Statsbidrag

I Scouterna är det viktigt att våra medlemmar har inflytande över sina aktiviteter. Att få påverka sin egen verksamhet är en lärorik övning i demokrati. Genom att organisera kåren i medlemsföreningar förstärks demokratin samtidigt som Scouterna får större medel för att ge bättre stöd.

Varje scoutkår kan välja att söka statsbidrag för antingen patrullen, avdelningen eller kåren. Det görs genom att bilda en medlemsförening.

I Scouterna måste varje medlemsförening anta en egen stadga för att kunna söka bidraget. Vi har tagit fram exempelstadgar som ska vara enkla och tydlig så att scouterna lätt kan förstå den. Vi ser detta som en viktig demokratiskola och då är det viktigt att man förstår vad man gör.

Blanketter och information

vår supportsida finns alla uppdaterade manualer och blanketter, sorterade utifrån om ni vill ansöka som patrull, avdelning eller kår.

Vad behöver göras under hösten?

  • Kåren bestämmer vilken nivå man ska söka för (patrull, avdelning eller kår).
    Hela kåren måste söka för samma nivå.
  • Varje patrull, avdelning eller kår har ett årsmöte (beroende på vilken nivå kåren beslutat att söka för).
  • På årsmötet antas stadgar. Varje medlemsförening måste anta egna stadgar (det går bra med exempelstadgan).
  • Medlemsföreningen fyller också i en verksamhetsredovisning för året.
  • Kåren uppdaterar Scoutnet med rätt avdelningar och patruller samt placerar kårens scouter i dem. Gör detta före den 31 december för att underlätta er ansökan.

Ansökan

Ansökan öppnar i Scoutnet i början av januari.
Sista dag för att ansöka om Statsbidrag i Scoutnet är den 31 mars.

Ansökan för medlemsföreningar kommer att vara baserad på informationen i Scoutnet från den 31 december. Därför underlättar det för kåren att lägga in alla medlemmar i rätt avdelningar och patruller redan under hösten.

Kåren kan göra sin ansökan helt elektroniskt i Scoutnet och avdelningsledarna kommer att skriva under ansökan via e-post. Inget behöver postas eller skrivas under för hand, men det är viktigt att ha blanketterna som underlag när ni lägger in ansökan i Scoutnet.

Ni behöver alltså inte skicka in årsmötesprotokoll och verksamhetsredovisning till rikskansliet, dessa dokument sparar ni på kåren. Men var noga med att samla in och arkivera dessa eftersom vi behöver kunna visa alla underlag exempelvis vid en eventuell granskning/revision.

Godkänna medlemsföreningen

Varje medlemsförening ska godkännas av ansvarig ledare, detta görs genom Scoutnet. En ledare kan godkänna flera patruller men kan inte godkänna alla patruller i en kår. Det är den som är ledare för patrullen eller avdelningen som ska godkänna ansökan. Om inte detta görs kan inte ansökan godkännas och patrullen/avdelningen/kåren går miste om statsbidraget.

Registrera avgiftsbefriade medlemmar

Vissa kårer har medlemmar som är avgiftsbefriade, detta innebär att kåren står för deras distrikt- och riksavgift. Alla avgiftsbefriade medlemmar måste skriftligen bekräfta sitt medlemskap. Bekräftelsen ska sparas på kåren och är mycket viktig om kåren blir utvald för granskning/revision. Vi har tagit fram ett förslag på en bekräftelse som intygar medlemskap.

När ansökan läggs in i Scoutnet registrerar man avgiftsbefriade medlemmar i steg 2.
Alla som bekräftats i steg 2 måste kunna styrkas med en skriftlig bekräftelse!

Revision

För att Scouterna och scoutkårerna ska få söka statsbidrag måste vi varje år utföra en granskning av kårer som sökt bidraget. Våra revisorer väljer slumpvis ut vilka kårer som ska granskas och Scouterna påverkar inte denna granskning.

Varje medlemsförening måste ha protokoll från sitt årsmöte, stadgar, verksamhetsredovisning samt intygen som de avgiftsbefriade medlemmarna har fyllt i. Alla dessa dokument måste därför sparas och arkiveras hos scoutkåren!

Under våren kommer vi att kontakta de kårer som är berörda av revisionen.

Har kåren ansökt om statsbidrag för avdelningar eller patruller är det varje avdelning eller patrull som måste ha ett årsmötesprotokoll. Det är viktigt att ni har dessa papper klara när ni skickar in er ansökan.

Utbetalning

Scouternas stämma 2012 bestämde att bidraget till varje godkänd medlemsförening beroende på hur mycket vi tilldelas av MUCF. Till 2021 års ansökan är beloppen preliminärt satta till 900 kr per medlemsförening, samt att medlemsbidraget till 18 kr per bekräftad medlem som är 6-25 år och tillhör en godkänd medlemsförening.

Information för patrullen, avdelningen eller kåren

Det finns specifik information och verktyg för patrullen, avdelningen och kåren, beroende på hur ni väljer att söka bidrag. De hittar ni på vår supportsida.

Kontakt

Har du fler frågor? Kontakta oss direkt.