Projekt som utvecklar vår verksamhet

Tack vare bidragsgivare och sponsorer kan vi på Scouterna skapa bättre förutsättningar för barn och ungas utveckling. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med projekt, vilka finansiärer vi samarbetar med och vilka projekt vi har på gång just nu.

Välkommen in i vår projektvärld!

st

Så många barn och unga som inte är scouter ska vi erbjuda en scoutupplevelse innan 2025

Våra pågående projekt

Våra projekt kan handla om allt mellan himmel och jord - men bara så länge det är viktigt för oss och kan göra scouting bättre för fler. Projekten kan handla om allt från friluftsliv till hur vi blir fler, eller hur vi jobbar med inkludering och utbildning. Här nedan kan du läsa mer om vilka projekt vi har igång just nu!

Friluftsliv för framtidens förebilder

Bryta utanförskap och ta tillvara ungas potential

Vår dröm är att minska utanförskap och psykisk ohälsa genom att ge barn och unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar ökad möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, uppleva friluftsliv, få större nätverk av stöttande vuxna kring sig samt ingå i fler positiva sammanhang under såväl skolterminerna som på skolloven.

Vi vill vi att unga i projektets målområden ska få chansen att upptäcka och tro på sin förmåga genom att testa nya saker, få nya vänner, lära sig leda både sig själv och andra, uppleva friluftslivets positiva effekter samt förstå demokrati. De ska känna att de får kunskap, kraft och mod att förändra och göra positiva vägval vilket på lång sikt bidrar till ett bättre samhälle. Projektet är ett samarbete mellan Mentor och Friluftsfrämjandet.

Finansiär till projektet: Postkodlotteriet

Vill du veta mer? ​
Kontakta projektledare Caroline Thurgren, caroline.thurgren@scouterna.se

Mitt äventyr, min röst!

Vad vill unga själva ha för att kunna påverka?

Många ledare har efterfrågat stöd i att jobba med demokratifrågor med de lite äldre scouterna. Vi tror att scouterna själva har massa idéer och förslag! I detta projekt kommer vi därför samla 12-18-åriga scouter som ska ta fram verktyg och metoder de själva skulle vilja ha för att fler ska kunna, vilja och våga vara med och påverka.

I projektet ska vi ta reda på hur unga vill och kan lära sig mer om hur de kan nyttja sina demokratiska möjligheter i samhället, för att kunna bli aktiva samhällsmedborgare som både känner till sina rättigheter och vill agera i samhället på ett demokratiskt sätt.

Finansiär till projektet: Allmänna Arvsfonden

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledaren Sassa Orebring, sassa.orebring@scouterna.se, eller läs mer på:

Mitt äventyr, min röst

We are all ears - stärkt psykisk hälsa

Barn och unga som deltar i Scouterna ska känna att de ges möjlighet att samtala om sina känslor och mående med en trygg vuxen som lyssnar. Om barn och unga får möjlighet att prata om sina känslor utvecklas deras förmåga att hantera vardagliga problem som kan skapa oro och stress, därmed motverkas psykisk ohälsa i förlängningen. För att stärka ungas psykiska välbefinnande i organisationen vill vi att barn och unga får en ökad kunskap om psykisk hälsa för att kunna hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt samt att fler får tillgång till en vuxen de kan prata med.

Finansiär till projektet: Folkhälsomyndigheten mfl.

Frågor? Kontakta Jenny Lowebrant, jenny.lowebrant@scouterna.se

Day Camp Adventure

Göra scouting mer tillgängligt för barn och unga

Det finns idag flera platser, kommuner eller stadsdelar där Scouterna hittills inte lyckats etablera sig framgångsrikt. Scouterna vill att alla barn ska få möjlighet att delta i scoutverksamhet. Genom projektet Day Camp Adventure erbjuds barn och unga bosatta i utsatta områden, och som inte själv söker sig till oss, scoutverksamhet. Vi vill också initiera ett starkare samarbete med stadsdelar och kommuner för att få ytterligare kunskap om hur vi kan arbeta med dem i framtiden.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledare Caroline Thurgren, caroline.thurgren@scouterna.se

Scouternas hållbarhetsverkstad

Syftet med Scouternas hållbarhetsverkstad är att samla allt som våra medlemmar gör inom hållbarhet i Scouterna, lyfta goda exempel samt ta gemensamma strategiska beslut in i framtiden. Vi vill få en överblick och en struktur inom organisationen som ska fungera en lång tid framöver. Medlemmar ska veta vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp samtidigt som genomförandeorganisationen kan sprida verktyg och metoder för att inspirera ledare och scoutkårer att öka sitt hållbarhetsarbete lokalt.

Finansiär till projektet: Svenskt Friluftsliv

Vill du veta mer?
Kontakta då projektledaren Mikael Stark, mikael.stark@scouterna.se eller

Framtidens ledarstöd

 Intresset för friluftsliv, äventyr och gemenskap ökar i Sverige och Scouterna växer! Vårt medlemsantal stiger och många scoutkårer kan idag inte ta emot fler barn då ledarna inte mäktar med eller inte är tillräckligt många, vilket hindrar vår verksamhetsutveckling och strävan efter hög kvalitet.

I Scouternas strategi för 2015–2025 är det tydligt att vi vill fokusera på ledarna för att skapa en trygg och inkluderade verksamhet för alla barn och unga.

Vi strävar också efter ett hållbart engagemang i vår organisation och det arbetar vi med strategiskt och långsiktigt.

Vill du veta mer?
Kontakta då projektledaren Mikael Stark, mikael.stark@scouterna.se

Measuring Impact with, for and by Youth Organisations

Vilken påverkan har scouting och andra ungdomsorganisationer på unga människor? Tillsammans med scoutorganisationer från andra länder och Maynooth University på Irland har vi tagit fram ett automatiserat mätverktyg, som kan hjälpa oss att mäta vad scouting leder till för effekt. Verktyget bygger på forskningsmetoder, är gratis och tillgängligt för fler organisationer att använda.

Andra organisationer som deltagiti projektet är scoutrörelserna i Belgien, Tjeckien, Irland, Nordmakedonien, Costa Rica, Butan, Elfenbenskusten och Egypten samt YMCA Europe och YMCA Netherlands. Projektet är EU-finansierat och leds av European Scout Bureau (ESB).

Vill du veta mer?
Kontakta då projektledaren Tove Rehnman, tove.rehnman@scouterna.se

 

Ta del av materialet på impactofyouth.org

Min chans

Samarbete för att fler elever ska få behörighet till gymnasiet

Tillsammans med Idrott utan gränser, Stiftelsen Läxhjälpen och Rädda Barnen testar vi ett nytt sätt att stärka elever i åk 7 och 8 som riskerar att gå ut högstadiet utan gymnasiekompetens. Varje vecka möts eleverna och får studiehjälp, fysisk aktivitet och personlig utveckling. Piloten pågår just nu på en skolan i Skärholmen i Stockholm.

Finansiär till projektet: Vinnova

Vill du veta mer?
Kontakta då projektledaren Tove Rehnman, tove.rehnman@scouterna.se

Missioninvestering

Utforska nya finansieringsvägar

Tusentals ungdomar går varje år ut högstadiet utan gymnasiebehörighet. För att lösa detta behöver alla delar av samhället hjälpas åt. I detta projekt vill vi tillsammans med så många aktörer som möjligt – från näringsliv, kommun, region och civilsamhälle, hitta nya sätt att mobilisera resurser för en gemensam mission: att se till att alla barn har en jämlik chans att klara skolan.

Andra medverkande i projektet är bland andra Rädda Barnen, Hugo Stenbecks stiftelse, Malmö universitet, Västra Götalandsregionen och Volvo Personvagnar AB.

Finansiär till projektet: Vinnova

Vill du veta mer?
Kontakta då projektledaren Tove Rehnman, tove.rehnman@scouterna.se

Scouting för alla - på riktigt!

För Scouterna är det viktigt att alla känner sig välkomna. Vi vill spegla den mångfald som finns i vårt samhälle. Därför är det viktigt för oss att bedriva en verksamhet som välkomnar alla barn och unga, oavsett var de kommer ifrån eller var de bor.

Om inkludering och mångfald på Scouterna

Tack vare våra projekt har vi möjlighet att skapa bättre förutsättningar för våra kårer runt om i landet att inkludera fler. Om alla scouter skulle bjuda med en kompis som inte provat på scouting innan, skulle vi nå så många fler. Bjud in en klasskompis, en granne eller en kompis kompis. Tillsammans når vi fler!

Jag är scout - var jag än är

På Scouternas Youtube-kanal, under hashtaggen #jagärscout, får du träffa sju olika scouter och scoutledare och höra om varför just de valt att bli scouter. För oss är det en självklarhet att få vara scout, oavsett var i världen du befinner dig. ”Jag är scout, och jag blir scout där jag är,” säger Lazar, en av dem vi intervjuade.

Scouternas stödfond

Scouternas stödfond bidrar till att fler barn och unga kan delta i Scouternas verksamhet på lika villkor som sina kompisar. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor, utrustning eller liknande kostnader. All ansökan sker anonymt och ingen behöver få veta att du har ansökt.

Läs mer om inkludering!

Runt om kring i landet är det många scouter som gör fantastiska saker för ett mer inkluderande samhälle. Heja er!

Vi strävar efter att göra scouting på nya sätt, allt för att fler ska få vara med och känna sig delaktiga och uppleva scouting på olika sätt. Här kan du läsa mer om inkludering på kårnivå.

Har du en projektidé?

Har du någon spännande idé som skulle kunna passa i ett av våra projekt? Eller rent av bli ett helt nytt projekt? Vi söker ständigt efter nya idéer, infallsvinklar, samarbetspartners och finansiärer för att kunna göra både scouting och världen ännu bättre.

Hör av dig till mig!

Anna Lindgren

Utvecklingschef

Anna Lindgren

anna.lindgren@scouterna.se

0734245969