Foto: Mio Kuschick

Bygga patrull

En patrull är en grupp av scouter som känner, eller lär känna, varandra och gör upplevelser tillsammans under en tid. I patrullen lär vi oss tillsammans och av varandra, där får alla bidra med sina färdigheter och kunskap.

Patrullsystemet

Mycket vi gör i scouterna gör vi i små grupper, patruller. En patrull består av fem till åtta scouter som är i samma grupp. Patrullen kan ha samma medlemmar under en längre tid eller sättas ihop tillfälligt för en kortare tid. Oavsett vilken form av patrull ni har är det just tillhörigheten till den specifika gruppen som gör det till en patrull.

Genom att jobba i en patrull får scouten bland annat:

  • En tillhörighet, blir en del i helheten.
  • Bidra med sina styrkor, får en roll som de kan växa och utmanas med.
  • Trygghet som gör att de vågar utmana sig själva och testa nya saker.
  • Bekräftelse och uppskattning av både patrullkompisar och scoutledarna.
  • Förutsättningar att klara utmaningar som de annars inte klarat.

Bilda patrull

En av grundidéerna med patrullsystemet är att varje scout ska känna sig trygg och därmed våga testa nya saker. Det är därför viktigt att tänka till kring vilka som ska ingå i en patrull. Av dessa anledningar är det bra att skapa patruller som får vara oförändrade under en längre period. Perioden som patrullen kan vara sammanhållen påverkas av om det är en patrull för en termin, för ett läger eller om det är stor variation i närvaron på avdelningen.

Patrullsammansättning

Patrullens resa genom olika faser tillsammans brukar ofta följa en viss process. Olika patruller kommer att stanna olika länge i olika faser och ibland kan det även hända att vissa faser hoppas över. Faserna handlar i korthet om att lära känna varandra, konfliktskapande samt att samarbeta.

Grupprocess

De flesta grupper går igenom olika faser, vilket brukar kallas grupprocess, och det är därför bra om patrullen får tid att gå igenom dessa faser för att en trygg och öppen miljö ska skapas, där alla vågar vara sig själva och ta vara på sina styrkor.

Tillfälliga patruller

För att ge scouterna möjlighet att lära känna alla på avdelningen så kan tillfälliga patruller skapas under hajker och läger eller utvalda aktiviteter. Tillfälliga patruller kan skapa mer trygghet i och med att scouterna får lära känna alla avdelningens medlemmar genom att använda patrullsystemet på olika sätt.

Roller i patrullen

I en patrull är det bra att använda sig av de olikheter som finns i patrullen. Genom att ta olika roller så blir patrullen tillsammans starkare. Roller kan vara baserade på olika egenskaper som den eftertänksamme, idésprutan, ordningsmannen, den pådrivande och så vidare. Dessa roller är oftast kopplade till personlighet och om det saknas en egenskap i en patrull så är det inte ovanligt att någon i patrullen tar ett steg framåt och blir den där ordningsmannen eller den där som stoppar de mest galna idéerna som saknades. Lyft gärna diskussionen om roller med scouterna.

Ledarskap i patrullen

I patrullen uppstår många möjligheter till att öva ledarskap. Patrulledaren ska inte leda alla situationer i patrullen utan alla scouter ska få sin möjlighet till att öva sitt ledarskap. Har ni en patrull utan specifika roller kan ni fördela ansvaret för olika uppgifter mellan olika scouter och på så vis fördela möjligheten till att öva på att leda andra.  Att leda andra kan kännas skrämmande och svårt. Stegra svårighetsgraden på uppgifterna för att bygga självförtroende. Låt inte den som är den naturliga ledaren alltid ta hand om patrulledarskapet för att det är enklast och gör patrullen effektivast i stunden. Se till att alla i patrullen får öva på att leda i olika utsträckning. Det är också nyttigt och värdefullt att öva sig i att bli ledd av andra. Ledarskap handlar både om att leda andra och kunna bli ledd av andra. 

Roller i patrullen

Ju äldre scouterna blir, desto mer redo är de för att även ta på sig formella roller i patrullen. Alla patruller behöver patrulledare. Idag pratar vi gärna om delat ledarskap där två scouter är patrulledare tillsammans för att på så sätt ge dem möjlighet att stötta varandra. Patrulledarna har tänkt efter lite mer i förväg, ser till att alla kommer till tals, lyssnar på allas tankar och hjälper gruppen att koordinera sin uppgift. Skapa fler roller än patrulledare som scouterna kan fördela mellan sig. Genom att få ett ansvarsområde känner sig patrullmedlemmen behövd och växer med sin uppgift. I de yngre åldrarna kan rollerna vara mer temporära och vara under en aktivitet eller en kortare period, men ju äldre scouterna blir desto bättre fungerar det att använda roller en längre tid, exempelvis över en termin, allt bättre. 

Symboliskt ramverk

Med ett symboliskt ramverk skapar ni samhörighet och tillhörighet. Det lockar fram fantasi och skaparglädje. Det blir som er egen värld som ni har skapat tillsammans och ger er en extra dimension i scoutverksamheten.

Patrullnamn

Vad vill patrullen kopplas till? Här är det bara fantasin som sätter gränser. Kanske är det en färg, något påhittat, en tv-serie, ett djur, en godissort, en superkraft, en växt, ett köksredskap eller något helt annat.

Symboler

Låt en bild av det som namnet innebär skapa symbolen. Symbolen kan ni sätta på er scoutdräkt, i er lokal, trycka på en tröja eller patrullflagga eller liknande. Har ni hittat på symbolen själva kan ni skapa som ni vill, utgår ni från något som redan finns är det viktigt att tänka på upphovsrätt och copyright.

Sken av lykta, Jamboree 17

Ceremonier

En ceremoni är en stund som uppmanar till eftertanke. Hur och vad ni gör bestämmer ni helt själva. Det kan handla om att göra en speciell handling som att tända ett ljus eller skicka runt föremål, prata om något, sjunga eller något helt annat. Kanske vill ni ha en högtidlig ceremoni för att välkomna nya patrullmedlemmar?

Din roll som ledare

Ledarskap finns i scouterna hos både liten och stor. Med patrullsystemet lär vi oss tidigt att både utöva och uppleva ledarskap på olika sätt. Det här avsnittet handlar om den vuxne ledarens roll och ansvar.

Lyssnande och stödjande ledarskap 

Som ledare har du en viktig roll i att leda och stötta verksamheten. Ju äldre scouterna blir desto mer kommer fokus att väga över från att leda till att stötta. Fokus ska vara på att ”leda lagom”, vilket handlar om att ta plats på rätt sätt vid rätt tillfälle men också att ha modet att våga låta patrullerna leda själva. Scouterna måste få upptäcka, utforska och göra misstag på egen hand men ledaren ska alltid finnas som stöttning i bakgrunden. Som ledare har du en viktig roll i att skapa trygghet och se till att alla känner sig välkomna. Att se och bekräfta genom att ge feedback som scouten/patrullen kan bygga vidare på är viktigt. Oavsett hur din roll som ledare förändras med tiden och vilken ålder scouterna har är det alltid du som har det övergripande ansvaret för verksamheten ni genomför.

Inkludering

Olikheter är bra och om vi bemöter på rätt sätt ökar vi förutsättningarna för att göra scouting bra. På scouterna möter vi barn och unga med olika familjekonstellationer, med olika förutsättningar, med olika bakgrund, som har funktionsvariatoner, som inte kan läsa eller skriva, som lätt blir oroliga, som har mycket energi, som har lite energi, som tycker om att prata, som har svårt med sociala sammanhang och så vidare. Ibland kan det verka ouppnåeligt att möta allas behov, men genom olika anpassningar och genom att vara förberedda kan vi göra det bättre för många, oavsett om det finns ett specifikt behov eller inte.

Patruller per åldersgrupp

Hur patrullern används växer fram för varje åldersgrupp. De yngre har mer temporära patruller och roller medan de äldre scouterna gör det mesta i sina patruller.

Spårare

Patrullen utses av ledarna för ett par möten i taget. Inga roller förutom patrulledare. Alla får prova att vara patrulledare. Använd patrullen för att få dem att själv fundera ut hur de ska lösa problem och klara av en uppgift. Mycket stöd från ledare behövs så att alla får komma till tals och ta plats i gruppen.

Upptäckare

Ledaren utser patrullerna, gärna för hela terminen. Låt patrullen få planera någon aktivitet på egen hand. Om patrullerna är samma över en längre tid är det perfekt att ta hjälp av det symboliska ramverket och hitta på namn och övriga kännetecken för patrullen.

Äventyrare

Som Äventyrare är scouterna mogna för att ha patruller under en längre period. Scouterna kan ha fasta roller som de själva utser. Scouten bör ha rollen under en längre tid. Patrullen kan ha två patrulledare som delar på ledarskapet. Ibland samlas scouter som har samma roll till rollmöten. Äventyrarscouter kan få planera flera av terminens möten på egen hand. På läger och hajker är de redo att fixa det mesta av lägerlivet på egen hand i sin patrull.

Utmanare

Patrullen planerar sina projekt själva, med stöd av en vuxen ledare. Roller definieras utifrån vad som behövs i projektet. Patrulledarens roll är framför allt att hålla ihop patrullen och att tänka längre fram i tiden än det nuvarande projektet. Patrullen får gärna ha delat ledarskap.

Hajk

Frågor och svar

För att göra det enklare att få stöd när du ska bygga patruller finns det en sammanställning med vanliga frågor och svar. Du kan också kontakta Scouternas programgrupp på programgrupp@scouterna.se eller kontakta din utvecklingskonsulent. Ett bra sätt att lära sig mer om hur andra gör är att besöka grannkåren eller ringa en ledarkollega i en annan kår och utbyta erfarenheter. Det skapar större gemenskap och du får kanske tips och råd du annars inte hade tänkt på!

Frågor och svar om att bygga patrull