Demokratijamboree och Scouternas stämma 2018 i Karlstad. Vid behandling av dessa bilder använder vi lagliga grunden Intresseavvägning.

Mötas och påverka

Demokrati är en grundpelare inom scouting. I Scouterna lär man sig genom att göra och vi gör demokrati hela tiden. Från det lokala scoutmötet i den lilla patrullen till riksorganisationens stora stämma och andra forum däremellan. På den här sidan hittar du information om var och hur du kan påverka Scouterna på olika nivåer.

Var kan du påverka Scouterna?

Mötesplatser

Förutom i den dagliga lokala verksamheten finns det några särskilda mötesplatser där medlemmar kan vara med och påverka stora beslut som berör organisationen på olika nivåer. Här nedan kan du läsa om vilka mötesplatser som finns där du kan vara med och hur du går till väga för att påverka.

Lokalt

Varje år arrangeras en kårstämma, för beslut som berör den lokala scoutkåren, en distriktsstämma, för beslut som berör alla scoutkårer i samma distrikt, och ett utmanarforum, som samlar utmanarscouter från samma distrikt, för beslut som främst rör utmanarscouter. Vill du veta mer om att påverka lokalt kan du kontakta din lokala kårordförande eller distriktsordförande.

Nationellt

Glada scouter på demokratijamboree i Aula Magna 2022

Demokratijamboree & Scouternas stämma

Scouternas riksorganisation arrangerar vart annat år något som kallas för Demokratijamboree, där hålls Scouternas stämma och en massa roliga och spännande programpass och workshops.

Scoutforum & förvaltningsmöte

Eftersom Scouternas stämma genomförs vartannat år arrangeras däremellan den nationella mötesplatsen Scoutforum. Där får vi utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Under Scoutforum genomförs också Scouternas förvaltningsmöte. På förvaltningsmötet fattas beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse.

Roverforum

Roverforum är ett arrangemang för dig som är roverscout (19-25 år), som vill träffa andra i samma ålder, inspireras och bygga nätverk.

Hur kan du påverka Scouterna?

Motionera, kandidera och nominera

Att motionera i det här fallet, eller att skriva en motion, betyder att man skriver ett förslag som tas upp till beslut på en stämma. Att kandidera handlar om att man anmäler sitt intresse för att ta ett viss uppdrag, till exempel att man vill vara med i valberedningen eller att man vill sitta i styrelsen. När man vill föreslå någon annan till ett särskilt uppdrag så heter det att man nominerar någon. Här nedan får du veta mer om hur du gör när du motionerar, kandiderar och nominerar till Scouternas stämma till exempel.

 

Skriv en motion

Har du ett förslag på hur scouting kan bli ännu bättre? Skriv en motion till kårens, distriktets eller Scouternas stämma och gör skillnad!

Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt.

Kandidera eller nominera

Vill du nominera någon till ett uppdrag eller själv kandidera kan du göra det fram till 31 mars.

Valberedningens roll

Valberedningen har en viktig funktion för att demokratin ska fungera inom Scouterna. Valberedningen är en förtroendevald grupp som föreslår för stämman vilka kandidater som bör väljas för olika uppdrag och varför.

Vill du kontakta valberedningen? Maila valberedningen@scouterna.se

Det är viktigt att alla får vara med och påverka

Demokrati är en så naturlig del av scoutmetoden att vi ibland inte tänker på det. En demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska ingen få diskrimineras eller kränkas på grund av olikheter*. I en demokrati ska man få tycka och tänka fritt och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Detta stämmer helt överens med Scouternas värderingar. Scouterna är en demokratiskola.

Inom Scouterna ser vi det som ett hedersuppdrag att skapa möjligheter för barn och unga att lära sig att leva demokratiskt och respektera varandras olikheter. Ledare inom Scouterna ska hjälpa barn och unga att uppleva vad demokrati är i verkligheten – genom att GÖRA. På så vis kan vi leva demokrati på riktigt, också i vårt samhälle och i världen.

Vill du som ledare hitta material om demokrati och påverkan för unga scouter? Kolla in vår sida om Världsförbättrarprojektet.

* diskrimineringsgrunder enligt svensk lag är de följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Mer som är bra att ha koll på

Härskartekniker

Känner du dig osynlig på möten, eller skuldtyngd för saker som inte borde vara ditt fel? Kanske har du råkat ut för en så kallad härskarteknik.

Härskartekniker används medvetet eller omedvetet av män och kvinnor, unga och äldre för att förminska andra. Om du lär dig att känna igen härskarteknikerna kan du också lära dig att hantera dem. Eftersom många använder härskartekniker omedvetet är det viktigt att bli medveten om dem för att undvika att använda dem själv.

Rösta med VoteIT

VoteIT drivs och utvecklas av en ideell förening vilken Scouterna är medlemmar i. VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Stämmospråk - en lätt guide till svåra ord

Här hittar du förklaringar till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte så att alla förstår. Men vissa krångliga ord slinker med ändå.