Fonder och stiftelser

Att söka pengar från fonder och stiftelser är ett bra sätt att få mer pengar till kåren. Använd gärna broschyren ”Sök bidrag till scoutverksamheten” där du bland annat hittar tips på hur du skriver ansökningar.

Här har vi samlat Scouternas egna fonder och fonder som speciellt riktar sig till scouter och scoutkårer.

Scouternas stödfond

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Bidrag delas ut till enskilda medlemmar, eller anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare). Ansökningar till Scouternas stödfond tas emot löpande.

Bidrag till föreningar

Visste du att du som scoutkår kan söka bidrag för som till exempel deltagaravgifter för hajker och läger, genomförande av läger på skollov eller rekryteringsaktiviteter?

Ni som förening kan söka bidrag via Pro Patria på belopp mellan 10 - 50 000 kronor och ansökningstiden är mellan 1/2 - 15/11 där beslut tas löpande under året.

Ni kan dels fylla i en ansökan som finns på hemsidan och dels bifoga en utförlig beskrivning över vad ni önskar få bidrag.

Luddes stipendium

Luddes stipendium ges ut årligen till en eller två personer som uppfyller följande kriterier:

 • Scoutledaren identifierar sig inte som man
 • Scoutledaren är idag aktiv inom scoutrörelsen
 • Scoutledaren har gjort förtjänstfulla insatser genom gott och inspirerande ledarskap, prioritet ges till insatser på lokal och regional nivå

Nominera någon senast den 31 mars 2023.

Ljus och valinsamlingsmedel

Här kan du och din scoutkår söka pengar för:

 • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler för att tillgänglighetsanpassa eller göra möjligt för alla att delta.
 • Aktiviteter som syftar att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet.
 • Aktiviteter för att barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få uppleva scouting.
 • Integrerad lägerverksamhet, där alla kan vara med.
  Sista ansökningsdag är 1 april.

Treklöverstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar upp till 18 år. Stiftelsens delar ut stipendier varje år.

Du kan söka för två olika ändamål:
- Förbättra tillvaron för enskild person under 18 år som har funktionsnedsättning.
- Finansiera del av läger som arrangeras för ungdomar som har funktionsnedsättning, särskilt i samband med scoutverksamhet eller friluftsliv i övrigt. Stiftelsen betalar inte ut bidrag för löner/arvoden eller omkostnader för personal och medhjälpare.

Ansökningstid är 1 januari – 15 mars.

Ansökan skickas till:
Treklöverstiftelsen
c/o Kristina Olsson
Grinnekullegatan 179
417 42 GÖTEBORG

Vill du veta mer?

Ännu mer om Treklöverstiftelsen och deras arbete kan du läsa om på deras hemsida.

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium ges till utlandsresor – för deltagande i t ex läger och för biståndsarbete. Ansökningsblankett och mer information hittar du på fondens hemsida. Om du deltar i ett av Scouternas arrangemang (Upplev, Explorer Belt eller andra läger som Scouterna arrangerar gemensamt deltagande i) kan du inte ansöka om bidrag från denna fond eftersom Scouterna söker finansiering för arrangemanget.

Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.


Stiftelsen ger stöd till följande typer av ledarutbildning:

 • Ledarutbildning som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap vad gäller demokrati och värdegrundsarbete,
 • Ledarutbildning av unga människor som utförs i ömsesidigt samarbete med en organisation i ett eller flera andra länder och har värde för alla parter,
 • Ledarutbildning som innebär erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser mellan unga ideellt aktiva, i lokalsamhället, Sverige eller internationellt.
 • Verksamhet som utvecklats av eller tillsammans med unga prioriteras. Stiftelsen beviljar inte medel enbart för vad som kan liknas vid studieresor.

Läs mer om stiftelsen och ansök om bidrag på fondens sida.

Sista ansökningsdag är 15 februari respektive 15 september varje år.

H.M. Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige

Fondens syfte är att stödja verksamhet som stärker barns och ungdomars personliga utveckling. Villkor för ansökan är att projektet ska vara arrangerat för barn och ungdomar och vara något utöver den vanliga verksamheten. Scoutkåren kan exempelvis söka medel för att arrangera ledarutbildningar, möjliggöra sänkt deltagaravgift så att fler kan åka på läger, särskilt material som förbättrar verksamheten samt aktiviteter som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer.

Sista ansökningsdagen är 30 januari.

Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Från Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond kan föreningar (det vill säga scoutkårer) söka pengar. Ansökningsblanketter och mer information finns på fondens hemsida.

Sista ansökningsdagar är den 1 mars och 1 oktober.

Clara Lachmanns fond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag, vanligen i storleksordningen 4 000 kr till maximalt 50 000 kr, kan beviljas till följande ändamål:

 • Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 • Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 • Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.

Tidsgränser

 • Ansökningssystemet är öppet mellan 1 september och 15 mars. Beslut meddelas under maj månad.
 • Tidsgränsen för användningen av ett sökt belopp är från den 15 maj ansökningsåret till den 1 juni året efter ansökningsåret.
 • Skriftlig redogörelse för användning av beviljat bidrag jämte verifikationer skall utan anmaning lämnas senast den 31 juli året efter ansökningsåret.

Andra fonder och tips

Ett tips är ”Stipendieboken” av Lennart Elbe och Rune Nilsson, en enkel och bra bok som praktiskt berättar om hur man söker bidrag och fyller i ansökningar.

Det finns massor av stiftelser och fonder som scoutkårer och andra kan söka bidrag ur. I den bifogade pdf:en har vi sammanställt ett urval av dessa och en massa tips när man söker bidrag.

Sök kontakt

Ett annat tips är att söka på internet där de många fonder och stiftelser har egna hemsidor.

Ta även kontakt med kommunen, lokala församlingar, Lions, Rotary och andra föreningar som finns där ni har verksamhet, när ni letar finansiering till speciella projekt.