H.M. Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige

Stiftelsen är grundad på medel som samlades in och donerades på initiativ av Scouterna och Lions i samband med H.M. Konung Carl XVI Gustafs femtioårsdag.

Vem får söka?

Stiftelsen delar ut ekonomisk stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Vi delar dock inte ut medel till enskilda personer, skolklasser eller företag.

Vad krävs för att få stöd beviljat?

Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

För vad kan man söka?

Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.
Stiftelsen ger stöd till följande typer av ledarutbildning:

- Ledarutbildning som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap vad gäller demokrati och värdegrundsarbete,

- Ledarutbildning av unga människor som utförs i ömsesidigt samarbete med en organisation i ett eller flera andra länder och har värde för alla parter,

- Ledarutbildning som innebär erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser mellan unga ideellt aktiva, i lokalsamhället, Sverige eller internationellt.

- Verksamhet som utvecklats av eller tillsammans med unga prioriteras. Stiftelsen beviljar inte medel enbart för vad som kan liknas vid studieresor. Stiftelsen ger heller inte bidrag till administrativa kostnader, exempelvis hyror.

Förbered er ansökan

Ni sparar tid om ni har allt material redo när ni gör er ansökan. Ha följande information redo:

- Projektets namn

- Projektbeskrivning med tidsplan (max 4 000 tecken) målsättningar och förväntade effekter

- Målgrupp och antal deltagare

- Budget inklusive uppgift om egeninsats

- Vilket belopp som söks från stiftelsen

- Vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.

Har ni frågor går det bra att skicka dessa till info@scouterna.se

Sista ansökningsdag är den 30 januari varje år.

Ansök här

Adress, postnummer och ort.
Ange målgruppen för projektet samt hur många ni förväntar er som kommer att delta.
Redogör för projektets budget, inklusive er egeninsats. Det går också bra att bifoga en fil nedan.
Ange vilka andra bidragsgivare som finns, vad som har sökts och beviljats från dessa.

Observera att du även behöver skicka in din projektansökan (fil) och din budget via mail till info@scouterna.se, märk ditt mail med "Ansökan till H.M Konungens Jubileumsfond", för att ansökan ska vara komplett.