Om Trygga möten

Scouterna vill ha ett samhälle fritt från övergrepp och kränkningar. Därför har vi utvecklat Trygga möten.

Varför arbetar vi med Trygga möten?

Att arbeta med Trygga möten innebär att föreningar, kårer och organisationer på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsorganisationer. Trygga mötens arbete tar utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter - för alla barn har rätt till en trygg fritid!  

Trygga möten startades av Scouterna 2005. Grunden i Trygga möten utgörs av en webbkurs som numera är obligatorisk för alla ledare inom Scouterna. Genom kursen utbildas scoutledare, idrottsledare och andra barn- och ungdomsledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa. 

Genom en grundläggande utbildning skapas en gemensam grund som gör att alla kan vara med och diskutera samt att alla känner ett gemensamt ansvar. Trygga mötens webbkurs är lättillgänglig och enkel att genomföra för alla ledare. 

Skapa samsyn

För ett bra arbete mot övergrepp och kränkningar behövs ett gemensamt syn- och förhållningssätt. Trygga möten utvecklades av Scouterna för att skapa det. Ett arbetssätt som vi hoppas att fler kommer att använda sig av. Forskning¹ har visat att skolor med gemensamma syn- och förhållningssätt angående övergrepp och kränkningar är bättre på att stoppa och motverka dessa. Att involvera alla är också en viktig del i arbetet. Föreningslivets förutsättningar skiljer sig från skolans men vi tror att det är lika viktigt att engagera alla inom ideellt drivna organisationer. Att skapa samsyn i en förening eller scoutkår måste börja med ledare och vuxna. 

Identifiera risker

Övergrepp och kränkningar förekommer överallt i samhället. Vi kan därför anta att det någon gång även sker i vår egen verksamhet. Att ingen tidigare sagt något innebär inte att kränkningar aldrig förekommit. För att nå framgång behövs en öppenhet och tillfällen för att tala kring de problem som kan finnas inom föreningen. Frågor som ”Hur ser vi på övergrepp och kränkningar?” och ”Hur hanterar vi en övergreppssituation?” måste diskuteras. Det är svåra frågor och därför krävs det att vi avsätter tid för dem på ledarsamlingar med mera. 

Ta hjälp av vårt material Tryggare Tillsammans för att göra detta!

Frågan är ständigt aktuell

Det räcker inte med att genomföra samtal en gång. Inte heller att alla ledare går en utbildning en gång. För att få effekt behöver frågan om övergrepp och kränkningar ständigt tas upp. Inför ett läger eller någon annan aktivitet måste risker diskuteras som en naturlig del av planeringen. Föreningen behöver alltid ha med sig frågan; ”Vad behövs för att skapa trygghet för deltagarna?” 

Om ett övergrepp skulle ske är det viktigt att föreningen har en handlingsplan. Vem har ansvar för vad och i vilken ordning ska olika saker göras? Precis på samma sätt som det behövs en plan för olyckor, bränder eller liknande.  

Här hittar du Trygga mötens mallar för handlingsplaner.

¹Utvärdering av metoder mot mobbning – Skolverket, A meta evaluation of methods and approaches to bullying– Ken Rigby 

Om barnkonventionen

Sverige har skrivit under FNs konvention om barns rättigheter och sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Den gäller alla under 18 år. I den finns regler om hur barn ska behandlas.