrelsens bedömning är att åtgärderna beskrivna ovan leder till ökad förankring av gällande policy och bör fortsätta. 

 • MOTION 22: TRYGGA MÖTEN, ARRANGEMANG OCH VERKSAMHETER, ÄVEN FÖR VUXNA - PÅGÅR

I Eldstaden, vårt ramverk för ett hållbart engagemang för ideella inom Scouterna, finns nu ett stödmaterial kring konflikthantering. På nationell nivå jobbar vi med detta genom exempelvis arrangemangsledarsamlingar och i HR-gruppen. En rad utbildningar, framförallt på Verksamhetshöjden och i Reflektionssjön, adresserar ämnet. Mer stöd i det lokala arbetet kan fås genom konsulenter och samtalsledare (bokas via de regionala kanslierna).

Frågor?

Skicka ett mail till: demokratijamboree@scouterna.se